Πώληση με υπολογισμό τόκων λόγω υπογραφής συν/κών με λήξη μέσα στο έτος αλλά και μετά από αυτό.
 

Χρέωση

30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού
30.00.ΧΧ Β. Βασιλείου 118.000


Πίστωση

71 Πωλήσεις
71.00 Πωλήσεις εσωτερικού 100.000

54 Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη
54.00 Φ.Π.Α 18.000

Χρέωση
31 Γραμμάτια εισπρακτέα
31.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 177.000

Πίστωση
30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού
30.00.ΧΧ ΑΑΑΑΑΑΑΑ 118.000

76 Έσοδα κεφαλαίων
76.02 Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρ. 20.000


31 Γραμμάτια εισπρακτέα
31.06 Μη δουλευμένοι τόκοι γραμ. εισπρ. 30.000


54 Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη
54.00 Φ.Π.Α. (τόκων) 9.000
Εγγραφή Πώλησης με υπολογισμό τόκων λόγω υπογραφής συναλαγματικής λήξης

Χρέωση

30 Πελάτες
30.00.Πελάτες εσωτερικού
30.00.ΧΧ ΑΑΑΑΑΑΑΠίστωση

70 Πωλήσεις εμπορευμάτων
70.00 Πωλήσεις εσωτερικού

76 Έσοδα κεφαλαίων
76.02 Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
54.00 ΦΠΑ

 

Χρέωση

31 Γραμμάτια εισπρακτέα
31.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο


Πίστωση

30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού
30.00.ΧΧ ΑΑΑΑΑΑΑΑ