Προιόντα κόμβου

5. Express ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στα Ε.Λ.Π. - B.1, B.2.1, B.2.2, B3, B4, B5, B6 - Προσάρτημα - Εκθέσεις - Μετοχολόγιο - Πρακτικά

Η εφαρμογή του Express ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε.Λ.Π. αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο στα  χέρια  του σημερινού Οικονομολόγου που οι ανάγκες διαρκώς αυξάνουν και ο χρόνος διαρκώς μειώνεται. Η εφαρμογή του Express ΙΣΟΛΟΓΣΜΟΥ Ε.Λ.Π. περιέχει αναβαθμισμένες δυνατότητες  που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα το αυτόματο κλείσιμο Ισολογισμού σύμφωνα με τα ΕΛΠ και με τον νόμο 2190.

Στις λειτουργίες της εφαρμογής περιέχεται Μετοχολόγιο για την παρακολούθηση των μετοχών ή μεριδίων της εκάστοτε εταιρείας αλλά και οικονομικές αναλύσεις με αριθμοδείκτες και το αυτόματο κλείσιμο του Ισολογισμού τόσο με τον Νόμο 2190 όσο και με  τα Ε.Λ.Π.  που είναι υποχρεωτικά από 01/01/2015.

Η εφαρμογή περιέχει ολοκληρωμένα το κλείσιμο Ισολογισμού σύμφωνα με τον Ν.2190 και με τα Ε.Λ.Π. όπου περιέχει :

Κλείσιμο Ισολογισμού με τον Ν.2190

 • Αυτόματη ενημέρωση της εφαρμογής από excel , ascii ή χειρόγραφα
 • Κλείσιμο του Ισολογισμού με όλες τις οικονομικές καταστάσεις
  • Εγγραφές κλεισίματος
  • Ισοζύγια – Ισολογισμός – Γεν. Εκμετάλλευση – Αποτελέσματα Διάθεση ( ελληνικά αγγλικά )
  • Αυτόματη ενημέρωση των εντύπων ( και στο taxis ) σε Ε3, Έντυπο Ν, Προσάρτημα , Έκθεση, και γενικότερα αναφορές χρήσιμες για το Λογιστή που παράγονται και ενημερώνονται δυναμικά στο word ή στο excel
  • Αυτόματη υποβολή στο taxis τόσο των δηλώσεων όσο και των οικονομικών καταστάσεων.
  • Εκτυπώσεις χωρίς ρυθμίσεις Α4,Α3 σελιδοποιημένα και μη
  • Πρόσθετες αναφορές Νεκρό σημείο, προβλέψεις μελλοντικών αποτελεσμάτων σε word, Έκθεση Δ.Σ. - Προσάρτημα εταιρείας - Δ.Σ. σύγκλησης ετήσιας τακτικής Γ.Σ. – Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ. – Αριθμοδείκτες με συμπεράσματα – Δυνατότητα ενημερώσεων αναβάθμισης μέσα από την εφαρμογή, εξαγωγής των αρχείων σε excel, word και pdf
  • Χωρίς κωδικούς εγκατάστασης και πρόσθετες χρεώσεις μπορεί να εγκατασταθεί σε όσους υπολογιστές θέλετε καθώς διαβάζει στην έναρξη της εφαρμογής το usb κλειδί.*
  • Βιβλιοθήκη εγγράφων ανά εταιρεία όπου με την δημιουργία ενός πρακτικού ή ενός ισολογισμού αυτόματα αρχειοθετείται στην βιβλιοθήκη εγγράφων για άμεση μελλοντική προβολή ή επεξεργασία.


Κλείσιμο Ισολογισμού με τα Ε.Λ.Π.

Στην εφαρμογή προστέθηκε η δυνατότητα κλείσιμο του Ισολογισμού σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Να τονίσουμε πως η εφαρμογή ενσωματώθηκε στην προηγούμενη ως αναβάθμιση είναι αυτόνομη ( όχι σε excel ) γραμμένη σε dot net περιβάλλον με αποθήκευση των στοιχείων σε βάση access για να μην είναι βαριά στον υπολογιστή του χρήστη με δυνατότητες multiusers.

Με την δημιουργία μιας εταιρείας από τον χρήστη η εφαρμογή δημιουργεί (από πίσω) δύο ισοζύγια με τις οικονομικές καταστάσεις  και έτοιμη όλη την συνδεσμολογία ( mapping – Χαρτογράφηση )  μεταξύ τους. Το ένα ισοζύγιο σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και το δεύτερο σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου των Ε.Λ.Π. Η εφαρμογή με απλό τρόπο μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα από οποιοδήποτε ισοζύγιο τριτοβαθμίων ( είτε από excel είτε από ascii αρχείο είτε με καταχώρηση από το χέρι ) της λογιστικής που έχει ο χρήστης ώστε να ενημερωθούν με αξίες οι λογαριασμοί  του ισοζυγίου.

Η εφαρμογή με την δημιουργία της εταιρείας  και των ισοζυγίων έχει συνδέσει τον κάθε λογαριασμό του  Ε.Γ.Λ.Σ. με τους λογαριασμούς  Ισοζύγιο του Ε.Λ.Π.  και ο κάθε λογαριασμός του Ισοζυγίου Ε.Λ.Π. με κάθε ενότητα της οικονομικής κατάστασης. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερα από το χρήστη να μεταβάλει ( με δεξί κλικ ) τον λογαριασμό επιλογής του ( από το ισοζύγιο Ε.Γ.Λ.Σ. ) με τον λογαριασμό που επιθυμεί την μεταφορά του στο ισοζύγιο Ε.Λ.Π. και να ενημερώσει κατά την δική του κρίση την ενότητα της οικονομικής κατάστασης ( π.χ. Λοιπές απαιτήσεις ) που επιθυμεί αντί της ενότητας που προτείνει η εφαρμογή ( π.χ. Προπληρωμένα έξοδα ). Σε περίπτωση λάθους υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς στις πρότυπες συνδέσεις.

Επίσης για την πρώτη χρήση εφαρμογής των Ε.Λ.Π. και για την συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων η εφαρμογή αυτόματα ( με ένα μόνο κλικ ) μεταφέρει τα οικονομικά στοιχεία όπως αυτά έκλεισαν με Ε.Γ.Λ.Σ. την προηγούμενη χρήση δημιουργώντας αυτόματα τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Οι καταστάσεις που δημιουργεί αυτόματα η εφαρμογή είναι :

 • Β.1.1 και Β.1.2: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Β.3: Κατάσταση Mεταβολής Καθαρής Θέσης
 • Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)
 • Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
 • Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
 • Εγγραφές κλεισίματος και με τα δύο ισοζύγια ( και ΕΛΠ και Ε.Γ.Λ.Σ. )
 • Ημερολόγιο εγγραφών προσαρμογής ( για τις εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογιάς )
 • Ισοζύγιο Μετάβασης ( για τις εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογίας )
 • Προσάρτημα για πολύ μικρές,  μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες οντότητες ( Αυτόματη ενημέρωση με προτάσεις και αξίες σε word αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4308/14 )
 • Αναλυτικό προσάρτημα με περιεχόμενα και πίνακες για τα οικονομικά στοιχεία του Ισολογισμού.
 • Έκθεση και Πρακτικά της οντότητας με ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ γραφήματα και ανάλυση για την πορεία της εταιρείας.
 • Προσάρτημα ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ με απλή συμπλήρωση του Ε3

Στα Ε.Λ.Π. δεν υπάρχουν εγγραφές κλεισίματος καθώς υπάρχει η έννοια της «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» καθώς υποχρεωτικά οι  οικονομικές καταστάσεις πρέπει να τεκμηριώνονται από το αναλυτικό προσάρτημα ( notes ) που θα αναφέρει για το κάθε κονδύλι από ποιον ή ποιους λογαριασμούς προέκυψε ωστόσο υπάρχουν οι εγγραφές κλεισίματος τόσο για το ΕΛΠ όσο και για τους ογαριασμούς από το Ε.Γ.Λ.Σ. και εμφανίζουν αναλυτικά ποιοι λογαριασμοί χρεώνονται και ποιοι πιστώνονται ώστε να προκύψει το αποτέλεσμα του Ισολογισμού.

Επίσης κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων η εφαρμογή δημιουργεί δυναμικά ( με δυνατότητα εξαγωγής στο excel ) αναλυτική κατάσταση πως προέκυψε το κάθε κονδύλι με ανάλυση των λογαριασμών και των αξιών από το ισοζύγιο.

Τέλος επιλέγοντας λογαριασμούς του Ισοζυγίου έχει προστεθεί (και εμπλουτίζεται διαρκώς) ηχητική επεξήγηση για την λογιστική του λειτουργία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Για τις εταιρείες που αποφασίσουν να έχουν εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογίας Π.Χ. λόγω των διαφορετικών συντελεστών απόσβεσης ( ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε σχέση με τον φορολογικό συντελεστή απόσβεσης ) ή εγγραφών από εύλογες αξίες παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρούν σε αναλυτικό ημερολόγιο (εγγραφών προσαρμογής) τις εγγραφές που δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. Από αυτό το ημερολόγιο η εφαρμογή δημιουργεί το Ισοζύγιο μετάβασης και ενημερώνει το αρχικό Ισοζύγιο της εφαρμογής των λογιστικών βιβλίων και τις οικονομικές καταστάσεις με δυνατότητα προβολής τόσο του Λογιστικού Ισολογισμού ( δηλαδή χωρίς τις εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογίας ) όσο και του Φορολογικού Ισολογισμού ( με τις εγγραφές αναβαλλόμενης Φορολογίας ).

Τέλος η εφαρμογή στις αποσβέσεις παρέχει βοήθεια διότι με την ενημέρωση ενός πίνακα δημιουργούνται οι μεταβολές αποσβέσεων μεταξύ ωφέλιμης διάρκειας ζωής και φορολογικών αποσβέσεων και παράγει ( αναλυτικά στο ημερολόγιο εγγραφών προσαρμογής ) τις εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογίας.


Για διευκόλυνση σας μπορείτε στην ενότητα Αναλυτική παρουσίαση να δείτε αναλυτικά όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής σε video ή επικοινωνήστε μαζί μας για πλήρη παρουσίαση μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης.

Τελική τιμή εφαρμογής 280,00 € για Λογιστές - Λογιστικά γραφεία και 360,00 € για εταιρείες ( περιέχεται το Φ.Π.Α. και τα έξοδα αποστολής curier για παράδοση στο χώρο σας, με ένα μήνα ( 1 )  συμβόλαιο συντήρησης.  Για να λάβετε το 12μηνο συμβόλαιο συντήρησης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email
mailto:[email protected] το κόστος του οποίου είναι με το ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής 60 € η χρήση.Για καλύτερη κατανόηση των παραπάνω μπορείτε να δείτε και τα video της εφαρμογής επιλέγοντας εδώ
ή να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσης σε word αρχείο επιλέγοντας εδώ


* Κάθε φορά κατά την εκκίνηση λειτουργίας διαβάζει για ένα δευτερόλεπτο το usb κλειδί. Έτσι χωρίς χρεώσεις μπορείτε να την λειτουργήσετε και εκτός γραφείου σε πολλές θέσεις εργασίας.
test
Up
Close
Close
Κλείσιμο