Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 2004

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 2004


ΠΟΛ.1148/21.12.2004 Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 2963/01 (ΦΕΚ 268/Α/23.11.01) και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.(Αρ. Πρ. 1103389/7338/963/Β0014)(Σύσταση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (I.ΚΤΕΟ) και οδηγίες και διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.) [ 21-12-2004 ]