Αναζήτηση Σεμιναρίων: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRLPrice
 1. 22 Oct 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - IFRS Advanced Topics

 2. 22 Oct 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - IFRS Update

 3. 04 Nov 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - Αναβαλλόμενη Φορολογία / Deferred Taxation

 4. 12 Nov 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Διήμερη παρουσίαση του νέου προτύπου

 5. 03 Dec 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

 6. 24 Jan 2020

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW

 7. 31 Jan 2020

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW

Up
Close
Close
Κλείσιμο