Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 1989

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 1989


ΠΟΛ.1056/20.2.1989 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.- Μη οφειλή φόρου συγκέντρω­σης κεφαλαίων σε περίπτωση αύξησης κε­φαλαίου εμπορικών εταιρειών με κεφα­λαιοποίηση κερδών ή μερισμάτων, τα ο­ποία έχουν αχθεί σε πίστωση των λογα­ριασμών των εταίρων ή των μετόχων, κατά περίπτωση. [ 20-02-1989 ]