Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - Απο την ιδρυση Α.Ε εως το κλεισιμο ισολογισμου - Υπολογισμος ΦΠΑ, ΦΜΥ - Φορος Μερισματων - ΓΕΜΗ - Δηλωσεις ΕΝ, Ε3 - A1 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - Απο την ιδρυση Α.Ε εως το κλεισιμο ισολογισμου - Υπολογισμος ΦΠΑ, ΦΜΥ - Φορος Μερισματων - ΓΕΜΗ - Δηλωσεις ΕΝ, Ε3 - A1


 

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Power Tax Training
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 


Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

- ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΦΜΥ, ΦΠΑ, ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ, Ε3, Α.Ε. - Ε.Π.Ε.- I.K.E.-Ο.Ε.- Ε.Ε. ΣΥΝ.Π.Ε.-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ --- ΓΕΜΗ
- Ε.Λ.Π - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/2014 & ΠΟΛ 1003/2014
- ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
- Ενημερωμένο με τα Ε.Λ.Π. – Ν.4308/2014 έως & τον ν.4337/17.10.2015 και την λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ - 10.2015


Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ε.Λ.Π. - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
- Ανάλυση και εφαρμογή των Ε.Λ.Π. - Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου - Λογαριασμοί Ενεργητικού-Παθητικού Εσόδων και Εξόδων
- Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων - Μηχανογράφηση ΑΕ - ΕΠΕ
- Βασικές λογιστικές αρχές
- Δικαιολογητικά - Παραστατικά εγγραφών
- Διαδικασία εργασιών που ακολουθείτε στα Λογιστήρια
- Προβολές εκτυπώσεις λογαριασμών, ημερολογίων, καθολικών, ισοζύγια.
- Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας -Διακίνηση - Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγηση
- Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ.
- Εμπορική Διαχείριση: Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛOΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- Βασικές μορφές Εταιρειών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΗΣ
- Επιλογή της κατάλληλης Εταιρείας Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
- Δικαιολογητικά για την ίδρυση Εταιρείας Βήμα Βήμα
- Συμπληρωμένα υποδείγματα Εφορίας Μ3,Μ6,Μ7,Μ8 κλπ με όλα τα ¨κρίσιμα σημεία"
- Εφορία, ΓΕΜΗ - Νομαρχία, Επιμελητήριο, Βήμα Βήμα με συμπληρωμένα υποδείγματα
- Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε, ΣΥΝ.Π.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
- Αύξηση Κεφαλαίου, φόρος κεφαλαίου,
- Απογραφή της Εταιρείας στο ΙΚΑ , λοιπά ταμεία
- Φορολογικός Μηχανισμός, Ταμειακή Μηχανή
- Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού Λογιστικού συστήματος
- Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ν.4308/2014 ΦΕΚ Α΄251
- Λοιπά Ειδικά Θέματα για ίδρυση Εταιρειών

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ
Ομάδα 1 :Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων -Συντελεστές απόσβεσης- υπόδειγμα σε Εxcel, ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές που ισχύουν από 01/01/2015
Ομάδα 1 :Αγορά παγίου -Πώληση Καταστροφή -Αποσβέσεις,παραδείγματα, εφαρμογές σε excel
Ομάδα 2 :Αγορά Eμπ/των, ά υλών, αναλώσιμα , εγγυοδοσία, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, FIFO μεσοσταθμική κλπ, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 3 :Απαιτήσεις - Διαθέσιμα
Ομάδα 3 :Εισαγωγές Γ΄χωρών - Ενδοκοινοτικές -παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel Εγγραφές -Κοστολόγηση με εφαρμογή σε excel
Ομάδα 3 :Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 4 :Kεφάλαιο -Αποθεματικά- Διαφορές Αναπροσαρμογής - Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμα Δάνεια, παραδείγματα, εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 5 : Προμηθευτές, Γρ/τια Πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
6.1 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
6.2 Παροχές Τρίτων
6.3 Φόροι - Τέλη
6.4 Διάφορα Έξοδα
6.5 Τόκοι & Συναφή Έξοδα
6.6 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, όλες οι αλλαγές από 01-01-2015

Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
7.0 Πωλήσεις Εμπορευμάτων
7.1 Πωλήσεις Προϊόντων
7.2 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου Υλικού
7.3 Πωλήσεις Υπηρεσιών
7.4 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων
7.5 Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών
7.6 Έσοδα Κεφαλαίων
7.7 Ιδιοπαραγωγή Παγίων Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτ/σεις ή Καταστροφές Αποθεμάτων
7.8 Εσόδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο - Λογιστική μεταχείριση
7.9 Εσόδα Αφορολόγητα - Λογιστική μεταχείριση
7.10 Τεχνική επαλήθευσης καταχώρησης εγγραφών για εκμηδενισμό των λαθών
7.11 Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ
- Έλεγχος Ισοζυγίου - Εκμάθηση προβλημάτων ισοζυγίου βήμα-βήμα αναλυτικά
- Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Πρόγραμμα Μισθοδοσίας, κλπ
- Λογιστικοποίηση εγγραφών, Εκτύπωση Βιβλίων
- Φόροι - Υποχρεώσεις προς Δημόσιο
- ΦΠΑ Γ΄ Κατηγορίας διαδικασία - Τεχνικές Επαλήθευσης
- Φ.Μ.Υ.
- Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,
- ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ --> ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

- ΒΙΒΛΙΟ Απογραφών και Ισολογισμού - Ηλεκτρονικός Φάκελος
- Αποτίμηση μενόντων - Απογραφή-Αγορές - Εισαγωγές
- Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις - Παραδόσεις
- Αποθέματα: Απογραφή - αποτίμηση, αγορές - επιστροφές - εκπτώσεις, αυταπαραδόσεις
- Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογ/σμών Ενεργητικού -Παθητικού (Λ/σμοί 36 & 56 )
- Προβλέψεις Δάνεια - Factoring
- Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
- Φ.Π.Α. Γ΄ κατηγορίας βιβλίων (Προσωρινή – INTRASTAT- πίνακες (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4)
- Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων βάσει - Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α'
- Ισολογισμός - Φορολογική αναμόρφωση αποτελέσματων
- Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος
- Διαφορές Φορολογικής Αναμόρφωσης, Μόνιμες και Προσωρινές
- Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης Λογ/σμός 82 -Κέρδη - Ζημίες Χρήσεως
- Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ)
- Αποτελέσματα χρήσης -Καταστάση λογαρισμού Εκμ/σεως
- Προσάρτημα, Πρακτικά Δ.Σ. & Γ.Σ. Υποδείγματα
- Δηλώσεις Α.Ε.-ΕΠΕ-ΕΕ-ΟΕ- Ατομικές, ΕΝ, Ε3, Ε2
- Υπόδειγμα σε excel
- Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
- Ανακεφαλαιωτικές Ασκήσεις

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΦΕΚ Α΄251 /24.11.2014 & ΠΟΛ 1003,1002/31.12.2014).

Θα χορηγηθεί ειδική εφαρμογή που θα δείχνει από την καταχώρηση μιας εγγραφής πως επηρεάζεται-ενημερώνεται το Ισοζύγιο.

Το πρόγραμμα που διδάσκεται και χορηγείται στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι το E.R.P. της Softone.
Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. 
Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 μήνες 100 ώρες

Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:………………..1.750,00 €

Νέα τελική Τιμή:…………………………750,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 100 ώρες

Τιμή για φοιτητές και ανέργους:……..650,00 €

* Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως & 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 12 φυλλάδια, περίπου 1000 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικό υπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.