0%
 
Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ   001
Φορολογικό έτος 2019
  002 002
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(1) 003
ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 004
ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ(3)
ΗΜΕΡ. ΔΙΑΚΟΠΗΣ
 Κατηγορία βιβλίων(2)  005 
 Ασκείτε επιχ. δραστ. και έχετε την εμπορική ιδιότητα(4)  006 
 περ. στ' παρ. 2 αρ. 12 ν.4172/13(5)  007 
 Πλήθος υποκατ. που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011  008 
 Ασκείτε αγροτική δραστηριότητα και υπάγεστε:  009 
 Αγρότες - Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 8 του ν.4384/2016  011 
 Οντότητες αρ. 2 ν.4308/2014  010 
 ΠΙΝΑΚΑΣ Α'.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Α.Φ.Μ. 020  Κωδικός Αριθμός
Κύριας Δραστηριότητας
021  Κ. Α. Δ. που αντιστοιχεί στα
μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα
022
 Γράψτε τη δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα  
Επιμερισμός Πωλήσεων
αγαθών και υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ.
023
 ΕΠΩΝΥΜΟ Α'  ΕΠΩΝΥΜΟ Β'  ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Μη Φυσικού Προσώπου)
 ΠΙΝΑΚΑΣ Β'.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Απασχολούμενο Προσωπικό
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων 025
Αριθμός μισθωτών 026
Εποχιακά απασχολούμενο προσωπικό 027

Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων
αρ. 2 ν. 4308/2014
Φορολογικά Έτη 2017 2018 2019
Κύκλος Εργασιών
Σύνολο Ενεργητικού
Μέσος Όρος Προσωπικού

051 Αλλοδαπές εταιρείες, προκειμένου για
την εφαρμογή του αρ.66 του ν.4172/2013
Συμμετοχή Επωνυμία Α.Φ.Μ. Χώρα Ποσοστό

037 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
(αρ. 2 ν. 4172/2013) ημεδαπής/αλλοδαπής
Χώρα Α.Φ.Μ. Επωνυμία Ποσοστό

038 Στοιχεία Μετόχων Ανωνύμων
Εταιριών Μη Εισηγμένων
Α.Φ.Μ. Μέτοχοι Αριθ. Μετοχών % Είδος Μετοχών
Σύνολο
 
039 Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης

040 Ενεργοί Επαγγελματικοί
Λογαριασμοί Επιχείρησης
Επωνυμία Παρόχων
Υπ. Πληρωμών
Αρ. Λογαριασμού
Πληρωμών
Μοναδικός Αρ.
Τερματικού (TID)

041 Ενεργά Τερματικά POS
Ημ/νία Υπογραφής/
Ενεργοπ. Σύμβασης
Μοναδικός Αριθμός Τερματικού (TID) Πάροχος Υπηρεσίας
(acquirer)
 
042 Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις
Αλληλογραφίας Επιχείρησης

Διενέργεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
Πώληση αγαθών μέσω Διαδικτύου 043
Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου 044
045 Στοιχεία Συνεργαζόμενων
Ηλεκτρονικών Πλατφορμών
Χώρα Α.Φ.Μ. Επωνυμία Url

Υποχρ. Απογραφής Απλογραφικών 046

Συνολικά
αποτελέσματα χρήσης
Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων 047
Καθαρά Αποτελέσματα 048

Ιδιότητες προσώπων εντύπου
Ο δηλών είναι: 049
Το έντυπο συμπλ. από: 050
 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ
 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'1.  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ(6) 060
Διεύθυνση εγκατάστασης Αριθμός Παροχής
Ρεύματος
Χαρακτηρ. Εγκατάστασης
(Κεντρικό, Υποκατ. κτλ)
Περίοδος Μίσθωσης Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή Α.Φ.Μ. Εκμισθωτή Δωρεάν Παραχώρηση (7) Ποσό
 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 070
Π
Υ
Λ
Ω
Ν
Α
Σ
1
ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 071 Π
Υ
Λ
Ω
Ν
Α
Σ
2
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 076 Α
Λ
Ι
Ε
Ι
Σ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 079
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 072 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 077 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 080
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 073 ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 078  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 074  
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 075

 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)
Εμπορική
δραστηριότητα
Παραγωγική
δραστηριότητα
Αγροτική - Βιολογική
δραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών Σύνολο
Δ1  Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 100 200 300 400 500
 
   (α) Εμπορεύματα
   Εμπορεύματα έναρξης 101
 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) 102
   Απομείωση εμπορευμάτων 103
   Εμπορεύματα λήξης 104
 
   (β) Λοιπά έξοδα εμπορικής δραστηριότητας 105
   (γ) Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον) 106
Δ2  Κόστος πωληθέντων εμπορικής δραστηριότητας (α+β-γ) 107
 
   Υλικά Παραγωγής
   (α) Πρώτες ύλες και λοιπα υλικά
   Πρώτες ύλες και υλικό έναρξης 201 301
 Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό) 202 302
   Απομείωση πρώτων υλών και υλικών 203 303
   Απόθεμα λήξης πρώτων υλών και υλικών 204 304
   Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον) 205 305
   Κόστος αναλώσεων πρώτων υλών και λοιπων υλικών 206 306
 
   (β) Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
   Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξη 207 307
   Απομείωση προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη 208 308
   Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης 209 309
   Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον) 210 310
   Κόστος αναλώσεων προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη 211 311
 
   (γ) Λοιπά έξοδα παραγωγής 212
Δ3  Κόστος πωληθέντων παραγωγικής δραστηριότητας (α+β+γ) 213
 
   Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα
   (α) Υλικά στοιχεία
   Αποθέματα έναρξης (ζώων - φυτών) 312
 Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό) 313
   Απομείωση ζώων - φυτών - εμπορευμάτων 314
   Αποθέματα τέλους (ζώων - φυτών) 315
   Κόστος αναλώσεων ζώων και φυτών 316
 
   (β) Έξοδα παραγωγής 317
   (γ) Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον) 318
Δ4  Κόστος πωληθέντων αγροτικής - βιολογικής δραστηριότητας (α+β-γ) 319
 
Δ5  Σύνολο δαπανών από παροχή υπηρεσιών 401
 
Δ6  Σύνολο (Δ2+Δ3+Δ4+Δ5) 120 220 320 420 520
 
Δ7  Μικτό κέρδος (Δ1-Δ6) 121 221 321 421 521
 
Δ8  Λοιπά έσοδα εξαιρουμένων των πιστωτικών τόκων 122 222 322 422 522
 
Δ9  Λοιπά έξοδα εξαιρουμένων των τόκων και αποσβέσεων 123 223 323 423 523
 
Δ10  Αποτελέσματα προ φόρων - τόκων και αποσβέσεων EBITDA (Δ'12+Δ'11) 124 224 324 424 524
 
Δ11  Αποσβέσεις 125 225 325 425 525
 
Δ12  Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων EBIT 126 226 326 426 526
 
Δ13  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 127 227 327 427 527
 
Δ14  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 128 228 328 428 528
 
Δ15  Αποτελέσματα προ φόρων 129 229 329 429 529
 
 Ποσοστά μικτού κέρδους επί πωλήσεων 130 230 330 430 530
 
 Ποσοστά μικτού κέρδους επί κόστους 131 231 331 431  
 
 Ποσοστά καθαρού κέρδους επί πωλήσεων 132 232 332 432  
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'.  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Περιγραφή ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ Διαφορές
Θετικές Αρνητικές
 ενσώματα πάγια 700 708 716 724
 άυλα στοιχεία 701 709 717 725
 χρηματοοικονομικά στοιχεία 702 710 718 726
 προβλέψεις 703 711 719 727
 λοιπές διαφορές ενεργητικού 704 712 720 728
 λοιπές διαφορές παθητικού 705 713 721 729
 διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων 706 714 722 730
 διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων 707 715 723 731
 ΣΥΝΟΛΟ 732 733
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)
Εμπορική
δραστηριότητα
Παραγωγική
δραστηριότητα
Αγροτική-Βιολογική
δραστηριότητα
Παροχή
Υπηρεσιών
Σύνολο
 (α) Αποτελέσματα προ φόρου 140 240 340 440 540
 (β) Πλέον: προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης(8) 141 241 341 441 541
 (γ) Μείον: προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης(9) 142 242 342 442 542
 (δ) Πλέον: Δαπάνες μη εκπιπτόμενες(10) 143 243 343 443 543
 (ε) Μείον: Αφορολόγητα έσοδα(11) 144 244 344 444 544
 (στ) Μείον: Αφορολόγητο αποθεματικό άρ.71 Α ν.4172/2013 145 245 345 445 545
 (ζ) Μείον: Κέρδη από διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας (παρ.6 άρθρο 29 ν.4172/2013)(12) 146 246 346 446 546
 (η) Μείον: Έκπτωση λόγω αποσχόλησης ατόμων με αναπηρία (παρ. 10 αρθρ.4 ν. 3522/2006) 147 247 347 447 547
 (θ) Μείον: Υπεραξία μεταβίβασης αυτοκινήτου (άρθ.10 ν.2579/1998 & άρθ.5 του ν.δ.1146/1972)(13) 148 248 348 448 548
 (ι) Μείον: Αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων 149 249 349 449 549
 (ια) Μείον: Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α ν.4172/2013) 150 250 350 450 550
 (ιβ) Μείον: Ποσό επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 71Ε ν.4172/2013) 151 251 351 451 551
 (ιγ) Μείον: Προσαυξημένες αποσβέσεις κόστους ενεργειακής απόδοσης (παρ.10 άρθ.24 ν.4172/2013) 156 256 356 456 556
 (ιδ) Μείον: Έκπτωση εργοδ/κών εισφορών για νέες θέσεις εργασίας (άρθ.71Δ ν.4172/2013) 157 257 357 457 557
 
 Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από επιχειρηματική
δραστηριότητα (α+β-γ+δ-ε-στ-ζ-η-θ-ι-ια-ιβ-ιγ-ιδ)
152 252 452 552
 Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα 352 553
 Καθαρό εισόδημα περ.στ'παραγρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013(14) 453 554
 Συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα 555
ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ'. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά -Διπλογραφικά Βιβλία)
Εμπορική
δραστηριότητα
Παραγωγική
δραστηριότητα
Αγροτική-Βιολογική
δραστηριότητα
Παροχή
Υπηρεσιών
Σύνολο
   
Z1  Σύνολο Εσόδων 160 260 360 460 560
 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 161 261 361 461 561
 Λοιπά συνήθη έσοδα 162 262 362 462 562
 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 163 263 363 463 563
 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 164 264 364 464 564
 Έσοδα συμμετοχών 165 265 365 465 565
 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 166 266 366 466 566
 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων 167 267 367 467 567
 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 168 268 368 468 568
 Φόρος Εισοδήματος έσοδα 169 269 369 469 569
 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 170 270 370 470 570
   
Z2  Σύνολο Εξόδων 180 280 380 480 580
 Παροχές σε εργαζόμενους 181 281 381 481 581
 Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων 182 282 382 482 582
 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 183 283 383 483 583
 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 184 284 384 484 584
 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 185 285 385 485 585
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 186 286 386 486 586
 Αποσβέσεις 187 287 387 487 587
 Ασυνήθη έξοδα,ζημιές και πρόστιμα 188 288 388 488 588
 Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) 189 289 389 489 589
 Φόρος Εισοδήματος 190 290 390 490 590
   
Z3  Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία
   Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή 195 295 395 495 595
 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 196 296 496 596
 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών 197 297 497 597
 Πωλήσεις Παγίων 800 820 840 860 880
 Πωλήσεις για λογ/σμό Τρίτων 801 821 841 861 881
 Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης 802 822 842 862 882
 Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης 803 823 843 863 883
 Λοιπά 198 298 398 498 598

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (15) παρ.23 άρθρου 72 ν.4172/2013
α/α A/A εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς
ακινήτου και ονοματεπώνυμου
συμβολαιογράφου
Τοποθεσία
Οικοδομής
Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου
αγοράς οικοπέδου
Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις
διαμερισμάτων κτλ.(Άρθρο 34,35 και
36 Ν.2238/1994
Συν/στης
καθαρού κέρδους
Καθαρά (τεκμαρτά) κέρδη
1.  651  656  661
2.  652  657  662
3.  653  658  663
4.  654  659  664
 Διαφορά Κερδών(16)  650  ΣΥΝΟΛΟ  655  660  665
 αγορές υλικών και παγίων  666  αμοιβές και έξοδα τρίτων  668  διάφορα έξοδα  670
 αμοιβές προσωπικού  667  παροχές τρίτων, φόροι-τέλη  669
 ΠΙΝΑΚΑΣ Θ'. Νομικό πρόσωπο, που ανήκει σε Όμιλο Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, για τον οποίο υφίσταται υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα (Ε.α.Χ.), με βάση τις διατάξεις των νόμων 4484/2017 ή 4490/2017 ή 4534/2018
 Επωνυμία Ομίλου:  
Υποβολή Ε.α.Χ. από το
νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα
 671 ΝΑΙ  Κράτος / Δικαιοδοσία φορολογικής κατοικίας της Μητρικής Οντότητας
 672 ΟΧΙ  Κράτος / Δικαιοδοσία υποβολής της Ε.α.Χ.
900  ΠΙΝΑΚΑΣ Ι'. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν.4557/2018 ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Δραστηριότητα Είδος συναλλαγής
(Για μεσίτες)
Πλήθος συναλλαγών Εκάστης ≥ 10.000,00€
(Για μεσίτες, εμπόρους και εκπληστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας)
Σύνολο αξίας συναλλαγών
(Για μεσίτες, εμπόρους και εκπληστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας)
Σύνολο αξίας συναλλαγών σε μετρητά
(Για μεσίτες, εμπόρους και εκπληστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας)
Σημειώσεις Φορολογούμενου:
  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
  Α.Φ.Μ.  
  090  
    Επώνυμο:  
Όνομα:  
Δ/νση.:  
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:  
091 (17)Αρ.επαγγ.ταυτότ.Λογιστή-Φοροτεχν.:  
092 (17)Κατηγορία άδειας :  


 (1)  Συµπληρώνεται από την υπηρεσία
 (2)  Σε κάθε περίπτωση στο έντυπο σηµειώνεται Χ στο ανάλογο τετράγωνο της απάντησης (λεκτικό) και όχι στον αντίστοιχο αριθµό (1, 2, κ.λ.π.) αυτής.
 (3)  Αφορά την έναρξη που ισχύει κατά το τρέχον έτος.
 (4)  Αφορά φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και έχουν την εµπορική ιδιότητα όπως περιγράφεται στην παρ. 1 της εγλυκλίου ΠΟΛ.1120/2014.
 (5)  Είστε επιτηδευµατίας που φορολογείται µε τις διατάξεις της περίπτωσης στ, παρ.2 του άρ. 12 του ν. 4172/2013;
 (6)  Εάν καταβάλατε ενοίκια σε περισσότερους εκµισθωτές συνυποβάλεται κατάσταση. Στον πίνακα αναγράφονται τα ενοίκια που βαρύνουν το φορολογικό έτος.
 (7)  Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης εγκατάστασης, συµπληρώστε αντίστοιχα τα πεδία διεύθυνση εγκατάστασης, αριθµός παροχής ρεύµατος, περίοδος παραχώρησης, οοµατεπώνυµο ιδιοκτήτη και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη.
 (8)  Αναγράφονται οι θετικές διαφορές του πίνακα Ε΄
 (9)  Αναγράφονται οι αρνητικές διαφορές του πίνακα Ε΄
 (10) Μεταφορά από κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης
 (11) Αναγράφονται τυχόν αφορολόγητα έσοδα που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης
 (12) Αναγράφεται το αντίστοιχο εισόδηµα από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατοµική επιχείρηση και αφαιρείται µόνο όταν έχει συµπεριληφθεί στα βιβλία τους και το ποσό αυτό µεταφέρεται στους κωδικούς 659 - 660 του εντύπου Ε1.
 (13) Αναγράφεται η υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτων Δ.Χ. βάσει του άρθρου 10 του ν.2579/1998. Επίσης, η υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτου βάσει του ν.δ.1146/1972, όταν η επιχείρηση έχει επιλέξει την αυτοτελή φορολόηση και το σχετικό ποσό έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της (Ι.Χ. που είναι πάγια στοιχεία επιχείρησης και Φ.Δ.Χ. βάσει της ΠΟΛ. 1103/2018).
 (14) Αναγράφεται το ποσό της διαφοράς που αποµένει µετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηµατικής δραστηριότητας
 (15) Ο πίνακας αυτός συµπληρώνεται από τους υπόχρεους µε εισοδήµατα από πωλήσεις ακινήτων για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί µέχρι 31/12/2005.
 (16) Αναγράφεται το 40% της διαφοράς λογιστικών - τεκµαρτών κερδών στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
 (17) Οι ενδείξεις αυτές συµπληρώνονται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρ. 38 του ν. 2873/2000.