Εγγραφή απόδοσης φόρου Υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/1992

 

 

Χρέωση

81.00.11 φόρος επί της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτου (άρθρο 24 ν.2065/1992)


Πίστωση

38.00.00 Ταμείο

Σημείωση ο φόρος δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στις λογιστικές διαφορές

Καταστροφή - Απώλεια - κλοπή Παγίου

Χρέωση

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
81.02 Έκτακτες ζημίες
81.02.ΧΧ Ζημίες από καταστροφή ανασφάλιστων παγίων


Πίστωση

12 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός ..
12.00 Μηχανήματα
12.00.ΧΧ Μηχάνημα ΑΑΑΑΑ


Πρίν την παραπάνω εγγραφή ευνόητο είναι οτί μέχρι την ημερομηνία του συμβάντος θα υπολογισθούν αποσβέσεις και το μηχάνημα θα πιστωθεί με το εκ νέου αναπόσβεστο υπόλοιπό του.

Αναπροσμογή αξίας ακινήτων (εγγραφή συμψηφισμού ζημιάς)

Χρέωση

41 Αποθεματικά - διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδύσεων
41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
41.07.00 Αναπροσαρμογή ν.2065/1992


Πίστωση

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.03 Ζημίες προηγ. χρήσεων προς κάλυψη

Αναπροσαρμογή αξίας αποσβέσεων Παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/1992 Χρεώση

41 Αποθεματικά - διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις επενδύσεων
41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών λοιπών περιουσιακών στοιχείων
41.07.00 Αναπροσαρμογή ν.2065/199211 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα

Πίστωση

11.99.00 Αποσβεσμένα κτίρια εγκ/σεις κτιρίων
11.99.00.00 Κτιρίου x
11.99.00.01 Κτιρίου ψ

Η αναπροσαρμογή των αποσβέσεων που ακολουθεί της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων
Απόκτηση παγίου όταν δίνεται αντιπαροχή ποσοστό οικοπέδου

Χρέωση

11 Κτίρια
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων 300.000
10.00.ΧΧ Κτίριο............


Πίστωση

10 Εδαφικές εκτάσεις
10.10 Γήπεδα - Οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεως 100.000
10.10.ΧΧ Οικόπεδο ..........
81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
81.03 Έκτακτα κέρδη
81.03.00 Κέρδη από εκποίηση ακινήτων 200.000