Εγγραφή σύστασης ΟΕ - Καταβολή κεφαλαίου σε είδος 

 

Χρέωση

14 ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.000.000
14.00 Επιπλά 1.000.000
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.000.000
20.00 Εμπορεύματα 1.000.000
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.000.000
38.00 Ταμείο 1.000.000


Πίστωση

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.000.000
33.03 Εταιρ. Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 3.000.000
33.03.00 Χ Λογ. Εισφοράς 3.000.000

Καταβολή Εταίρου Χ

Χρέωση

12 ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.000.000
12.00 Μηχανήματα 1.000.000
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.000.000
38.00 Ταμείο 2.000.000


Πίστωση

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.000.000
33.03 Εταιρ. Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 3.000.000
33.03.00 Ψ Λογ. Εισφοράς 3.000.000

Καταβολή Εταίρου Ψ

Εγγραφή σύστασης ΟΕ - Καταβολή Εταιρικού κεφαλαίου

Χρέωση

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 6.000.000
38.00 Ταμείο 6.000.000


Πίστωση

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 6.000.000
33.03 Εταίροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 6.000.000
33.03.00 Χ Λογ. Εισφοράς 3.000.000
33.03.01 Ψ Λογ. Εισφοράς 3.000.000

Καταβολή εταιρικού Κεφαλαίου

Εγγραφή σύστασης ΟΕ - Ανάληψη της υποχρέωσης (σύσταση)

Χρέωση

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 6.000.000
33.03 Εταίροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 6.000.000
33.03.00 Χ Λογ. Εισφοράς 3.000.000
33.03.01 Υ » » 3.000.000


Πίστωση

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.000.000
40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 6.000.000
40.06.00 Κεφαλ. Μερίδα Χ 3.000.000
40.06.01 » » ψ 3.000.000

Σύσταση Ο.Ε. ως καταστατικό Συμβολαιογραφικό.