Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 2009

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 2009


Αριθμ. Δ6 1123114ΕΞ/0006Α/22.12.2009 Τροποποίηση της αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ. Ε. Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις. [ 22-12-2009 ]