Μονοήμερο Φορολογικό Σεμινάριο

Φορολογικές δηλώσεις 2012

εισηγητές:
 • Γιώργος Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων,Ειδικός σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, Ε.Γ.Λ.Σ., και φορολογικών ελέγχων
 • Απόστολος Αλωνιάτης, Λογιστής – Φοροτεχνικός
 • Χάρης Τσοχαντάρης, Λογιστής – Φοροτεχνικός
 • Ηλίας Αργυρός, πρώην Δ/ντης πρώην ΥΠΟΙΟ, πρώην ειδικός γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε. & ΥΠ.Ε.Ε., με πλούσια διδακτική πείρα και συγγραφική δραστηριότητα

ημέρες και ώρα διεξαγωγής: Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, 17:00 – 22:00
τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο NOVOTEL, Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα

θεματολογία:
 • Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με τους Ν. 3842/2010, 3943/2011, 3986/2011, 4002/2011,
 • 4024/2011 και το Ν. «Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

  στρατηγικής 2012-2015». Νέα φορολογική κλίμακα – Νέο καθεστώς διατήρησης αφορολογήτου με αποδείξεις δαπανών,

  κατάργηση μείωσης φόρου – Απώλεια αφορολογήτου λόγω παραβάσεων του Κ.Β.Σ.

 • Μειώσεις από το εισόδημα. Ποιες καταργούνται και ποιες μεταφέρονται στις μειώσεις φόρου. Επιβαρύνσεις.
 • Μειώσεις φόρου. Όλες οι αλλαγές στις δαπάνες και στον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων φόρου.
 • Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (Νέα τεκμήρια). Πως θα φορολογούνται
 • όσοι δεν καλύπτουν τις αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με το δηλωθέν εισόδημα.

 • Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων – Πόθεν έσχες. Αναστολή τεκμηρίου απόκτησης ακινήτων μέχρι την 31.12.2013.
 • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τέλος επιτηδεύματος.
 • Φορολογία κερδών των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994, (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.). Παραδείγματα.
 • Φορολογία κερδών των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.).
 • Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα και κεφαλαιοποιούμενα κέρδη. Παραδείγματα.

 • Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου Α.Ε.
 • Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των αμοιβών (μισθών) εταίρων Ε.Π.Ε.
 • Έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Ανάλυση διατάξεων του νέου άρθρου 67Β του Ν. 2238/1994.
 • Διαδικασία αυτοελέγχου για τις μικρές επιχειρήσεις.
 • Πιστοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς
 • ελεγκτές – λογιστές). Ποιες δαπάνες περιλαμβάνονται στο ποσοστό 0,5% της απόφασης ΠΟΛ. 1159/22.7.2011. Κυρώσεις.

 • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων. Για ποιες δαπάνες έχει την ευθύνη αναμόρφωσης ο πιστοποιημένος λογιστής
 • - φοροτεχνικός. Κυρώσεις. Πως θα υποβληθεί η σχετική αναλυτική κατάσταση για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2012.

 • Ορθή υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων. Ευθύνη πιστοποιημένου λογιστή – φοροτε-
 • χνικού. Κυρώσεις. Πως θα υποβληθεί η σχετική αναλυτική κατάσταση για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2012.

 • Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2012.
Πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων,
PROSVASIS A.E.B.E. ΑΘΗΝΑ
Τ: 210 33 22 700, 211 10 33 700 , Κα. Χαρίτου