Αναζήτηση ΣεμιναρίωνPrice
 1. 22 Oct 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - IFRS Advanced Topics

 2. 22 Oct 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - IFRS Update

 3. 24 Oct 2019

  Διάφορα θέματα φορολογίας

  PwC's Academy - Φορολογία Πλοίων

 4. 29 Oct 2019

  Ισολογισμός - τέλος χρήσης

  PwC's Academy - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

 5. 04 Nov 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - Αναβαλλόμενη Φορολογία / Deferred Taxation

 6. 04 Nov 2019

  Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική

  PwC's Academy - Κοστολόγηση με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΑ (IFRS)

 7. 04 Nov 2019

  Νομικά θέματα

  PwC's Academy - Γενικές Νομικές γνώσεις για... μη Νομικούς

 8. 04 Nov 2019

  Φ.Π.Α.

  PwC's Academy - ΦΠΑ: Αναλυτική Παρουσίαση & Πρακτική Αντιμετώπιση

 9. 05 Nov 2019

  EXCEL - WORD - OFFICE ΓΕΝΙΚΑ

  PwC's Academy - Excel Για Στελέχη Επιχειρήσεων

 10. 11 Nov 2019

  Διαχείριση πληροφοριών - μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς

  PwC's Academy - Advanced Business Analytics

 11. 12 Nov 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Διήμερη παρουσίαση του νέου προτύπου

 12. 12 Nov 2019

  Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

  PwC's Academy - Πρακτικά Ζητήματα για την αποφυγή ξεπλύματος χρήματος

 13. 12 Nov 2019

  EXCEL - WORD - OFFICE ΓΕΝΙΚΑ

  PwC's Academy - Business Applications with MS Excel

 14. 14 Nov 2019

  Businnes English

  PwC's Academy - Business English Fundamental Principles

 15. 19 Nov 2019

  Ταμειακές ροές

  PwC's Academy - Cash Flow Statements

 16. 25 Nov 2019

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  PwC's Academy: Πρακτικό σεμινάριο για τις Διαφορές ΕΛΠ με ΔΠΧΑ

 17. 26 Nov 2019

  Τελωνειακά - ενδοκοινοτικές - εισαγωγές

  PwC's Academy - Εξαγωγικές Διαδικασίες & Διεθνείς Διακανονισμοί

 18. 02 Dec 2019

  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  PwC's Academy - Μετάβαση από το Φορολογικό Ισοζύγιο σε ΔΠΧΑ

 19. 03 Dec 2019

  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL

  PwC's Academy - ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

 20. 03 Dec 2019

  Τελωνειακά - ενδοκοινοτικές - εισαγωγές

  PwC's Academy - Εξαγωγές στην Πράξη Έρευνα Ξένων Αγορών, Σύνταξη Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης, Εξαγωγικό Marketing

 21. 16 Dec 2019

  Φορολογία εισοδήματος

  PwC's Academy - Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

 22. 29 Jan 2020

  Φορολογία εισοδήματος

  PwC's Academy - Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ν. 4172/2013): Αναλυτική Παρουσίαση

Up
Close
Close
Κλείσιμο