Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - ΕΛΠ - Ειδικα Λογιστικα Θεματα - Συμπληρωση Δηλωσεων Εταιρειων Α.Ε - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε - Α5 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - ΕΛΠ - Ειδικα Λογιστικα Θεματα - Συμπληρωση Δηλωσεων Εταιρειων Α.Ε - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε - Α5

https://www.power-tax-training.gr/seminaria-eidika-forotexnika/

 

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Power Tax Training
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Γ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Λ.Π. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/2014, ΠΟΛ.1002, 1003/2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α5.1.1 Προετοιμασία και έλεγχοι πριν το κλείσιμο Ισολογισμού
Α5.1.2 Χρονική Τακτοποίηση δαπανών – Εσόδων –λοιπών θεμάτων

Μητρώο Παγίων
Α5.1.3 Υπολογισμός Αποσβέσεων – Ενημέρωση του Μητρώου Παγίων
Α5.1.4 Εγγραφή των αποσβέσεων τέλους χρήσης – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Α5.1.5 Βασικές συμφωνίες του Μητρώου Παγίων που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής
Α5.1.6 Παραδείγματα – Χορήγηση αρχείων σε Excel

Αποτίμηση Αποθεμάτων
Α5.1.7 Απογραφή Αποθεμάτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 - Εξαιρέσεις
Α5.1.8 Μέθοδοι Αποτίμησης ( F.I.F.O., Μέση Σταθμική κλπ)
Α5.1.9 Απογραφή των λοιπών Λογαριασμών μας ( Πελατών -Επ/γών -Προμ/τών κλπ)
Α5.1.9α Παραδείγματα

Εγγραφές Κλεισίματος ισολογισμού, Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου
Α5.1.10 Τεχνική "mapping" απο το παλαιό λογ.σχέδιο στα Ε.Λ.Π. - αντιστοίχηση διαδικασία
Α5.1.11 Κλείσιμο Ομάδας λογ/σμών 2, 6, 7
Α5.1.12 Διαμόρφωση του Φύλλου Μερισμού
A5.1.13 Διάγραμμα της Τεχνικής Κλεισίματος
Α5.1.14 Δημιουργία του λογ/σμού λογ/σμού 82 - Κέρδη & ζημίες χρήσης
Α5.1.15 Υπολογισμός προβλέψεων ( πελατών, προσωπικού κλπ). Ν.4172/2013
Α5.1.16 Χειρισμός & δημιουργία Μεταβατικών λογ/σμών Ενεργητικού - Παθητικού
Α5.1.17 Σύνταξη - Δημιουργία των Οικονομικών Καταστάσεων, Ηλεκτρονικός Φάκελος
Α5.1.18 Σύνταξη - Δημιουργία των απαραίτητων δικαιολογητικών για το ΓΕΜΗ- Νομαρχία
Α5.1.19 Παραδείγματα – χορήγηση αρχείων σε Excel

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Α5.1.20 Φορολογία Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ο.Ε. – Ε.Ε. – ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α' Ε.Λ.Π.
Α5.1.21 Φορολογική αναμόρφωση των αποτ/των ΠΟΛ.1097/28.4.2015 & αρθ.22,22Α,23,24,26 Ν.4172/2013
Α5.1.22 Ποιες είναι οι δαπάνες που αναγνωρίζονται φορολογικά κατά κωδικό
Α5.1.23 Υπολογισμός -Συμπλήρωση δηλώσεων του φόρου εισοδήματος Ο.Ε.-Ε.Ε., Ατομικές
Α5.1.24 Υπολογισμός Τακτικού αποθεματικού - λοιπών αποθεματικών
Α5.1.25 Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
Α5.1.26 Με ποια σειρά διανέμονται τα κέρδη της Α.Ε. & Ε.Π.Ε., προτεραιότητα -περιορισμοί
Α5.1.27 Απαγορεύσεις στην Διανομή ΚΕΡΔΩΝ
Α5.1.28 Πως φορολογούνται τα μερίσματα και οι αμοιβές μελών Δ.Σ
Α5.1.29 Πως φορολογούνται τα μερίσματα και οι αμοιβές διαχειριστών στις Ε.Π.Ε.
Α5.1.30 Μεταφορά της ζημιάς χρήσης : μέχρι πότε μπορεί να γίνει
Α5.1.31 Συνέπειες όταν τα βιβλία κρίνονται ανεπαρκή -ανακριβή
Α5.1.32 Εκτεταμένα παραδείγματα με την συμπλήρωση δηλώσεων ( ΕΝ,Ε3 Ε2, Ε1 κλπ)

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Α5.1.33 Εισαγωγικές έννοιες στο Φορολογικό σχεδιασμό
Α5.1.34 Γιατί είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τι επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του:
Α5.1.35 Μείωση Φόρων – έγκαιρη γνώση για το τι θα πληρώσει η επιχείρηση
Α5.1.36 Έγκαιρος προγραμματισμός των Ταμιακών Ροών
Α5.1.37 Επάρκεια Ταμειακής Ρευστότητας – ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας
Α5.1.38 Ανταγωνιστικότητα – Ευελιξία
Α5.1.39 Διείσδυση σε νέα προϊόντα και αγορές
Α5.1.40 Κατάργηση –συγχώνευση τμημάτων
Α5.1.41 Επανασχεδιασμός θέσεων, τμημάτων, μεθόδων παραγωγής
Α5.1.42 Επανακαθορισμός των Στρατηγικών στόχων της Οικονομικής Μονάδας
Α5.1.43 θα γίνει ανάλυση βασικών περιπτώσεων βήμα -βήμα
Α5.1.44 Παραδείγματα

Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α5.1.45 Αποτίμηση Συμμετοχών – Χρεογράφων
Α5.1.46 Πώληση Χρεογράφων
Α5.1.47 Διάθεση και Κεφαλοποίηση Αποθεματικών
Α5.1.48 Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, πρακτικά παραδείγματα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ) – ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
Α5.1.49 Μεταβίβαση Μετοχών Α.Ε. μη Εισηγμένων στο Χ.Α.Α
Α5.1.50 Εταιρικών Μεριδίων Ε.Π.Ε
Α5.1.51 Ποσοτών συμμετοχής ή μετοχών σε Α.Ε
Α5.1.52 Μεταβίβαση ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΟΕ, ΕΕ, κ.λ.π
Α5.1.53 Πρακτική Εφαρμογή Έμμεσων Φόρων – Ειδικών Φόρων – Δημοτικών Φόρων
Α5.1.54 ΕΝΦΙΑ
Α5.1.55 Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών παροχών
Πρακτικές εφαρμογές σε excel και word

Το πρόγραμμα που διδάσκεται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι:
1. TaxSystem της EpsilonNet - Διαχείριση δηλώσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 εβδομάδες 40 ώρες

Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:…………………..700,00 €
Νέα τελική Τιμή:………………………………550,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 40 ώρες
Τιμή για φοιτητές και ανέργους:………490,00 €

* Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως & 6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 300 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
• Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.