ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Αθήνα
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
Λ. Συγγρού 120 - Στάση Metro ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ - Έξοδος ΔΡΑΚΟΥ
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2115007000
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
12, Απρ 2010
Λήξη
21, Απρ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

Βασικές αρχές του ΕΓΛΣ

·       Η δομή του Ε.Γ.Λ.Σ., βασικές αρχές, υποχρεωτική εφαρμογή, Νομικό πλαίσιο

·       Υποχρεωτικοί – προαιρετικοί λογαριασμοί, βαθμοί λογαριασμών, λογ/σμοί αποτελεσμάτων – ισολογισμού

Ανάλυση – ερμηνεία & συνδεσμολογία όλων των ομάδων λογαριασμών του ΕΓΛΣ (Ομάδες 1-8) - Παραδείγματα

·       Πάγια (Ομάδα 1). Αγορά παγίων, πώληση – καταστροφή παγίων, Ιδιοπαραγωγή παγίων, αποσβέσεις παγίων, αναπροσαρμογή ακινήτων, αποτίμηση συμμετοχών, εγγυήσεις

·       Αποθέματα (Ομάδα 2). Απογραφή – αποτίμηση αποθεμάτων, αγορές – επιστροφές – εκπτώσεις αποθεμάτων, αυταπαραδόσεις αποθεμάτων, καταστροφές αποθεμάτων

·       Απαιτήσεις & Διαθέσιμα (Ομάδα 3). Γραμμάτια εισπρακτέα, επιταγές εισπρακτέες (εισπράξεις – πληρωμές, διαμαρτύρηση, παράδοση αξιογράφων σε τράπεζες ως εγγύηση ή για προεξόφληση) εισαγωγές – ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, αποτίμηση χρεογράφων, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού

·       Καθαρή θέση – Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Ομάδα 4). Σύσταση εταιρείας, αύξηση κεφαλαίου, αποθεματικά, διαφορές φορολογικού ελέγχου, προβλέψεις επισφαλών πελατών – έκτακτες προβλέψεις, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

·       Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Ομάδα 5). Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, λογαριασμός ΦΠΑ – παρακολούθηση περιοδικής – εκκαθαριστικής, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού

·       Λογαριασμοί Εξόδων (Ομάδα 6). Μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων με παρακράτηση φόρου εισοδήματος, φόροι – τέλη – εκπιπτόμενες δαπάνες

·       Λογαριασμοί Εσόδων (Ομάδα 7). Πωλήσεις – επιστροφές – εκπτώσεις, επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις, παρεπόμενα έσοδα, πιστωτικοί τόκοι

·       Ανόργανα έσοδα & έξοδα (Ομάδα 8). Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα, πρόστιμα, έσοδα και έξοδα προηγουμένων χρήσεων

Βασικές έννοιες ΚΒΣ – ΦΠΑ – Ειδικά θέματα

·       Βιβλία Επιτηδευματιών – Όρια Τήρησης Βιβλίων. Βιβλία Γ’ Κατηγορίας

·       Δηλώσεις και προθεσμίες συμπλήρωσης Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α. 

·       Διακίνηση – Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγηση

·       Απαλλαγές ΦΠΑ, Pro – rata, Διακανονισμός παγίων. Συμφωνίες ειδικών λογαριασμών (ΦΠΑ, ΙΚΑ, ΦΜΥ, κλπ)

·       Ισοζύγια, Κερδοζημίες και παρακολούθηση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο