Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις έτους 2023

Αποφάσεις Φορολογικής διοίκησης έτους 2023


32058/24.3.2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51245/06.06.2022 (Β' 2795) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α' 136)» [ 24-03-2023 ]

Ο. 3021/23.3.2023 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14, 82, 124 και 134, του ν. 5034/2023 (Α' 69) «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις [ 23-03-2023 ]

Δ.ΟΡΓ.Α 1038293 ΕΞ 20-03-2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς την κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μόνιμου ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα, τα προσόντα διορισμού σε κλάδους και ειδικότητες αυτής, καθώς και τους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι οργανικών της μονάδων [ 20-03-2023 ]

Α.1030/2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1166/16.7.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β' 3193) [ 17-03-2023 ]