49   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
        ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

        (Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

       494   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
                Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 44

       495   ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
                Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 45

       496   ..................................

       497   ..................................

       498   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ
                ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
                (Αυτοτελούς λογιστικής)
                Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 48

2.2.410 Όμιλος λογαριασμών 49 «Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (494-498) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.113.

2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 494-498 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.405 έως και 2.2.409 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 44-48.

3. Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 49, τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 44-48.