Χρησιμοποίηση πρόβλεψης για τη διαγραφή των ανεπίδεκτων εισπράξεως πελατών

Χρέωση

44 Προβλέψεις
44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
44.11.00 Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες
44.11.00.00 Φορολογικά αναγνωριζόμενη πρόβλεψη


Πίστωση

30 Πελάτες
30.97 Πελάτες επισφαλείς
30.97.000 xxxxxxxxxxxx
30.97.001 ψψψψψψψψψψψψ

Σχηματισμός Πρόβλεψης Επισφαλών απαιτήσεων

Χρέωση

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
68.09.00 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
68.09.00.00 Φορολογικά αναγνωριζόμενη πρόβλεψη

Πίστωση

44 Προβλέψεις
44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
44.11.00 Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες
44.11.00.00 Φορολογικά αναγνωριζόμενη πρόβλεψη

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Χρέωση

68 Προβλέψεις
68.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
68.00.00 Φορολογικά αναγνωριζόμενες *
68.00.01 Μη αναγνωριζόμενες φορολογικά Προβλέψεις


Πίστωση

44.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
44.00.00 Σχηματισμένες προβλέψεις
44.00.00.01 Εμμισθου προσωπικού
44.00.00.01 Ημερομίσθιου προσωπικού.

* Μόνο σε περίπτωση που κάποιοι Υπάλληλοι θεμελιώνουν την επόμενη χρήση Ετος Συνταξιοδότησης

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Χρέωση

68 Προβλέψεις
68.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
68.00.00 Φορολογικά αναγνωριζόμενες *
68.00.01 Μη αναγνωριζόμενες φορολογικά Προβλέψεις


Πίστωση

44.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
44.00.00 Σχηματισμένες προβλέψεις
44.00.00.01 Εμμισθου προσωπικού
44.00.00.01 Ημερομίσθιου προσωπικού.

* Μόνο σε περίπτωση που κάποιοι Υπάλληλοι θεμελιώνουν την επόμενη χρήση Ετος Συνταξιοδότησης