Εγγραφή Υπολογισμού Αφορολόγητου αποθεματικού κατά την Διανομή


 
Εγγραφή Υπολογισμού Αφορολόγητου αποθεματικού κατά την Διανομή


Χρέωση

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.99 Κέρδη χρήσεως προς διάθεση


Πίστωση

41 Αποθεματικά - διαφορές αναπροσαρμογής
41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
41.08.ΧΧ Αφορολόγητο αποθεματικό Νόμου χχχχ