Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 2016

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 2016


Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1190234 ΕΞ 2016/30.12.2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53 Α του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.» [ 30-12-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1189783 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση διατάξεων του Μέρους Πρώτου (άρθρα 1-13) -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ν. 3588/2007, Α΄ 153), του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» [ 29-12-2016 ]