Οροι χρήσης

Γενικοί 'Οροι χρήσης

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσατε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου (site).
Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του Τaxheaven.gr - gus.gr υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ .
Η εταιρία Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven ΕΠΕ. ( αναφερόμενη και ως Δικαιούχος ή  Taxheaven.gr ), δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα. Η χρήση της παρούσας ή οιασδήποτε υπηρεσίας αυτής υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.


Οι παρακάτω όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί.


Σε περίπτωση μη αποδοχής οιοσδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του Taxheaven.gr

Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση και ισχύουν για όλους τους επισκέπτες του Gus.gr / Taxheaven.gr Forum, όσο και για τα εγγεγραμμένα μέλη του.

Οι ακόλουθοι Κανόνες Λειτουργίας θεσπίστηκαν ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων στο Forum του Gus.gr / Taxheaven.gr.

Η εγγραφή και η συμμετοχή σας στο Forum του Gus.gr / Taxheaven.gr σημαίνει την πλήρη αποδοχή των Κανόνων Λειτουργίας. Παρακαλούμε ελέγξτε τις επιμέρους κατηγορίες του Forum για τυχόν ύπαρξη συμπληρωματικών κανόνων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και Κανόνες Λειτουργίας.

Συναίνεση Χρήστη.

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των σελίδων του taxheaven.gr - gus.gr.Επιπλέον δεσμεύεστε όπως συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας.

To Taxheaven.gr - gus.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες εκάστοτε στον διαδικτυακό της τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς, ουδεμία όμως ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων στοιχείων. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.
Σας ενημερώνουμε ότι πέραν των ακόλουθων όρων απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή
επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και μηνύματα που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων του Taxheaven.gr (bombing, spamming).

Χρήση της Υπηρεσίας (Ιστοχώρου).

Απαγορεύεται η χρήση της Υπηρεσίας για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming . Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου της Υπηρεσίας.
Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Aδεια.

H χρήση της Υπηρεσίας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του taxheaven.gr-gus.gr, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου των ιστοσελίδων, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

Περιορισμός Ευθύνης. 


Η χρήση του Τaxheaven.gr-gus.gr γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα - υπηρεσία του Τaxheaven.gr-gus.gr συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του Δικαιούχου και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση.
Η Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του Τaxheaven.gr-gus.gr και αφορούν άλλες εταιρίες.
Επιπλέον συμφωνείτε ότι η Δικαιούχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο Τaxheaven.gr-gus.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

Επιπλέον ο Δικαιούχος - Taxheaven.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος/ο για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την ενημέρωση που προσφέρει , την χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας , και ειδικότερα από την ανάγνωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επισκεπτών του, μέσω του Ημερολογίου Προθεσμιών που λειτουργεί στον κόμβο. Οι επισκέπτες καλούνται να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες καθώς και τις ημερομηνίες για αποφυγή τυχών λαθών από αβλεψία του Δικαιούχου - Taxheaven.gr.

Downloads.

Τα προγράμματα που περιέχονται στην ενότητα αυτή , και είναι ελεύθερα για χρήση , αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και δεν μπορούν να αναπαραχθούν παρά μόνο με την γραπτή συγκατάθεσή τους.
Τόσο οι δημιουργοί τους όσο και ο κόμβος δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, η καταστροφή εξοπλισμού ή απώλεια κέρδους ή άλλη άμεση η τυχαία βλάβη προκληθεί από την εγκατάστασή τους.
Σας προτείνουμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που υπάρχουν στον σκληρό σας δίσκο πριν από την χρησιμοποίησή τους.
Τα προγράμματα αυτά δεν είναι ελεγμένα από τους υπευθύνους του κόμβου και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε την ασφάλειά , ακρίβεια και αποτελεσματικότητά τους.
 
Newsletters 

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του Taxheaven/gus.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία :
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - E-mail και Τηλέφωνο επικοινωνίας . Το Taxheaven.gr/gus.gr  μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη / χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - ΤΚ - Τηλέφωνο - Πόλη - Χώρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τη γνωστοποιεί σε τρίτους. Το Taxheaven.gr/gus.gr  δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το taxheaven.gr/gus.gr  ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το Taxheaven.gr/gus.gr  διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.

Ημερολόγιο Προθεσμιών.

Το ημερολόγιο προθεσμιών καταρτίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε τις ημερομηνίες για τυχόν εκ'παραδρομής λάθη.

Αποζημίωση.

Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του Δικαιούχου οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως τον Δικαιούχο, σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του Taxheaven.gr/gus.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Απαγορεύεται αντιγραφή του site για οιονδήποτε λόγο.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Taxheaven.gr/gus.gr
To Taxheaven.gr/gus.gr προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων (User Name, Password SSL, FIREWALL). Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη του ως άνω κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού και υποχρεούνται στη περίπτωση αυτή να αποκαθιστούν κάθε θετική και αποθετική ζημία του Taxheaven.gr/gus.gr.
Το Taxheaven.gr/gus.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των στοιχείων που καταχωρούνται από τους ενδιαφερομένους. Παρόλαυτά, όλες οι προδιαγραφές του συστήματος καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια κλοπής ή εν γένει παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση το Taxheaven.gr/gus.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το σκοπό της προστασίας των στοιχείων που καταχωρούνται.
Κάθε προσπάθεια για παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.
Το Taxheaven.gr/gus.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του.

ΑΠΟΔΟΧΗ

Η χρήση των υπηρεσιών του Taxheaven.gr/gus.gr προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος συστήματος και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Ειδικότερα το πάτημα του κουμπιού ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή ΑΠΟΔΟΧΗ (REGISTER) στις διαδικασίες του site επιβεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος χρήστης (εργαζόμενος/εταιρεία) αποδέχεται αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και εγγυάται ότι δεν έχει παραβιάσει τις αρχές και τις διαδικασίες του Taxheaven.gr/gus.gr.
Σε κάθε περίπτωση το Taxheaven.gr/gus.gr δε φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος site από τους χρήστες αυτού.
'Οσοι καταχωρούν προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων του Taxheaven.gr/gus.gr, διατηρούν όλα τα δικαιώματα «του υποκειμένου των δεδομένων», όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο Γ΄επομ. του νόμου 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Η επεξεργασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με το νόμο 2472/97 και ελέγχεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Πολιτική Απορρήτου

Με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του δικτυότοπου www.taxheaven.gr και της Πολιτικής Απορρήτου (Εχεμύθειας) κατά την εγγραφή, εκφράζετε την συγκατάθεση σας για την χρήση και διάθεση των προσωπικών σας στοιχείων από την Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω στην Πολιτική Απορρήτου (Εχεμύθειας). Η Πολιτική Απορρήτου επικυρώθηκε την 9 Σεπτεμβρίου, 2008.

Η Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε σέβεται το δικαίωμα περί ιδιωτικού απορρήτου. Η παρούσα πολιτική αναφέρεται συνοπτικά στα προσωπικά στοιχεία τα οποία μπορoύμε να συλλέξουμε και τους τρόπους με τους οποίους αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Η Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε ρητώς δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα κατόχων λογαριασμού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να εξυπηρετηθεί ο κάτοχος του λογαριασμού. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν μεταφέρονται, γνωστοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους. Περιγράφει επίσης και δεσμεύεται για άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο.


Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του κόμβου και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι επιλεγμένες υπηρεσίες και για λογαριασμό σας, να εξασφαλισθεί η μοναδικότητα της εγγραφής σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.


Χρήση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε, Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - Α.Φ.Μ. - Πόλη - Χώρα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή με σκοπό την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και νομιμοποίησης εγγραφής και χρήσης . Ο Κάτοχος Λογαριασμού (χρήστης) έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές εφόσον απαιτούνται από το Νόμο, και μόνον κατόπιν εντολής δικαστηρίου ή εντολής νομίμου αιτήματος σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε  - μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Πληρωμής
Η Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε ρητώς δηλώνει ότι δεν τηρεί αρχείο με στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, ούτε αποθηκεύει αριθμούς ή άλλα στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Κάθε φορά που ο επισκέπτης / χρήστης που θα πραγματοποιεί αγορά Προϊόντος ή Υπηρεσίας με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, θα πρέπει εκ νέου να καταχωρεί αυτά τα στοιχεία για την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Αποδέκτες των στοιχείων αυτών, είναι αποκλειστικά εταιρείες (Visa, Mastercard, Amex, Τράπεζες, paypal) που μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης.


Χρήση Cookies
Η Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε χρησιμοποιεί Cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη ή του χρήστη σε όλες ή ορισμένες σελίδες στο Δικτυότοπο της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε επισκέπτη ή χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Τα Cookies Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση και ασφαλή πρόσβαση του επισκέπτη ή χρήστη προκειμένου τη χρησιμοποίηση ορισμένων υπηρεσιών του Δικτυότοπου, και επεξεργάζονται από την Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, για λόγους marketing , αλλά κυρίως για τις On Line Παραγγελίες και Αγορές.

Επειδή η ασφάλεια των συναλλαγών και προσωπικών σας στοιχείων είναι υψίστης σημασίας για την Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε, είναι προϋπόθεση να έχετε τα cookies ενεργοποιημένα για να παραγγείλετε ή να αγοράσετε προϊόντα On Line από την Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε.


Cookies & Ανωνυμία
Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να μην αποδέχεται την ύπαρξη των cookies , και να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα Cookie , όπου κατ’ επιλογή του να απορρίπτει ή να αποδέχεται την εγκατάσταση των cookies . Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies , μπορείτε να σερφάρετε στο site του κόμβου ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα επιλέξετε να εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες της, ή να πραγματοποιήσετε παραγγελία On Line .


Ενημέρωση Διαθέσιμων Υπηρεσιών

Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες του κόμβου στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Επίσης θα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που θα διεξάγονται από την Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε , οι οποίες θα έχουν σκοπό να εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ασφάλεια Στοιχείων
Η Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε. διασφαλίζει τα στοιχεία των κατόχων λογαριασμού από το να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους παράγοντες ή Ρομποτικούς Μηχανισμούς.H μοναδικότητα της εγγραφής σας διασφαλίζεται με την καταχώρηση του ΑΦΜ σας. Μέλη ή συνδρομητές του κόμβου www.taxheaven.gr , που δηλώνουν ψευδή στοιχεία με σκοπό να παραπλανήσουν ή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του κόμβυο κατ΄αθέμιτο τρόπο, θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Η πρόσβασή στον λογαριασμό πραγματοποιείται με τη χρήση μοναδικών και ατομικών κωδικών που μόνο ο κάτοχος γνωρίζει και αποτελεί την ταυτότητα του λογαριασμού. Ό συνδυασμός αυτός αποδεικνύει στην Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε ότι η πρόσβαση στο λογαριασμό του κατόχου προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από τον κάτοχο του λογαριασμού.

Η πρόσβαση σε όλες τις απομακρυσμένες υπηρεσίες πραγματοποιούνται με την εισαγωγή του e-mail και τον κωδικό του κατόχου κάθε φορά που εισέρχεται στις πληροφορίες του λογαριασμού του ή και για να πραγματοποιήσει συναλλαγή. Μην γνωστοποιήσετε την ταυτότητα πρόσβασης του λογαριασμού σε κανέναν. Αν πιστεύεται ότι ο κωδικός σας έχει μαθευτεί μπορείτε να τον αλλάξετε ανα πάσα στιγμή.


Υποστήριξη Πολιτικής Απορρήτου
Ο κόμβος Taxheaven  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου κατά την κρίση της, και όποτε αυτό χρειασθεί ή απαιτηθεί από το νόμο ή από νομικές ή πολιτικές έρευνες, για να ανταποκριθεί σε αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Τυχόν τροποποιήσεις θα γνωστοποιηθούν αμέσως μέσω αυτών των σελίδων του δικτυακού τόπου.

Επικοινωνία για Πληροφορίες
Αν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να προτείνετε κάτι σε σχέση με την Πολιτική Απορρήτου (εχεμύθειας) του κόμβου, παρακαλούμε επικοινωνήστε:


Ηλεκτρονικά :
Από την Σελίδα Επικοινωνίας του κόμβου

Τηλεφωνικά στα Τηλέφωνα:
Τηλέφωνικό Κέντρο: +30 210 8223 705

Tαχυδρομικά στη Διεύθυνση:
Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven
Αποστολοπούλου 64
Χαλάνδρι, Αττική,

Ειδοποίηση Αλλαγών
 

Οι όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου αποστέλλονται κάθε φορά που αλλάζουν για να γνωρίζετε πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στο λογαριασμό. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ταυτότητας, με διαφορετικό τρόπο θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail. Θα έχετε πάντα την επιλογή να εναντιωθείτε εφόσον δεν συμφωνείτε.. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του λογαριασμού έχει χάσει κάθε επικοινωνία με την Οικονομική Ενημέρωση Τaxheaven Ε.Π..Ε , ή αν έχει απενεργοποιήσει το λογαριασμό του, δεν θα ενημερωθεί, ούτε θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες.
 

Eιδικοί όροι χρήσης Της υπηρεσίας job listings (εύρεση εργασίας)

(Εύρεση εργασίας - προβολή Αγγελιών)

(Ενημέρωση Υποκειμένων)

Το Taxheaven.gr/gus.gr αποτελεί ένα δικτυακό τόπο συνάντησης της προσφοράς και εύρεσης στο χώρο της εργασίας με σκοπό τη διευκόλυνση εύρεσης εργασίας για τους εργαζομένους και τη κάλυψη θέσεων για τις εταιρείες.
Οι εργαζόμενοι/υποψήφιοι και οι εργοδότες/εταιρείες καταχωρούν τις αντίστοιχες αιτήσεις και προσφορές εργασίας τους στη βάση δεδομένων του Taxheaven.gr/gus.gr που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Η καταχώρηση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Το Taxheaven.gr/gus.gr παρέχει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει την απόκρυψη μέρους των προσωπικών του στοιχείων από όσους έχουν πρόσβαση στο βιογραφικό του. Kατά συνέπεια και ανάλογα με την επιλογή του εργαζομένου, οι αποδέκτες των στοιχείων που καταχωρούνται, (εργοδότες/εταιρείες) θα έχουν πρόσβαση είτε στα πλήρη είτε στα γενικά στοιχεία του εργαζομένου.
Το Taxheaven.gr/gus.gr θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα καταχωρημένα από τους ενδιαφερόμενους στη βάση στοιχεία. Με τη καταχώρηση των στοιχείων τους οι ενδιαφερόμενοι εκχωρούν στο Taxheaven.gr/gus.gr το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις καταχωρημένες από αυτούς πληροφορίες με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Οι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται ότι δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια εναντίον του Taxheaven.gr/gus.gr για θέματα ανακύπτοντα ως προς τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Επιπροσθέτως οι εταιρείες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι το Taxheaven.gr/gus.gr δικαιούται να χρησιμοποιεί την επωνυμία τους και το λογότυπό τους, προκειμένου να προωθήσει και διαφημίσει τις υπηρεσίες του.

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των υπηρεσιών της Taxheaven.gr/gus.gr είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικες που ενεργούν για το εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού.
Οσοι προσφέρουν θέσεις εργασίας οφείλουν να ενεργούν με καλή πίστη και σύμφωνα με τους σκοπούς της αγοράς. Ειδικότερα οι εργαζόμενοι/ υποψήφιοι και οι εργοδότες/εταιρείες οφείλουν να προσφέρουν θέσεις εργασίας, των οποίων το περιεχόμενο δεν αντίκειται στο νόμο και στα χρηστά ήθη.
Οι εργαζόμενοι και εταιρείες οφείλουν να δίνουν σωστά και αληθή στοιχεία. Με δεδομένη τη δυσκολία διαπίστωσης της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρούνται, το Taxheaven.gr/gus.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών, αλλά ούτε και φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των στοιχείων που εισάγονται.
Επιπροσθέτως απαγορεύεται στους ενδιαφερομένους να καταχωρούν εγγραφές που αφορούν τα ευαίσθητα δεδομένα τους, όπως πολιτικές απόψεις, εθνικότητα, θρήσκευμα, διακρίσεις φύλου ή άλλα προσωπικά στοιχεία που ενδεχομένως παραβιάζουν τη προσωπικότητα των υποψηφίων.
Το Taxheaven.gr/gus.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν παραβίαση των όρων και των προυποθέσεων χρήσεως λειτουργίας του παρόντος.
Προς το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών, το Taxheaven.gr/gus.gr «φιλοξενεί» συνδέσεις (links) σε άλλες ιστοσελίδες (web sites), για των οποίων το περιεχόμενο, ως και την σωστή και εύρυθμη λειτουργία δε φέρει καμία ευθύνη. Η τυχόν σύνδεση με τέτοιου είδους sites, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η καταχώρηση βιογραφικού και η αναζήτηση θέσεων από υποψηφίους εργαζόμενους παρέχονται δωρεάν. Το Taxheaven.gr/gus.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει και προωθεί όλα τα βιογραφικά, τα οποία καταχωρούνται.
Οι εταιρείες/εργοδότες αποδέχονται τις αμοιβές που καθορίζονται από το Taxheaven.gr/gus.gr για τη χρήση του site και των υπηρεσιών που προσφέρει (όταν αυτές καθορίζονται )
Η χρήση του Taxheaven.gr/gus.gr από γραφεία ευρέσεως εργασίας, γραφεία επιλογής προσωπικού, συμβούλους ή άλλους τρίτους που αμοίβονται για τη εύρεση εργασίας θα καθορίζεται με ειδική κάθε φόρα συμφωνία μεταξύ των μερών.
To Taxheaven.gr/gus.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίζει ή τροποποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει όπως επίσης και να διαγράφει τις πληροφορίες και τα οιουδήποτε είδους μηνύματα από το σύστημα, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση. Στη περίπτωση αυτή η υποχρέωση του Taxheaven.gr/gus.gr εξαντλείται στην επιστροφή του υπολειπόμενου και μη χρησιμοποιημένου τυχόν προπληρωμένου ποσού εκ μέρους των εταιρειών. Η ως άνω περιγραφόμενη υποχρέωση επιστροφής του υπολειπόμενου τιμήματος ουδόλως θα βαρύνει το Taxheaven.gr/gus.gr σε περίπτωση που η εν λόγω διαγραφή έγινε λόγω καταχώρησης, εκ μέρους των ενδιαφερομένων, ανάρμοστων ή παράνομων εν γένει στοιχείων/πληροφοριών.
Το Taxheaven.gr/gus.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές πώλησης των υπηρεσιών του μετά από προειδοποίηση. Οι νέες τιμές θα ισχύουν από την ημερομηνία ανακοίνωσής τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το Taxheaven.gr/gus.gr σε καμία περίπτωση δε λειτουργεί ως σύμβουλος εργασίας για τους εργαζομένους και τις εταιρείες. Κατά συνέπεια η παρουσίαση των καταχωρήσεων στο σύστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε μπορεί να εκληφθεί ως πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης εργασίας εκ μέρους του Taxheaven Taxheaven.gr/gus.gr. Ως εκ τούτου ουδεμία σχέση οικονομική ή άλλη έχει με τις προσλήψεις που γίνονται μετά από πληροφορίες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι εταιρείες/εργοδότες και οι εργαζόμενοι/υποψήφιοι, μέσω του Taxheaven Taxheaven.gr/gus.gr και σύμφωνα με τους κανόνες του site. Η λειτουργία του Taxheaven.gr/gus.gr αφορά την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει σε αυτούς την εύρεση εργασίας ή την κάλυψη θέσεως.
Το Taxheaven.gr/gus.gr παρέχεται «ως είναι». Ως εκ τούτου δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά τα επιδιωκόμενα από τους ενδιαφερομένους αποτελέσματα, η δε χρήση του σε καμία περίπτωση δεν δύναται να γεννήσει κανενός είδους απαίτηση εκ μέρους των ενδιαφερομένων για κάλυψη οιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας σε σχέση με τη χρήση του συστήματος.
Το Taxheaven.gr/gus.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή απώλεια εκ μέρους των χρηστών από τη χρήση του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Taxheaven.gr/gus.gr δεν δύναται να υπερβαίνει τα τυχόν καταβληθέντα ποσά εκ μέρους των χρηστών.

Κοινότητα Λογιστών - Βήμα συζητήσεων

Στο taxheaven.gr-gus.gr είναι δυνατή ή συμμετοχή σε συζητήσεις (forum) με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ( NETIQUETTE ).
Εγγραφή και λογαριασμός μέλους:
Η διαδικασία της εγγραφής είναι απλή και σύντομη και εντελώς δωρεάν. Αφού αποδεχθείτε τους Όρους Πρόσβασης και Χρήσης, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα, επιλέγοντας ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). θα σας ζητηθεί επίσης η προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας. Το e-mail αυτό θα πρέπει να είναι έγκυρο, αφού σε αυτό θα σας σταλούν όλες οι απαραίτητες οδηγίες για τη δωρεάν ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής σας ως μέλος.
Υπενθυμίζεται ότι εγγραφές με Free email δεν επιτρέπονται. Επίσης ΠΡΟΣΟΧΗ, μέλη που εγγράφονται με ψευδή στοιχεία θα διαγράφονται .

Κανόνες
Το όνομα χρήστη (username) δεν επιτρέπεται:
να περιέχει λέξεις ή φράσεις οι οποίες είναι τροποποιημένες ή μη επωνυμίες νομικών προσώπων και εταιρειών, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους.!
να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, υβριστικές, ρατσιστικές.
να είναι παραποίηση ενός username που χρησιμοποιείται ήδη με σκοπό την προσβολή, ειρωνεία ή το χλευασμό άλλου μέλους.
Κάθε μέλος του forum έχει το δικαίωμα να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό πρόσβασης

Το avatar ή ο προσαρμοσμένος τίτλος χρήστη δεν επιτρέπεται:
να περιέχει λέξεις ή φράσεις οι οποίες είναι τροποποιημένες ή μη επωνυμίες νομικών προσώπων και εταιρειών, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους.!
Το avatar ή ο προσαρμοσμένος τίτλος χρήστη δεν επιτρέπεται:
να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, υβριστικές, ρατσιστικές.
να έχει σαν σκοπό την προσβολή, ειρωνεία ή το χλευασμό άλλου μέλους.

Συμπεριφορά και Δεοντολογία Χρηστών:

Τα μέλη του forum και οι επισκέπτες θα πρέπει σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή.
Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στους Διαχειριστές να διαγράφουν τα μηνύματα αλλά και να κοινοποιούν εάν αυτό είναι δυνατό τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους,
Το Taxheaven.gr επιφυλάσσεται να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά.
Τα μηνύματα και Οι συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα στο forum θα πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ'οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις.
Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου δεν υιοθετούνται από το Δικτυακό μας τόπο.
Οι επισκέπτες αλλά και οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συζητήσεις θα πρέπει να αξιολογούν και να ελέγχουν το περιεχόμενο των απαντήσεων και σε καμία περίπτωση να μην το θεωρούν ως προτροπή.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση του Forum (Βήματος Συζητήσεων) για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση του για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου.
 Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση οι διαχειριστές του Βήματος διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν οριστικά κάθε μέλος από το Forum..
To forum έχει σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών αλλά και την απάντηση σε ερωτήματα Λογιστικού - Φορολογικού περιεχομένου. Παρακαλούνται όσοι απαντούν σε ερωτήματα συναδέλφων να προτρέπουν σε σύννομες διαδικασίες.
 Συμπληρωματικά :
Πριν ζητήσετε / ρωτήσετε κάτι ακολουθήστε τους παρακάτω απλούς κανόνες:
Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση του Forum (Iσως να υπάρχει αυτό που ζητάτε σε κάποιο παλιότερο topic / μήνυμα).
Μην "απαιτείτε", αλλά ζητήστε ευγενικά αυτό που θέλετε με όσο το δυνατό πιο σαφή τρόπο. Θυμηθείτε ότι με μια σαφέστερη περιγραφή γλυτώνετε χρόνο και για εσάς και για τους άλλους.
Θυμηθείτε πως οι υπόλοιποι χρήστες του Forum δεν είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, μπορεί να μην υπάρχει απάντηση για το ερώτημά σας ή, απλά, οι αναγνώστες της ερώτησής σας να μην τη γνωρίζουν.
 Τα μηνύματα σας θα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά και όχι greeklish (γραφή ελληνικών με λατινικούς χαρακτήρες).

Μη γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ούτε τον τίτλο του μηνύματος αλλά ούτε και το περιεχόμενό του. Eκτός του ότι είναι κουραστικό για αυτόν που διαβάζει το μήνυμα με τους κεφαλαίους χαρακτήρες, γενικότερα ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής στον χώρο του Internet σημαίνει ότι "φωνάζετε", οπότε η άσκοπη και συνεχή χρήση τους είναι δυνατόν να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Όταν θέλετε να τονίσετε κάτι χρησιμοποιήστε με μετρο έντονους (bold) χαρακτήρες.

Ο τίτλος των μηνυμάτων θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου τους, καθώς και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», έτσι ώστε να μην παραπλανώνται οι αναγνώστες.
Τα μηνύματά θα πρέπει να δημοσιεύονται σε forum η θεματολογία (τίτλος - περιγραφή) του οποίου σχετίζεται με το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Αν διαπιστώσετε ότι ένα θέμα βρίσκεται σε λανθασμένη κατηγορία, ειδοποιήστε τον συντονιστή  προκειμένου να το μετακινήσει στην ορθή κατηγορία.

Ελέγξτε το μήνυμά σας, αφού το ανεβάσετε για αβλεψίες που τυχόν αλλοιώνουν το νόημα του .
Μην κάνετε συμπληρωματικό μήνυμα για να αλλάξετε κάποια λεπτομέρεια - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Επεξεργασία" για να διορθώσετε το μήνυμά σας. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την διαγραφή για κάποιο δικό σας λανθασμένο μήνυμα απο τους Συντονιστές .

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα δεν είναι ανάγκη να κάνετε παράθεση σε ολόκληρο το προηγούμενο μήνυμα, παρά μόνο στο σημείο στο οποίο αναφέρεστε.

Τα μηνύματα (μήνυμα) των μελών μπορεί να εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στην όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση των απόψεών τους.

Φροντίστε να μη δυσφημίζετε οποιοδήποτε αλλά να παραθέτετε επιχειρήματα σε χαμηλούς τόνους.
Τα παράπονά σας ακούγονται και πέρα από τα όρια του Forum και δε θα πρέπει να δώσουμε σε κανέναν δικαίωμα να μας κατηγορήσει χωρίς λόγο.

Σε περίπτωση που αντιγράφετε κάποιο κείμενο ή απόσπασμα κειμένου από άλλη ιστοσελίδα (site) ή από κάποια άλλη έντυπη ή μη πηγή, θα πρέπει υποχρεωτικά  να αναφέρετε και την προέλευση του κειμένου στο τέλος του.
Το Forum σας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνείτε με τα άλλα μέλη μέσω προσωπικού μηνύματος (PM), οπότε θα πρέπει να αποφεύγετε απαντήσεις για ένα θέμα ή συζήτηση που αφορά δυο άτομα.
Πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην χρησιμοποιείτε εκφράσεις εκείνες που μπορεί να προσβάλλουν την προσωπικότητα των συμμετεχόντων στις συζητήσεις, στις διάφορες κατηγορίες του Forum.
Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού κράτους.
Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να υποβάλουν τις ερωτήσεις - σχόλιά τους στις σωστές Θεματικές ενότητες,  να βάζουν περιγραφικούς και κατανοητούς τίτλους στις δημοσιεύσεις τους , να υποβάλουν τα ερωτήματα τους με κατανοητό και περιγραφικό τρόπο δίνοντας λεπτομέρειες όταν το είδος της ερώτησης το απαιτεί, να αποφεύγουν τίτλους με λέξεις όπως Βοήθεια-sos-help κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση οι διαχειριστές / συντονιστές έχουν το δικαίωμα να διαγράφουν τις δημοσιεύσεις.
Οι διαχειρηστές - συντονιστές έχουν το δικαίωμα να διαγράφουν δημοσιεύσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τα ανωτέρω.
Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου δεν υιοθετούνται από το Δικτυακό μας τόπο.
Οι επισκέπτες αλλά και οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συζητήσεις θα πρέπει να αξιολογούν και να ελέγχουν το περιεχόμενο των απαντήσεων και σε καμία περίπτωση να μήν το θεωρούν ως προτροπή.
Κάθε επισκέπτης/μέλος του Gus.gr / Taxheaven.gr Forum έχει τη δυνατότητα «αναφοράς» (report) των δημοσιεύσεων άλλων μελών που παραβαίνουν τους όρους χρήσης, ζητώντας την επέμβαση της ομάδας διαχείρισης, η οποία και θα επιληφθεί του θέματος κατά την κρίση της. Η «αναφορά» παραβάσεων μπορεί να γίνει είτε με την χρήση των σχετικών συνδέσμων, που περιλαμβάνονται στις περισσότερες από τις σελίδες του Gus.gr / Taxheaven.gr Forum, είτε μέσω της online φόρμας επικοινωνίας .
Οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι η Ομάδα Διαχείρισης του Gus.gr / Taxheaven.gr Forum (Διαχειριστές και Συντονιστές) αποτελείται από διακεκριμένα μέλη της κοινότητάς του τα οποία σαν κύριος στόχος τους έχουν την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία της μικρής κοινότητας που αποτελεί το forum και να υποστηρίζουν το forum που είναι υπεύθυνοι.
Έχουν αναλάβει επίσης τον "άχαρο" ρόλο να να επιβλέπουν την τήρηση των Όρων Χρήσης και των Κανόνων Λειτουργίας Forum στο Gus.gr / Taxheaven.gr.

Η Ομάδα Διαχείρισης για την εποπτεία τήρησης των Όρων Χρήσης και των Κανόνων Λειτουργίας χρησιμοποιεί ένα αυτόματοποιημένο σύστημα προειδοποιήσεων και συστάσεων!
Κάθε εγγεγραμμένο μέλος επιτρέπεται να δεχθεί προσωπικές ή δημόσιες συστάσεις για συμμόρφωση με τούς όρους χρήσης και κανόνες λειτουργία .
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η οποιαδήποτε παραβίαση των ανωτέρω όρων χρήσης του Forum (κοινότητας λογιστών ) οι διαχειριστές του Βήματος διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν οριστικά κάθε μέλος από το Forum.
 Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται , ότι οι διαχειριστές του Forum διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν οριστικά κάθε μέλος από το forum, όταν κρίνουν ότι εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Forum . 
Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι το Gus.gr / Taxheaven.gr διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα ο Διαχειριστής και οι Συντονιστές να διορθώνουν τις προσβλητικές λέξεις, να διαγράφουν εξ' ολοκλήρου τα προσβλητικά ή ανάρμοστα μηνύματα.
Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι ο Διαχειριστής και οι Συντονιστές έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν, μεταφέρουν ή και να «κλειδώσουν» σχόλια σε κάθε περιοχή του site, που, κατά την κρίση τους, δε συμφωνούν με τους Όρους Χρήσης και του Κανόνες Λειτουργίας Forum στο Gus.gr / Taxheaven.gr.

Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται οποιαδήποτε απορία ή διαφωνία υπάρχει για κλείδωμα ή διαγραφή μηνύματος ή θέματος θα πρέπει να υποβάλλεται με προσωπικό μήνυμα (pm) ή e-mail στους αρμόδιους Συντονιστές ή τον Διαχειριστή και όχι με δημιουργία θέματος.

Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι το Gus.gr / Taxheaven.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Forum (ban) στα μέλη που έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των Όρων Χρήσης και των Κανόνων Λειτουργίας Forum στο Gus.gr / Taxheaven.gr.

Κανόνες μηνυμάτων
Τα μηνύματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά και όχι greeklish (γραφή ελληνικών με λατινικούς χαρακτήρες)!

Απαγορεύονται αυστηρά τα μηνύματα σχετικά με παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (Crack, Serial, Key Generator) καθώς και συνδέσμους (links) για ιστοσελίδες με τέτοιο περιεχόμενο, καθώς και μηνύματα που περιγράφουν μη νόμιμες πράξεις ή προτρέπουν σε αυτές.

Απαγορεύονται αυστηρά οι διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή. Επίσης απαγορεύεται το spamming (αποστολή ανεπιθύμητου ή διαφημιστικού μηνύματος) είτε δημόσια είτε με προσωπικά μηνύματα.

Απαγορεύονται αυστηρά τα μηνύματα, αγγελίες ή προσφορές για διάθεση απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών (περιλαμβάνονται αγγελίες για προϊόντα που θίγουν τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ταινίες σε DiVX, DVD-R, VCD και ηχογραφημένες εκτελέσεις μουσικών έργων σε ψηφιακά αρχεία mp3, wma, wav κλπ.

Οποιαδήποτε απορία για κλείδωμα ή διαγραφή μηνύματος ή θέματος θα πρέπει να υποβάλλεται με προσωπικό μήνυμα (PM) ή e-mail στους αρμόδιους Συντονιστές ή τον Διαχειριστή και όχι με δημιουργία θέματος (thread) ή μηνύματος (post).

Συστηματική υποβολή μηνυμάτων ή θεμάτων που ως στόχο έχουν να δημιουργήσουν έριδες, αντιδικίες, καυγάδες ή άσχημο κλίμα στη ζωή του Forum (Trolling)

Απαγορεύεται στα μηνύματα να τοποθετείτε γραφικά μεγαλύτερα από 500 pixel μήκος με τη χρήση του image tag. Μπορείτε όμως να τα ανεβάζετε ως συνημμένα αρχεία στα μηνύματα σας και να χρησιμοποιείτε το attach tag!

Απαγορεύονται αυστηρά τα μηνύματα με προσωπικές επιθέσεις ή με την χρήση ειρωνικών, χλευαστικών, απειλητικών, ρατσιστικών και προσβλητικών εκφράσεων και προσωπικών χαρακτηρισμών. Οι όποιες προσωπικές αντιπαραθέσεις θα πρέπει να γίνονται σε κόσμιο επίπεδο, και σε ήπιο τόνο, ώστε να μην προσβάλλεται ο συνομιλητής.


Υπογραφές Μελών:
Κάθε μέλος μπορεί προαιρετικά να προσθέτει την «υπογραφή» του σε κάθε μήνυμα που δημοσιεύει στο forum. Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν συνδέσμους (links) προς την προσωπική ή την αγαπημένη σας δικτυακή τοποθεσία (site), αλλά και σε σελίδες που φιλοξενούνται στο aDSLgr.com. Για τίς υπογραφές των μελών ισχύουν οι κανόνες για την υποβολή μηνυμάτων και οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες:

Οι υπογραφές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν:
Σκέτο κείμενο : 5 γραμμές κανονικών χαρακτήρων, μέχρι 90 χαρακτήρες μήκος για κάθε γραμμή.
Σκέτο γραφικό : 1 γραφικό μέχρι 500 pixels μήκος, 125 pixels ύψος και 20k μέγεθος (ή 2 γραφικά που συνολικά θα έχουν τα ίδια όρια και θα βρίσκονται στην ίδια γραμμή)
Κείμενο και γραφικό : 4 γραμμές (ή 2 γραμμές μεγέθους 2 ή bold) και ένα γραφικό (σε νέα γραμμή) μέχρι 400 pixels μήκος, 100 pixels ύψος και 20k μέγεθος (ή 2 γραφικά που συνολικά θα έχουν τα ίδια όρια και θα βρίσκονται στην ίδια γραμμή).
Οι κενές γραμμές υπολογίζονται και αυτές!

Στις υπογραφές δεν επιτρέπεται:
η χρήση των bbcodes: php, code, quote, html και τα smilies!
η διαφήμιση εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών, με την τοποθέτηση links ή banners
να περιέχουν Paypal links
να περιέχουν λέξεις ή φράσεις όπως πχ. "Best Hosting" ή "Φτηνότερη σύνδεση" κλπ.
η χρήση τροποποιημένων ή μη εταιρικών ονόμάτων και λογότυπων!
να περιέχουν λέξεις ή φράσεις οι οποίες είναι τροποποιημένες ή μη επωνυμίες νομικών προσώπων και εταιρειών, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους.!
να περιέχουν λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, υβριστικές, ρατσιστικές.
να έχουν σαν σκοπό την προσβολή, ειρωνεία ή το χλευασμό άλλου μέλους.
η χρήση σύνδεσμων (links) σε δυναμικά scripts που κάνουν χρήση cookies για λόγους ασφαλείας!
Σε κάθε περίπτωση, υπογραφές που δεν τηρούν τους κανόνες θα αφαιρούνται άμεσα από τα μέλη της συντονιστικής ομάδας και ο χρήστης θα λαμβάνει προειδοποίηση με προσωπικό μήνυμα!


Πνευματικά Δικαιώματα
Όλο το περιεχόμενο του Gus.gr / Taxheaven.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του Gus.gr / Taxheaven.gr ή εκπομπή του Gus.gr / Taxheaven.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Gus.gr / Taxheaven.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι επισκέπτες / χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που εκφράζουν με τα μηνύματα, προσωπικά ή δημόσια, που δημοσιεύονται στα Forums, καθώς και τα άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο, που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του Gus.gr / Taxheaven.gr, της οποία όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρεί στο Gus.gr / Taxheaven.gr και δεν μπορεί να αποσύρει σε καμμία περίπτωση.


Συλλογή και Χρήση Δεδομένων της κοινότητας λογιστών (forum)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το Gus.gr / Taxheaven.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και όταν επισκέπτεται τις σελίδες του.
Συγκεκριμένα συλλέγονται: το Όνομα χρήστη (username), το τηλέφωνο,  ο κωδικός πρόσβασης(password), η Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), η IP Address (για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Gus.gr / Taxheaven.gr(server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων) και χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη ( Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους).
Ως χρήστης συμφωνείτε ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες καθώς και τα μηνύματα που έχετε εισαγάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η email διεύθυνση σας και τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να παραμείνουν κρυφά από τα υπόλοιπα μέλη, αν το επιθυμείτε. Μπορείτε να καθορίσετε στις επιλογές του λογαριασμού σας αν θα φαίνονται δημόσια ή όχι.

Τα μέλη του Gus.gr / Taxheaven.gr έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και να τα επικαιροποιήσουν.

Τα μέλη του Gus.gr / Taxheaven.gr, που για δικούς τους λόγους επιθυμούν να διαγραφεί ο λογαριασμός τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του Gus.gr / Taxheaven.gr είτε με προσωπικό μήνυμα είτε μέσω της online φόρμας επικοινωνίας , με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση μέλους / λογαριασμού και να ζητήσουν την διαγραφή του λογαριασμού τους.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Gus.gr / Taxheaven.gr!

Κανόνας

Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών χωρίς την άδεια τους. Στα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, e-mail, κωδικοί.

Η παραβίαση του κανόνα αυτού θα συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του συγκεκριμένου θέματος ή μηνύματος και ενδεχομένως την απαγόρευση πρόσβασης στο forum για τον συγκεκριμένο χρήστη (ban)!


Δήλωση Περιορισμού Ευθύνης του Gus.gr / Taxheaven.gr


Το Gus.gr / Taxheaven.gr διατηρεί χώρο συνομιλιών στο Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις.
Το Gus.gr / Taxheaven.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.
Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από το λογαριασμό τους (user account), συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδουν μέσω του Forum του Gus.gr / Taxheaven.gr.
Το Gus.gr / Taxheaven.gr και η ιδιοκτήτης του δε φέρουν καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες, ή βλάβες οποιουδήποτε τύπου από την πλευρά των χρηστών / επισκεπτών.
Το Gus.gr / Taxheaven.gr και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων και σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα μελών και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχονται από μηνύματα μελών στο Forum του.
Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του Gus.gr / Taxheaven.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.
Το Gus.gr / Taxheaven.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την διαγραφή, φθορά η αποτυχία αποθήκευσης αρχείων ή άλλου περιεχομένου το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε σελίδας ή υπηρεσίας του δικτυακού του τόπου.
Το Gus.gr / Taxheaven.gr και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άλλων sites για τα οποία δεν μπορεί να ελέγχθεί το περιεχόμενό τους, καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν τέτοια μηνύματα. Σε περίπτωση όμως δημοσίευσης τέτοιων μηνυμάτων, αν είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Administration E-Mail μας, ώστε να αποσυρθούν άμεσα!

Η πρόσβαση σε αυτό το Forum δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα κανενός. Πρέπει λοιπόν να το χρησιμοποιείτε με σεβασμό στους κανόνες. Αν αυτοί οι κανόνες δε σας αρέσουν θυμηθείτε κανένας δεν σας ανάγκασε να γίνετε μέλος στο Forum μας.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο Forum του Gus.gr / Taxheaven.gr
Tέλος το Taxheaven.gr οι διαχειριστές ο ιδιοκτήτης καθώς και οι συνεργάτες του κόμβου δεν ευθύνονται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη ή μέλος για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών- μελών προς αυτούς ή τρίτους.
 

Συνδρομητικές υπηρεσίες

Δεσμοί συνδέσεις.

Το Taxheaven.gr-gus.gr περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Taxheaven.gr-gus.gr και συνεπώς το Taxheaven.gr-gus.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. 

Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την καταχώρησή των χρηστών στην υπηρεσία Επαγγελματικός κατάλογος Λογιστών , συμβούλων Επιχείρησης , Ελεγκτών , Λογιστικών γραφείων του Ιστοχώρου www.taxheaven.gr θα ζητηθούν να δηλώθούν  στοιχεία  (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση Γραφείου κλπ.), προκειμένου να συμπληρωθεί ο κατάλογος με τα απαραίτητα στοχεία για την καλύτερη δυνατή προβολή αυτών. 

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων της εταιρείας και συγκεκριμένα στον επαγγαλματικό κατάλογο, με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες θα τύχουν επεξεργασίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συλλέγονται, καταχωρούνται, οργανώνονται, αποθηκεύονται) μόνο στο πλαίσιο χρήσης της υπηρεσίας και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν). Η χρήση της υπηρεσίας από αυτούς τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την εταιρεία για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος  στην υπηρεσία του επαγγελματικού καταλόγου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση της επαγγελματικής του ιδιότητας. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.

Ο ιστοχώρος Taxheaven. ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος στην υπηρεσία του επαγγελματικού καταλόγου   και έχετε την δυνατότητα νατα τροποποιήσετε και να τα διαγράψετε ανα πάσα στιγμή

Up
Close
Close
Κλείσιμο