Κωδικοποιημένοι νόμοι - Taxheaven.gr Φορολογία εισοδήματος | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κωδικοποιημένοι νόμοι - Κατηγορία : Φορολογία εισοδήματος

Αριθμός/έτος Τίτλος Ημερομηνία Τελευταία τροποποίηση
4110/2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4110 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις 2013-01-23 4281/2014 την 2014-08-08
Π.Δ. 299/2003 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 299 Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης. 2003-11-04 3522/2006 την 2006-12-22
3525/2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3525 Πολιτιστική Χορηγία 2007-01-26 4603/2019 την 2019-03-14
4321/2015 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4321 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. 2015-03-21 4646/2019 την 2019-12-12
4334/2015 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4334 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.) 2015-07-16 4387/2016 την 2016-05-12
3943/2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943 Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011-03-31 4590/2019 την 2019-02-07
2238/1994 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994-09-16 4587/2018 την 2018-12-24
4446/2016 Νόμος 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις 2016-12-22 4650/2019 την 2019-12-17
2216/1994 Νόμος 2216/1994 Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις 1994-05-31 3140/2003 την 2003-05-06
4172/2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις 2013-07-23 4646/2019 την 2019-12-12