Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 2019

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 2019


55970/Δ1.18114/2019 Τροποποίηση της αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/ 10-5-2019 υπουργικής απόφασης (1800 Β΄/ 22-5-2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.» [ 31-12-2019 ]

Δ. ΟΡΓ. Γ 1179398 ΕΞ 2019 Αποστολή του Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών έτους 2019 Υπηρεσιών, που υπάγονται στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (Γ.Δ.A.Δ.O), Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) [ 27-12-2019 ]

Α.1479/2019 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις) στις 25.11.2019 στην περιοχή Κινέττας της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής [ 27-12-2019 ]

Ε.2205/2019 Κοινοποίηση της με αρ. Α.1437/20-11-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 4443/Β/3- 12-2019- Α.Δ.Α.:ΩΒΣΨ46ΜΠ3Ζ-2Ε7) «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) -Τήρηση Αρχείου» [ 24-12-2019 ]