Μεταφορά των αποθεμάτων λήξης και των Εσόδων στην Γενική Εκμετάλευση

 

 

Χρέωση

20 Εμπορεύματα (Αποθ.λήξης)
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή(Αποθ.λήξης)
22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα(Αποθ.λήξης)
23 Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα υπό κατεργασία)
(Αποθ.λήξης)
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας
(Αποθ.λήξης)
25 Αναλώσιμα υλικά (Αποθ.λήξης)
26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων(Αποθ.λήξης)
28 Είδη συσκευασίας (Αποθ.λήξης)

70 Πωλήσεις εμπορευμάτων
71 Πωλήσεις προϊόντων έτομων και ημιτελών
72 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού
73 Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)
74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων
75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
76 Έσοδα κεφαλαίων
78 Ιδιοπαραγωγή παγίων και τεκμαρτά έσοδαΠίστωση

80.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης

Μεταφορά στα αποτελέσματα εκμετάλευσης (Αγορών- εξόδων)

Χρέωση

80.00 Λογαριασμός Γενικής ΕκμετάλλευσηςΠίστωση

20 Εμπορεύματα
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα
23 Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα υπό κατεργασία)
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας
25 Αναλώσιμα υλικά
26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων
28 Είδη συσκευασίας


60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι - Τέλη (πλήν των μη
ενσωματούμενων στο λειτ. κόστος)
64 Διάφορα έξοδα
65 Τόκοι και συναφή έξοδα
66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

Μεταφορά των μη προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων οργανικών εξόδων (3)

 

Χρέωση

80.02.00 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
80.02.01 Εξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
80.02.02 Εξοδα λειτουργίας διαθεσεως
80.02.03 Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογημενα
80.02.04 Προβλεψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
80.02.05 Διαφορες (ζημιες) από πώληση συμμετ. χρεογράφων
80.02.06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή Εξοδα

Πίστωση

80.01 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Μεταφορά των μη προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων οργανικών εσόδων (4)

 

 

Χρέωση

80.01 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεωςΠίστωση

81.03.00 Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (λ/σμοί: 74, 75 και 78.05)
81.03.01 Έσοδα συμμετοχών (λ/σμός 76.00)
81.03.02 Έσοδα χρεογράφων (λ/σμός 76.01)
81.03.03 Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων (λ/σμός 76.04)
Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων (λ/σμός 76.02)
81.03.04 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι (λ/σμός 76.03) Λοιπά έσοδα κεφαλαίων (λ/σμός 76.98)

Μεταφορά των μη προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων οργανικών εξόδων στον 86 (5)


 
Χρέωση

86 Αποτελέσματα χρήσεως
86.00 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
86.00.02 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
86.00.03 Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως
86.00.04 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
86.01 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
86.01.09 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδαΠίστωση

80. Γενική εκμετάλλευση
80.02 Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων
80.02.00 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
80.02.01 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
80.02.02 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
80.02.06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μεταφορά των μη προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων οργανικών εξόδων στον 86 (6)


 
Χρέωση

80 Γενική εκμετάλλευση
80.01 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
80.03 Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων
80.03.00 ’λλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
80.03.01 Έσοδα συμμετοχών

Πίστωση

86 Αποτελέσματα χρήσεως
86.00 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
86.00.00 Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως
86.00.01 ’λλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

86.01 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
86.01.00 Έσοδα συμμετοχών

Μεταφορά των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και ζημιών στον 86 (7)

 

Χρέωση

86 Αποτελέσματα χρήσεως
86.02 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
86.02.07 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
86.02.08 Έκτακτες ζημίες
86.02.09 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
86.02.10 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

86.03 Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων
86.03.02 Μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων- λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμούΠίστωση

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
81.00.04 Συναλλαγματικές διαφορές
81.02 Έκτακτες ζημίες
81.02.02 Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων

82 Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
82.00.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
83.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

85 Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
85.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων-τεχνικών εγκ/σεων λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
85.02.00 Μηχανημάτων

Μεταφορά των έκτακτων και ανόργανων εσόδων και κερδών στον 86 (8) Χρέωση

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
81.01.04 Συναλλαγματικές διαφορές

81.03 Έκτακτα κέρδη
81.03.04 Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
81.03.07 Κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείων

82 Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
82.01.00 Επιχορηγήσεις πωλήσεων

84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
84.01 Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους
84.01.13 Από προβλέψεις για έξοδα προηγ. χρήσεων


Πίστωση

86 Αποτελέσματα χρήσεως
86.02 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
86.02.00 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
86.02.01 Έκτακτα κέρδη
86.02.02 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
86.02.03 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

Απεικόνιση του αποτελέσματος της χρήσεως στον υπολογαριασμό 86.99 (9)

Χρέωση

86 Αποτελέσματα χρήσεως
86.00 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
86.00.00 Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως
86.00.01 ’λλά έσοδα εκμεταλλεύσεως
86.01 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
86.01.00 Έσοδα συμμετοχών
86.02 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
86.02.00 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
86.02.01 Έκτακτα κέρδη
86.02.02 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
86.02.03 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων


Πίστωση

86 Αποτελέσματα χρήσεως
86.00 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
86.00.02 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
86.00.03 Έξοδα λειτουργίας ερευνών- αναπτύξεως
86.00.04 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

86.01 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
86.01.09 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

86.02 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
86.02.07 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
86.02.08 Έκτακτες ζημίες
86.02.09 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
86.02.10 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

86.03 Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων
86.03.02 Μηχανημάτων- τεχνικών εγκαταστάσεων λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

 

Μεταφορά του καθαρού αποτελέσματος της χρήσεως στον 88 (10) Χρέωση

86 Αποτέλεσμα χρήσεως
86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως


Πίστωση

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως