Καταστροφή Εμπορευμάτων


 
Καταστροφή Εμπορευμάτων

Χρέωση

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
81.02 Έκτακτες ζημίες
81.02.10 Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων

Πίστωση

78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα
78.11 Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων