Εγγραφή εμφάνισης υποχρέωσης Φόρου εισοδήματος κατά την Διανομή των κερδών Χρέωση

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.08 Φόρος εισοδήματος


Πίστωση

54 Υποχρεώσεις από φόρους � τέλη
54.07 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών
Τελική εγγραφή Διανομής καθαρών κερδών Κερδών

Χρέωση

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.99 Κέρδη προς διάθεση


Πίστωση

41 Αποθεματικά
41.02 Τακτικό αποθεματικό
41.90 Αποθεματικό από απαλ/να της φορολογίας έσοδα *
41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων
53 Πιστωτές διάφοροι
53.01 Μερίσματα πληρωτέα
53.08.00 Οφειλόμενα ποσοστά ΔΣ *
53.08.01 Μερίσματα ιδρυτικών τίτλων πληρωτέα
42 Αποτελέσματα εις νέο
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο *

* Εάν υπάρχουν

Συμψηφισμός Ζημιάς Προηγούμενης χρήσης με Κέρδη Κλειόμενης χρήσης κατά την Διανομή των κερδών Χρέωση

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.03 Ζημίες προηγούμενης χρήσεως προς κάλυψη


Πίστωση

42 Αποτελέσματα εις νέο
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Κλείσιμο Λογ/μών Διανομής για εμφάνιση Υπολοίπου καθαρού κέρδους Χρέωση

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως


Πίστωση

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.03 Ζημίες προηγ. χρήσεων προς κάλυψη (εάν υπάρχει)
88.08 Φόρος εισοδήματος (εάν υπάρχει)
88.99 Κέρδη προς διάθεση (εάν υπάρχουν)
Μεταφορά Αποτελεμάτων (κερδών) σε Κέρδη πρός Διάθεση Χρέωση

86 Αποτελέσματα χρήσεως
86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως


Πίστωση

88 Αποτελέσματα προς διάθεση
88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως