ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1.200 Ομάδες Λογαριασμών

1. Το σχέδιο λογαριασμών περιλαμβάνει δέκα (10) ομάδες, σε κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχούν οι αραβικοί αριθμοί 1-9 και 0.

2. Οι ομάδες 1-8 καλύπτουν τις ανάγκες της γενικής λογιστικής, η ομάδα 9 καλύπτει τις ανάγκες της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως και η ομάδα 0 καλύπτει τις ανάγκες των λογαριασμών τάξεως.

3. Από τις ομάδες 1-8, οι 1-5 περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς του ισολογισμού, εκείνους δηλαδή που στο τέλος κάθε χρήσεως κατά κανόνα παρουσιάζουν υπόλοιπα - χρεωστικά ή πιστωτικά -,τα οποία συνθέτουν την κατάσταση του ισολογισμού, και οι 6-8 περιλαμβάνουν τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στο τέλος κάθε χρήσεως μηδενίζονται, έπειτα από τη μεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασμούς γενικής εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως και σε συνέχεια σε λογαριασμούς του ισολογισμού.

4. Στις ομάδες 1-3 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί ενεργητικού, στις ομάδες 4-5 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί παθητικού, στην ομάδα 6 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εξόδων κατ' είδος, στην ομάδα 7 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εσόδων κατ' είδος, στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί γενικής εκμεταλλεύσεως, έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, αποτελεσμάτων χρήσεως, αποτελεσμάτων προς διάθεση και ο λογαριασμός του ισολογισμού, στην ομάδα 9 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως και στην ομάδα 0 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως.

1.201 Κωδική αρίθμηση λογαριασμών
Η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών βασικά γίνεται κατά το δεκαδικό και το εκατονταδικό σύστημα και διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:
α. Οι λογαριασμοί κάθε ομάδας λαβαίνουν ως πρώτο αραβικό ψηφίο το ψηφίο της ομάδας, όπως π.χ. οι λογαριασμοί της πρώτης ομάδας το ψηφίο 1, οι λογαριασμοί της δεύτερης ομάδας το ψηφίο 2 κ.ο.κ.

β. Σε κάθε ομάδα είναι δυνατό να σχηματίζονται μέχρι δέκα (10) πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί με την προσθήκη, στο αραβικό ψηφίο της ομάδας, των ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Εξαίρεση από την αρχή αυτή αποτελεί η δυνητική ευχέρεια σχηματισμού διπλάσιου αριθμού πρωτοβάθμιων λογαριασμών με την προσθήκη στους ομίλους λογαριασμών 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και 09 των ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις παρ. 2.2.113, 2.2.207, 2.2.310, 2.2.410, 2.2.510, 2.2.613, 2.2.713, 3.2.110 και 5.221.

γ. Κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους κατά το εκατονταδικό σύστημα. Ο σχηματισμός μέχρι εκατό (100) δευτεροβάθμιων λογαριασμών από κάθε πρωτοβάθμιο γίνεται, είτε από κάθε οικονομική μονάδα, είτε από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρακάτω παρ.
1.202.

δ. Κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους και αναλυτικότερης βαθμίδας λογαριασμούς, κατά το δεκαδικό, εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο (π.χ. δεκαχιλιαδικό) σύστημα.

1.202 Περιορισμένο εκατονταδικό σύστημα
Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί αναπτύσσονται σε περιορισμένο αριθμό δευτεροβάθμιων λογαριασμών, οι τίτλοι των οποίων εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών.

Κάθε οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και άλλους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, εκτός από εκείνους που εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών, και να τους εντάσσει στους κωδικούς αριθμούς που τελειώνουν σε 90-99, όταν οι κωδικοί αυτοί αριθμοί δεν έχουν καταληφθεί από δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του Σχεδίου.

Το κατά νόμο αρμόδιο όργανο έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει τους κενούς κωδικούς αριθμούς που τελειώνουν σε 00-89 με νέους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς για την αντιμετώπιση των εκάστοτε αναγκών των οικονομικών μονάδων.
Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν αποτελούν ορισμένοι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί, όπως π.χ. ο λογαριασμός 30 <πελάτες>, για τους οποίους δεν ισχύει ο περιορισμός της συμπληρώσεως των κενών δευτεροβάθμιων λογαριασμών τους μόνο από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. Στις περιπτώσεις αυτές, που αναφέρονται ειδικά στις σχετικές παραγράφους του ΓΛΣ, οι οικονομικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν μέχρι εκατό δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, συμπληρώνοντας όλους τους κενούς κωδικούς αριθμούς.

1.203 Υποχρεωτικοί - Προαιρετικοί λογαριασμοί
1. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί με υπογράμμιση είναι υποχρεωτικοί. Κάθε οικονομική μονάδα, για κάθε πράξη που χρειάζεται λογιστική παρακολούθηση, είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό που προβλέπεται από το σχέδιο λογαριασμών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί οποιονδήποτε άλλο, έστω και να υπάρχουν κενοί κωδικοί αριθμοί (ασυμπλήρωτοι). Οι κενοί αυτοί κωδικάριθμοι συμπληρώνονται με νέους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς, μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου.

2. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί με υπογράμμιση είναι υποχρεωτικοί με την έννοια της υποχρεωτικότητας της παραπάνω περίπτ. 1.

3. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί χωρίς υπογράμμιση χρησιμοποιούνται κατά την κρίση της οικονομικής μονάδας, είτε όπως παρουσιάζονται στο σχέδιο λογαριασμών, είτε μετά από ανάπτυξή τους σε περισσότερους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η οικονομική μονάδα, αντί να χρησιμοποιεί ένα προαιρετικό δευτεροβάθμιο λογαριασμό, έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί περισσότερους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς για την παρακολούθηση εκείνων των λογιστικών πράξεων για τις οποίες το σχέδιο λογαριασμών προβλέπει την παρακολούθησή τους από τον προαιρετικό αυτό δευτεροβάθμιο λογαριασμό.

Η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων λογαριασμών στους οποίους διασπάται οποιοσδήποτε προαιρετικός δευτεροβάθμιος λογαριασμός είναι δυνατό να γίνεται στους κωδικάριθμους του αντίστοιχου πρωτοβάθμιου, οι οποίοι έχουν τα δύο τελευταία ψηφία 90-99 και στον κωδικάριθμο του προαιρετικού δευτεροβάθμιου λογαριασμού που διασπάται.

Παράδειγμα:

Ο λογαριασμός 18.13 <λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε δρχ.> είναι προαιρετικός δευτεροβάθμιος (δεν έχει υπογράμμιση). Αν η οικονομική μονάδα επιθυμεί να παρακολουθεί τις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε δρχ. σε περισσότερους από ένα δευτεροβάθμιους λογαριασμούς όπως π.χ. <μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί πελατών σε δρχ.>, <μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί καταθέσεων σε Τράπεζες σε δρχ.> ή <μακροπρόθεσμα δάνεια προσωπικού σε δρχ.>, είναι δυνατό τους λογαριασμούς αυτούς να τους αναπτύσσει κατά τους εξής δύο τρόπους:
Πρώτος τρόπος:
18.90 <μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά πελατών σε δρχ.>
18.91 <μακροπρόθεσμες καταθέσεις σε Τράπεζες σε δρχ.>
18.92 <μακροπρόθεσμα δάνεια προσωπικού σε δρχ.>
κ.ο.κ.

Δεύτερος τρόπος:
18.13 <μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά πελατών σε δρχ.>
18.90 <μακροπρόθεσμες καταθέσεις σε Τράπεζες σε δρχ.>
18.91 <μακροπρόθεσμα δάνεια προσωπικού σε δρχ.>
κ.ο.κ.

4. Οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί με υπογράμμιση είναι υποχρεωτικοί με την έννοια της παραπάνω περίπτ. 1. Η οικονομική μονάδα, σε ορισμένες περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικά στις σχετικές παραγράφους του ΓΛΣ (ομάδες 6, 7 και 8), έχει τη δυνατότητα, αντί να αναπτύσσει κατ' είδος τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς να τους αναπτύσσει κατά προορισμό. Προϋπόθεση της αναπτύξεως αυτής είναι οι υποχρεωτικοί τριτοβάθμιοι λογαριασμοί δεν εμφανίζονται σαν αναλυτικοί των περιληπτικών κατά προορισμό λογαριασμών, στους οποίους αναλύονται οι δευτεροβάθμιοι κατ' είδος λογαριασμοί των οικείων πρωτοβάθμιων των παραπάνω ομάδων.

Παράδειγμα:

Ο δευτεροβάθμιος λογαριασμός 64.07 <έντυπα και γραφική ύλη>, στο Σχέδιο Λογαριασμών αναπτύσσεται στους εξής υποχρεωτικούς τριτοβάθμιους κατ' είδος λογαριασμούς:
64.07.00 Έντυπα
64.07.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων
64.07.02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων
64.07.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων
Σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.603 η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τον παραπάνω δευτεροβάθμιο λογαριασμό 64.07, κατά προορισμό ως εξής:
64.07.00 Έντυπα και γραφική ύλη κεντρικού καταστήματος
64.07.00.00 Έντυπα
64.07.00.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων
64.07.00.02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων
64.07.00.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων
67.07.01 Έντυπα και γραφική ύλη υποκαταστήματος Χ
64.07.01.00 Έντυπα
64.07.01.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων
64.07.01.02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων
64.07.01.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων
κ.ο.κ.

1.204 Λογαριασμοί Υποκαταστημάτων
α. Υποκαταστήματα με αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση
Κάθε υποκατάστημα εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, συνδέεται δε με το κεντρικό μέσω του λογαριασμού του σχεδίου λογαριασμών του κεντρικού 48 <λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα>.

β. Υποκαταστήματα χωρίς αυτοτελή λογιστικής παρακολούθηση
Περίπτωση πρώτη:
Οι λογαριασμοί παρακολουθήσεως των υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων (π.χ. εργοστασίων ή κλάδων) συναναπτύσσονται με τους λογαριασμούς του κεντρικού σε κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του σχεδίου λογαριασμών.

Περίπτωση δεύτερη:
Χρησιμοποιούνται οι όμιλοι λογαριασμών 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 99 και 09, στους οποίους αναπτύσσονται οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί του σχεδίου λογαριασμών. Με το σύστημα αυτό διπλασιάζεται ο αριθμός των πρωτοβάθμιων λογαριασμών και αντιμετωπίζονται οι ανάγκες μεγάλων κυρίως μονάδων, με 10-100 π.χ. υποκαταστήματα, κέντρα, εργοστάσια ή δραστηριότητες.

1.205 Διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασμών
Ακολουθεί διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασμών, στο οποίο εμφανίζονται κατά ομάδα, οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί και οι όμιλοι λογαριασμών.

Στο διάγραμμα αυτό εμφανίζεται επίσης παραστατικά ο τρόπος προσδιορισμού των συνολικών αποτελεσμάτων χρήσεως, τα οποία προκύπτουν αό τις εξής δύο σχέσεις:
α. Ενεργητικό (υπόλοιπα ομάδων 1, 2 και 3) μείον Παθητικό (υπόλοιπα ομάδων 4 και 5 στο παθητικό περιλαμβάνεται και η καθαρή θέση -) = Αποτελέσματα Χρήσεως (υπόλοιπο λογ. 86).

β. Αποτελέσματα Χρήσεως (υπόλοιπο λογ. 86) = Αλγεβρικό άθροισμα λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων (υπόλοιπα λογ. ομάδων 2, 6, 7 και 8 (81-85) μείον τελικά αποθέματα - τελική απογραφή -).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Πάγιο Ενεργητικό

Αποθέματα

Απαιτήσεις και Διαθέσιμα

Καθαρή Θέση Προβλέψεις Μακρ/σμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

ΟΜΑΔΑ 1η

ΟΜΑΔΑ 2η

ΟΜΑΔΑ 3η

ΟΜΑΔΑ 4η

ΟΜΑΔΑ 5η

10 Εδαφικές Εκτάσεις

20 Εμπορεύματα

30 Πελάτες

40 Κεφάλαιο

50 Προμηθευτές

11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα

21 Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή

31 Γραμμάτια Εισπρακτεά

41 Αποθεματικά Διαφορές-Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

51 Γραμμάτια Πληρωτέα

12 Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκ/σεις- Λοιπός Μηχαχολογικός Εξοπλισμός

22 Υποπροϊόντα & Υπολείμματα

32 Παραγγελίες στο εξωτερικό

42 Αποτελέσματα εις Νέο

52 Τρ/ζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

13 Μεταφορικά Μέσα

23 Παραγωγή σε Εξέλιξη Προϊόντα κ.λ.π. στο στάδιο της κατεργασίας

33 Χρεώστες Διάφοροι

43 Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου

53 Πιστωτές Διάφοροι

14 Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός

24 Πρώτες και Βοθητικές Ύλες-Υλικά συσκευασίας

34 Χρεόγραφα

44 Προβλέψεις

54 Υποχρεώσεις από Φόρου-Τέλη

15 Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές Κτήσεως Πάγιων

25 Αναλώσιμα Υλικά

35 Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων

45 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

16 Ασώματες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως

26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων

36 Μεταβατικοί Λογαρισμοί Ενεργητικού

46 ..........

56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

17 ..........

27 ...........

37 ...........

47 ..........

57 ............

18 Συμμετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

28 Είδη Συσκευασίας

38 Χρηματικά Διαθέσιμα

48 Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα Υποκ/τα

58 Λογαριασμοί Περιοδικής Κατανομής

19 Πάγιο Ενεργ. Υποκ/των ή άλλων Κέντρων

29 Αποθεμ. Υποκ/των ή άλλων Κέντρων

39 Απαιτήσεις & Διαθέσιμα Υποκ/των ή άλλων Κέντρων

49 Προβλέψεις-Μακρ. Υποχρ. Υποκ ή άλλων

59 Βραχ/σμες Υποχρ. Υποκ/των ή άλλων κέντρων

Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 1, 2 και 3

ΧΧΧΧ

(-) Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 4 και 5

ΧΧΧΧ

Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή Ζημία (-)

ΧΧΧΧ Υπόλ. Λ/86ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Λ/ΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΕΩΣ (Λογαριασμοί κατά Προορισμό)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Οργανικά Έξοδα κατ' Είδος

Οργανικά Έξοδα κατ'Είδος

ΟΜΑΔΑ 6η

ΟΜΑΔΑ 7η

ΟΜΑΔΑ 8η

ΟΜΑΔΑ 9η

ΟΜΑΔΑ 10η (0)

60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων

80 Γενική Εκμετάλλευση

90 Διάμεσοι Αντικρυζόμενοι Λογαριασμοί

00

61 Αμοιβές και Έξοδα τρίτων

71 Πωλήσεις Προϊόντων Έτοιμων & Ημιτελών

81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα

91 Ανακατάταξη Εξόδων-Αγορών και Εσόδων

01 Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία

62 Παροχές Τρίτων

72 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων και Άχρηστου Υλικού

82 Έξοδα και Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων

92 Κέντρα (Θέσεις) Κόστους

02 Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεως και Εμπράγματων Ασφαλειών

63 Φόροι-Τέλη

73 Πωλήσεις Υπηρεσιών(Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών)

83 Προβλέψεις για Εκτακτους Κινδύνους

93 Κόστος Παραγωγής (παραγωγή σε Εξέλιξη)

03 Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις

64 Διάφορα Έξοδα

74 Επιχορηγήσεις και Διάφορα Έσοδα

84 Έσοδα από προβλέψεις Προηγούμενων Χρησεων

94 Αποθέματα

04 Διάφοροι Λογ/σμοί Πληροφοριών Χρεωστικοί

65 Τόκοι και Συναφή Έξοδα

75 Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών

85 Αποσβέσεις Παγίων μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος

95 Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος

05 Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων

66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος

76 Έσοδα Κεφαλαίων

86 Αποτελέσματα Χρήσεως

96 Έσοδα-Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα

06 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπράγματων Ασφαλειών

67 .......

77 .........

87 .........

97 Διαφορές Ενσωματώσεως και Καταλογισμού

07 Υποχρεώσεις από Αμφοτεοβαρείς Συμβάσεις

68 Προβλέψεις Εκμεταλεύσεως

78 Ιδιοπαραγωγή Παγίων και Χρησιμοποιημένες Προβλέψεις Εκμεταλεύσεως

88 Αποτελέσματα προς Διάθεση

98 Αναλυτικά Αποτελέσματα

08 Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Πιστωτικοί

69 Οργανικά Έξοδα κατ' Είδος Υπ/των ή άλλων Κέντρων

79 Οργανικά Έσοδα κατ' Είδος Υποκ/των ή άλλων Κέντρων

89 Ισολογισμός

99 Εσωτερικές Διασυνδέσεις

09 Λογ/σμοί Τάξεως Υποκ/των ή άλλων Κέντρων

(Όμιλος λ/σμών)

(Όμιλος λ/σμών)

(Όμιλος λ/σμών)

(Όμιλος λ/σμών)

(Όμιλος λ/σμών)

Σύνολο εσόδων ομάδας 7


ΧΧΧΧ


(-) 1)Σύνολο εξόδων ομάδας 6

ΧΧΧ
2)Σύνολο ομάδας 2 μείον τελική Απογραφή

ΧΧΧ

ΧΧΧΧ


Αποτέλεσμα Εκμεταλλεύσεως

 

ΧΧΧΧ Υπόλ. Λ/80


(+) ή (-) Υπόλοιπα λογ. 81-85


ΧΧΧΧ


Καθαρό Κέρδος (+) ή Καθαρή Ζημία (-)


ΧΧΧΧ Υπόλ. Λ/86