Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κωδικοποιημένοι νόμοι - Κατηγορία : Φορολογία εισοδήματος

Αριθμός/έτος Τίτλος Ημερομηνία Τελευταία τροποποίηση
4110/2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4110 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις 23-01-2013 4281/2014 την 08-08-2014
Π.Δ. 299/2003 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 299 Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης. 04-11-2003 3522/2006 την 22-12-2006
3525/2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3525 Πολιτιστική Χορηγία 26-01-2007 4603/2019 την 14-03-2019
4321/2015 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4321 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. 21-03-2015 4745/2020 την 06-11-2020
4334/2015 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4334 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.) 16-07-2015 4670/2020 την 28-02-2020
3943/2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 31-03-2011 4787/2021 την 26-03-2021
4446/2016 Νόμος 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις 22-12-2016 4808/2021 την 19-06-2021
2216/1994 Νόμος 2216/1994 Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις 31-05-1994 3140/2003 την 06-05-2003
2238/1994 Νόμος 2238/1994 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 16-09-1994 4587/2018 την 24-12-2018
4172/2013 Νόμος 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις 23-07-2013 4931/2022 την 13-05-2022