ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών των οικονομικών μονάδων κεφαλαιώδους σημασίας. Σε προσάρτημα των οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές και άλλες σημαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες στην αναγκαία πλήρη ενημέρωσή τους.

Οι οικονομικές καταστάσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό είναι οι εξής:

- Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως.
- Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
- Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων.
- Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.
- Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

4.1.1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

4.1.100 Γενικά

1. Η κατάσταση του ισολογισμού καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103.

2. Όπως καθορίζεται και στην παρ. 2.2.812, η κατάσταση του ισολογισμού δημοσιεύεται μαζί με την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

3. Στην κατάσταση του ισολογισμού περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστο τα στοιχεία του υποδείγματος της παρ. 4.1.103, εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην οικονομική μονάδα. Επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί, όπως π.χ. το κονδύλι του παθητικού AIV5 «αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων» επιτρέπεται να αναλυθεί σε περισσότερα κονδύλια.

Η σύμπυξη κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί επιτρέπεται, εφόσον είναι ασήμαντα και στο προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως γίνεται ανάλυση των συμπτυγμένων κονδυλίων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 28 της παρ. 4.1.501.

4. Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του ισολογισμού απεικονίζονται σε δύο στήλες, στις αξίες που εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς : (1) κατά το τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός και (2) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως.


5. Τα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού (Β, ΓΙ και ΓΙΙ) απεικονίζονται στην αξία κτήσεώς τους (ή αναπροσαρμογής). Για τα ίδια στοιχεία απεικονίζονται οι συνολικές αποσβέσεις μέχρι τέλους της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός και η αναπόσβεστη αξία καθενός από αυτά και κατά κατηγορίες αυτών, όπως φαίνεται από το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103.

6. Στην κατάσταση του ισολογισμού που καταχωρείται στα βιβλία των οικονομικών μονάδων, σε ιδιαίτερες στήλες, απεικονίζεται χωριστά η δραχμική αξία των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα. Κατά τη δημοσίευση της καταστάσεως αυτής οι στήλες διαχωρισμού των αξιών σε Δρχ. και Ξ.Ν. είναι δυνατό να παραλείπονται.


4.1.101. Ενεργητικά

1. Α. Οφειλόμενο κεφάλαιο
Σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 16 της παρ. 2.2.112, περιλαμβάνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού 18.12, δηλαδή το οφειλόμενο κεφάλαιο της οικονομικής μονάδας που δεν έχει κληθεί να καταβληθεί και, από εκείνο που έχει κληθεί να καταβληθεί, οι δόσεις που είναι καταβλητέες μετά το τέλος της επόμενης του ισολογισμού χρήσεως.

2. Β. Έξοδα εγκαταστάσεως
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) έξοδα, τα οποία είναι αποσβεστέα σε περισσότερες από μία χρήσεις. Τα έξοδα αυτά απεικονίζονται στους λογαριασμούς 16.10 (κατηγορία 1), 16.15 (κατηγορία 2), 16.18 (κατηγορία 3), 16.13-16.14, 16.16-16.17 και 16.19 (κατηγορία 4).

3. ΓΙ. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-5) άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτούνται από την οικονομική μονάδα με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Τα άϋλα αυτά πάγια στοιχεία, καθώς και οι τυχόν προκαταβολές για την απόκτησή τους, απεικονίζονται στους λογαριασμούς 16.11-16.12 (κατηγορία 1), 16.01-16.03 (κατηγορία 2), 16.00 (κατηγορία 3), 16.98 (κατηγορία 4) και 16.04-16.05 (κατηγορία 5).

4. ΓΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-7) οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της οικονομικής μονάδας και οι τυχόν προκαταβολές για την απόκτησή τους. Οι ακινητοποιήσεις αυτές απεικονίζονται στους λογαριασμούς 10.00 και 10.10 (κατηγορία 1), 10.01-10.06, 10.11-10.16 και 10.99 (κατηγορία 2), 11 (κατηγορία 3), 12 (κατηγορία 4), 13 (κατηγορία 5), 14 (κατηγορία 6) και 15, 32.00 καθώς και 50.08-χρεωστικά υπόλοιπα- (κατηγορία 7).

Τυχόν προβλέψεις για απαξιώσεις και υποτιμήσεις γηπέδων-οικοπέδων (λογ. 44.10) εμφανίζονται αφαιρετικά από το κονδύλι της κατηγορίας 1 (λογ. 10.00 + 10.10).
5. ΓΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-7) οι κάθε είδους συμμετοχές της οικονομικής μονάδας, οι τίτλοι που έχουν χαρακτήρα ακινητοποιήσεων και οι κάθε είδους μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, δηλαδή οι απαιτήσεις που είναι εισπρακτέες μετά τη λήξη του επόμενου του ισολογισμού έτους. Οι συμμετοχές και οι απαιτήσεις της παραγράφου αυτής απεικονίζονται στους λογαριασμούς 18.00 (κατηγορία 1), 18.01 (κατηγορία 2), 18.02-18.03 (κατηγορία 3), 18.04-18.05 (κατηγορία 4), 18.07-18.08 (κατηγορία 5), 18.15-18.16 (κατηγορία 6) και 18.06, 18.11, 18.13 καθώς και 18.14 (κατηγορία 7).

Τυχόν οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών (λογ. 53.06) και προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών σε λοιπές πλήν Α.Ε. επιχειρήσεις (λογ. 18.00.19 και 18.01.19) εμφανίζονται αφαιρετικά από το άθροισμα των κονδυλίων των κατηγοριών 1 ( λογ. 18.00) και 2 (λογ. 18.01).

Τυχόν μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων λήξεως μετά τη λήξη του επόμενου του ισολογισμού έτους (λογ. 18.09 και 18.10) εμφανίζονται αφαιρετικά από το κονδύλι της κατηγορίας 5 (λογ. 18.07-18.08).

6. ΔΙ. Αποθέματα
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-5) τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας και οι τυχόν προκαταβολές για την απόκτησή τους. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 20 (κατηγορία 1), 21 και 22 (κατηγορία 2), 23 (κατηγορία 3), 24, 25, 26 και 28 (κατηγορία 4) και 32.01, 32.02, 32.03 καθώς και 50-χρεωστικά υπόλοιπα-πλήν του 50.08 (κατηγορία 5).

7. ΔΙΙ. Απαιτήσεις
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-12) οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας, εκείνες δηλαδή που είναι απαιτητές μέσα στο επόμενο του ισολογισμού έτος. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 30-χρεωστικά υπόλοιπα-πλήν 30.97-99 (κατηγορία 1), 31.00, 31.07, 31.04, 31.05, 31.11, 31.12, 31.01, 31.08, 31.02 και 31.09 (κατηγορία 2), 31.03 και 31.10 (κατηγορία 3), 33.04 και 33.05 (κατηγορία 4), 33.11 και 33.12 (κατηγορία 5), 33.21 και 33.22 (κατηγορία 6), 33.07, 33.08, 33.09 και 33.10 (κατηγορία 7), 32.04, 33.17 και 33.18 (κατηγορία 8), 33.19 και 33.20 (κατηγορία 9), 30.97, 30.98, 30.99, 33.14, 33.15, 33.16, 33.95 και 33.96 (κατηγορία 11) και 35 (κατηγορία 12).

Τυχόν μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων, τα οποία λήγουν μέσα στο επόμενο του ισολογισμού έτος (λογ. 31.06 και 31.13), εμφανίζονται αφαιρετικά από το άθροισμα των κονδυλίων της κατηγορίας 2.

Τυχόν προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (λογ. 44.11) εμφανίζονται αφαιρετικά από το κονδύλι της κατηγορίας 10.

8. ΔΙΙΙ. Χρεόγραφα
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) τα χρεόγραφα του λογαριασμού 34. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 34.00, 34.01, 34.02, 34.03, 34.10, 34.11, 34.12, 34.13, 34.20 και 34.21 (κατηγορία 1), 34.05, 34.06, 34.15, 34.16, 34.22 και 34.23 (κατηγορία 2), υπόλοιποι υπολογαριασμοί του 34 (κατηγορία 3) και 34.25 (κατηγορία 4).

Τυχόν οφειλόμενες δόσεις από αγορά χρεογράφων (λογ. 53.07) εμφανίζονται αφαιρετικά από το άθροισμα των κονδυλίων των κατηγοριών 1-4.

9. ΔΙV. Διαθέσιμα
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-3) τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού 38. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 38.00 (κατηγορία 1), 38.02 (κατηγορία 2) και 38.03, 38.04, 38.05, 38.06 (κατηγορία 3).

10. Ε. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-3) οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 36.00 (κατηγορία 1), 36.01 (κατηγορία 2) και στους υπόλοιπους υπολογαριασμούς του 36 (κατηγορία 3).

11. Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) οι λογαριασμοί τάξεως του ενεργητικού (χρεωστικοί). Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 01 (κατηγορία 1), 02 (κατηγορία 2), 03 (κατηγορία 3) και 04 (κατηγορία 4).

4.1.102 Παθητικό

1. ΑΙ Κεφάλαιο (π.χ. μετοχικό)
Περιλαμβάνεται το κεφάλαιο της οικονομικής μονάδας. Για τις ανώνυμες εταιρίες αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική τους αξία. Για τις ίδιες εταιρίες το μετοχικό κεφάλαιο διαχωρίζεται σε καταβλημένο (λογ. 40.00 και 40.01), οφειλόμενο (λογ. 40.02 και 40.03) και αποσβεσμένο (λογ. 40.04 και 40.05).

2. ΑΙΙ Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Περιλαμβάνεται η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

3. ΑΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-2) οι διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του ενεργητικού. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 41.06 (κατηγορία 1) και 41.07 (κατηγορία 2).

4. ΑΙV Αποθεματικά κεφάλαια
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-6) τα αποθεματικά κεφάλαια της οικονομικής μονάδας. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 41.02 (κατηγορία 1), 41.03 (κατηγορία 2), 41.04 (κατηγορία 3), 41.05 (κατηγορία 4), 41.08 (κατηγορία 5) και 41.09 (κατηγορία 6).

5. ΑV Αποτελέσματα εις νέο
Περιλαμβάνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού 42.00 «υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο» ή, κατά περίπτωση, το υπόλοιπο λογαριασμού 42.01 «υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο».

Τυχόν ζημίες προηγούμενης ή προηγούμενων χρήσεων (λογ. 42.02) εμφανίζονται χωριστά.

6. ΑVΙ Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-2) τα διάφορα ποσά που προορίζονται για αύξηση κεφαλαίου της οικονομικής μονάδας. Τα κονδύλια αυτά απεικονίζονται στους λογαριασμούς 43.00-01 (κατηγορία 1) και 43.02 (κατηγορία 2).

7. Β Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-2) οι προβλέψεις που γίνονται για την κάλυψη εξόδων και ζημιών από κινδύνους. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 44.00 (κατηγορία 1) και 44.09, 44.12-44.99 (κατηγορία 2).


8. ΓΙ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-8) οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας, δηλαδή οι υποχρεώσεις εκείνες οι οποίες λήγουν μετά τη λήξη της επόμενης του ισολογισμού χρήσεως. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.04 και 45.05 (κατηγορία 1), 45.10, 45.11 και 45.12 (κατηγορία 2), 45.13 (κατηγορία 3), 45.14 και 45.15 (κατηγορία 4), 45.16 και 45.17 (κατηγορία 5), 45.19, 45.20 και 45.21 (κατηγορία 7) και στους υπολογαριασμούς του 45 (κατηγορία 8).

Τυχόν μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων μακροπρόθεσμης λήξεως (λογ. 45.24, 45.25 και 45.26) εμφανίζονται αφαιρετικά από το κονδύλι της κατηγορίας 7.

Στην κατηγορία 6 «Τράπεζες λογαριασμοί μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων» εμφανίζονται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς Τράπεζες, οι οποίες αντιστοιχούν στα προς εγγύηση τους γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως των λογαριασμών 18.07 και 18.08, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις περιπτ. 12 και 13 της παρ. 2.2.112.


9. ΓΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-11) οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας, δηλαδή οι υποχρεώσεις εκείνες που λήγουν μέσα την επόμενη του ισολογισμού χρήση. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 50-πιστωτικά υπόλοιπα- (κατηγορία 1), 51.00, 51.01, 51.02 (κατηγορία 2), 52 (κατηγορία 3), 30-πιστωτικά υπόλοιπα- (κατηγορία 4), 54 (κατηγορία 5), 55 (κατηγορία 6), 53.17, 53.18 (κατηγορία 7), 53.10, 53.11 (κατηγορία 8), 53.12, 53.13 (κατηγορία 9), 53.01 (κατηγορία 10) και στους υπόλοιπους υπολογαριασμούς του 53 (κατηγορία 11).

Τυχόν μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων βραχυπρόθεσμης λήξεως (λογ. 51.03, 51.04, 51.05) εμφανίζονται αφαιρετικά από το κονδύλι της κατηγορίας 2.

Σε περίπτωση που ένα μέρος του λογαριασμού 52 διαχωρίζεται και εμφανίζεται στην κατηγορία ΓΙ6 «Τράπεζες λογαριασμοί μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων», σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παραπάνω περίπτ. 8, στην κατηγορία ΓΙΙ3 «Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων» εμφανίζεται το υπόλοιπο του λογαριασμού 52.


10. Δ Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-3) οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 56.00 (κατηγορία 1), 56.01 (κατηγορία 2) και στους υπόλοιπους υπολογαριασμούς του 56 (κατηγορία 3).


11. Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί
Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) οι λογαριασμοί τάξεως του παθητικού (πιστωτικοί). Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 05 (κατηγορία 1), 06 (κατηγορία 2), 07 (κατηγορία 3) και 08 (κατηγορία 4).

4.1.103 Υπόδειγμα ισολογισμού τέλους χρήσεως

Ακολουθεί υπόδειγμα ισολογισμού τέλους χρήσεως, στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι σε κάθε κατηγορία λογαριασμοί από τους οποίους λαμβάνονται τα επιμέρους κονδύλια για την κατάρτισή του.

Πίνακας Ισολογισμού


4.1.2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

4.1.200 Γενικά

1. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202.

2. Όπως καθορίζεται στην περιπτ. 2 της παρ. 4.1.100, η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως.

3. Στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, τουλάχιστο τα στοιχεία του υποδείγματος της παρ.4.1.202, εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν την οικονομική μονάδα. Επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση των κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί.

Η σύμπτυξη κονδυλίων στα οποία αντιστοιχούν αραβικοί αριθμοί επιτρέπεται, εφόσον είναι ασήμαντα και στο προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως γίνεται ανάλυση των συμπτυγμένων κονδυλίων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περιπτ. 28 της παρ. 4.1.501.


4. Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζονται σε δύο στήλες, στις αξίες που εμφανίζονται στους οικείους υπολογαριασμούς του 86 : (1) κατά το τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα και (2) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως.

4.1.201 Κατηγορίες κονδυλίων

1. Στην κατηγορία «κύκλος εργασιών (πωλήσεις)» περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία απεικονίζονται στους λογαριασμούς 70, 71, 72 και 73.

2. Στην κατηγορία «μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως» περιλαμβάνονται τα μικτά αποτελέσματα της εκμεταλλεύσεως, τα οποία προσδιορίζονται μετά από το διαχωρισμό από τα καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως των μη προσδιοριστικών τους εξόδων (λογ. 80.02) και εσόδων (λογ. 80.03). Τα μικτά αυτά αποτελέσματα απεικονίζονται στον υπολογαριασμό 86.00.00, στον οποίο μεταφέρονται από τον υπολογαριασμό 80.01 του λογαριασμού 80.

3. Στην κατηγορία «κόστος πωλήσεων» περιλαμβάνεται διαφορά μεταξύ των κονδυλίων «κύκλος εργασιών» και «μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως».

4. Στην κατηγορία «άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως» περιλαμβάνονται τα έσοδα εκμεταλλεύσεως του υπολογαριασμού 86.00.01. Τα έσοδα αυτά συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 74, 75 και 78.05.

5. Στις κατηγορίες «έξοδα διοικητικής λειτουργίας», «έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως» και «έξοδα λειτουργίας διαθέσεως» περιλαμβάνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών 86.00.02, 86.00.03 και 86.00.04 αντίστοιχα. Τα έξοδα των κατηγοριών αυτών συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 92.01, 92.02 και 92.03 της ομάδας 9 της αναλυτικής λογιστικής. Τα έξοδα αυτά, όταν δε λειτουργεί λογιστικό σύστημα αναλυτικής λογιστικής, προσδιορίζονται εξωλογιστικά με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 5 της παρ. 2.2.803.

6. Στην κατηγορία «έσοδα συμμετοχών» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.00. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 76.00.

7. Στην κατηγορία «έσοδα χρεογράφων» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.01. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 76.01.

8. Στην κατηγορία «κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.02. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 76.04.


9. Στην κατηγορία «πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.03. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 76.02 έως 76.98, πλήν του 76.04.

10. Στην κατηγορία «διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.07. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 64.11.

11. Στην κατηγορία «έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.08. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 64.10 και 64.12.

12. Στην κατηγορία «χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.09. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στους υπολογαριασμούς του 65.

13. Τα ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως, τα οποία προκύπτουν από το άθροισμα των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως από εργασίες και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, απεικονίζονται στους λογαριασμούς 86.00 και 86.01 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά της εκμεταλλεύσεως απεικονίζονται και στο λογαριασμό 80 «γενική εκμετάλλευση» πριν από τη μεταφορά τους στο λογαριασμό 86.

14. Στην κατηγορία «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.00. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.01.

15. Στην κατηγορία «έκτακτα κέρδη» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.01. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.03.

16. Στην κατηγορία «έσοδα προηγούμενων χρήσεων» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.02. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 82.01.

17. Στην κατηγορία «έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.03. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 84.

18. Στην κατηγορία «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.07. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.00.

19. Στην κατηγορία «έκτακτες ζημίες» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.08. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 81.02.


20. Στην κατηγορία «έξοδα προηγούμενων χρήσεων» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.009. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 82.00.

21. Στην κατηγορία «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» περιλαμβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.10. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 83.

22. Από το αλγεβρικό άθροισμα των ολικών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και των έκτακτων αποτελεσμάτων των λογαριασμών της ομάδας 8 προκύπτουν τα συνολικά αποτελέσματα της οικονομικής μονάδας, πριν από την αφαίρεση των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων.

23. Στην κατηγορία «σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων» περιλαμβάνονται, τόσο οι αποσβέσεις που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος (τακτικές), όσο και εκείνες που δεν ενσωματώνονται (π.χ. πρόσθετες αποσβέσεις κινήτρων επενδύσεων. Οι αποσβέσεις που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 66 και μεταφέρονται στο λογαριασμό 80 «γενική εκμετάλλευση». Οι αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 85 και μεταφέρονται στον λογαριασμό 86.03.

24. Η διαφορά των συνολικών αποτελεσμάτων και των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως της οικονομικής μονάδας, πριν από την αφαίρεση του τυχόν φόρου εισοδήματος-εισφοράς ΟΓΑ και των τυχόν μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος λοιπών φόρων (π.χ. φόρου ακίνητης περιουσίας). Τα καθαρά αυτά αποτελέσματα απεικονίζονται στον λογαριασμό 86.99.


4.1.202 Υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως

Ακολουθεί υπόδειγμα καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, στο οποίο απεικονίζονται οι αντίστοιχοι σε κάθε κατηγορία λογαριασμοί, στους οποίους συγκεντρώνονται τα κονδύλια της.


Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης

Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων

Πίνακας Γενικής Εκμετάλευσης