Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 1994

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 1994


ΠΟΛ.1293/28.12.1994 Κατασχέσεις χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του Δημοσίου, ως τρίτου, εφόσον δεν κοινο-ποιούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθ.97 του ν.δ. 321/69, δεν παράγουν έννομες συνέπειες για το Δημόσιο. - Υπολογισμός τόκων απαίτησης του κατασχόντος. - Κατάσχεση επιχορήγησης Αναγνωρισμένων Αθλητικών Ομοσπονδιών [ 28-12-1994 ]

ΠΟΛ.1285/22.12.1994 Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται: - στην Ελλάδα, σε πρόσωπα που υπηρετούν σε άλλο Κράτος -μέλος της Ευρωπαικής Ενωσης. - σε άλλο Κράτος μέλος, σε πρόσωπα που υπηρετούν στην Ελλάδα α) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή του προσωπικού τους [ 22-12-1994 ]