Λογιστικές και Φοροτεχνικές εργασίες τέλους χρήσης

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
FORUM TRAINING CONSULTING ΕΠΕ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Λιοσίων 117
Πόλη :
Αθηνα
Phone :
2108899400
Θέμα
Ισολογισμός - τέλος χρήσης
Τίτλος
Εναρξη
22, Φεβ 2010
Λήξη
22, Φεβ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

§  Εργασίες προετοιμασίας. Λογιστικός έλεγχος ως προς τα μεγέθη και το περιεχόμενο των λογαριασμών.

§  Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων. Μεταβατικοί Λογαριασμοί.

§  Απογραφή – Αποτίμηση.

§  Κατάρτιση του λογαριασμού «Γενικής Εκμετάλλευσης» (Λ. 80). Λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης αγορών, δαπανών, πωλήσεων.

§  Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Λογιστικές εγγραφές.

§  Δημιουργία και έκπτωση προβλέψεων για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Λογιστικές εγγραφές.

§  Σύνταξη φύλλου μερισμού δαπανών χρήσης.

§  Προσδιορισμός μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων (Κερδών – Ζημιών) χρήσης. Κατάρτιση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» (Λ. 86).

§  Κατάρτιση του λογαριασμού «Αποτελέσματα προς διάθεση» (Λ. 88) με παράλληλη ανάλυση των κάτωθι θεμάτων :

o   Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού

o   Σχηματισμός αποθεματικών καταστατικού

o   Σχηματισμός αφορολογήτων αποθεματικών

o   Υπολογισμός πρώτου μερίσματος Α.Ε.

o   Διανομή κερδών

o   Υπολογισμός φόρων – τελών της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

o   Εκκαθάριση φόρων – τελών της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

§  Φιλοσοφία και μεθοδολογία όλων των λογιστικών εγγραφών της δεκάτης τρίτης περιόδου (ισολογισμού).

§  Εγγραφές ανοίγματος των βιβλίων της νέας χρήσης.

§  Σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με παράλληλη ανάλυση των κάτωθι θεμάτων :

o   Προθεσμίες κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των Ε.Π.Ε., ποιες είναι αυτές, ποιος τις καταρτίζει, που υποβάλλονται – Παραδείγματα – Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων.

o   Πρακτικό διαχείρισης έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης των εταίρων. Υπόδειγμα.

o   Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων - Υπόδειγμα.

o   Προθεσμίες κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των Α.Ε., ποιες είναι αυτές, ποιος τις καταρτίζει, που υποβάλλονται - Παραδείγματα.

o   Σύνταξη ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και λογαριασμού διάθεσης αποτελεσμάτων.

o   Προσάρτημα. Περιεχόμενα – Υπόδειγμα.

o   Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. – Υπόδειγμα.

o   Πρακτικά Δ.Σ. έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Υποδείγματα.

o   Πρακτικό Δ.Σ. σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Υπόδειγμα.

o   Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. – Υπόδειγμα.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο