Ασφαλιστικός οδηγός Λογιστών

 • Τρόπος υπολογισμού εισφορών.


   Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πραγματικών ακαθαρίστων αποδοχών των εργαζομένων (σε χρήμα και σε είδος). Οι αποδοχές αυτές δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες των νομίμων δηλ. αυτών που προβλέπονται κάθε φορά από τις κατά κλάδο συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (Δ.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αριθμ. απόφ. 200)
  1. Για ένα γεύμα 4,80€
  2. Για πλήρη τροφή 9,60€
  3. Για κατοικία (μηνιαία) 75,40€
  4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία) 301,50€
 • (Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/ οικ.27047/ 1800/21.11.2012)) Σας ενημερώνουμε, ότι από 1/1/2013 το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών ( Ν. 4093/2012 ) ορίζεται στα 5546,80 € για όλους τους ασφαλισμένους παλιούς (υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι 31/12/92) και τους νέους (υπαχθέντες στην ασφάλιση από 1/1/93).

  Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών έτους 2012 (παλαιοί ασφαλισμένοι)
  Το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών ασφαλισμένων, πέραν του οποίου δεν υπολογίζονται εισφορές, παραμένει για το έτος 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012) όπως είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011, δηλαδή για εικοσιπέντε (25) ημέρες ασφάλισης παραμένει σε 2.432,25 € (97,29 € x 25). Για περισσότερες ή λιγότερες από εικοσιπέντε (25) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα το όριο αυξομειώνεται ανάλογα. Παλαιοί ασφαλισμένοι είναι όσοι έχουν υπαχθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) μέχρι 31/12/1992.
    Ανώτατα όρια προηγούμενων ετών (για 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα)
    2002 (01/01/2002 - 31/12/2002): 1.884,75€
    2003 (01/01/2003 - 31/12/2003): 1.960,25€
    2004 (01/01/2004 - 31/12/2004): 2.058,25€
    2005 (01/01/2005 - 31/12/2005): 2.140,50€
    2006 (01/01/2006 - 31/12/2006): 2.226,00€
    2007 (01/01/2007 - 31/12/2007): 2.315,00€
    2008 (01/01/2008 - 30/09/2008): 2.384,50€
    2009 (01/01/2009 - 31/12/2009): 2.432,25€
    2010 (01/01/2010 - 31/12/2010): 2.432,25€
    2011 (01/01/2011 - 31/12/2011): 2.432,25€
    2011 (01/01/2012 - 31/12/2012): 2.432,25€
    2011 (01/01/2013 - 31/12/2013): 5.546,80€ Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/ οικ.27047/ 1800/21.11.2012
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών έτους 2012 (νέοι ασφαλισμένοι)
  Για τους νέους ασφαλισμένους: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 , παρ. 2α του ν. 2084/1992, όπως ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3232/2004 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 2084/1992, η εισφορά για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος και θανάτου στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς υπολογίζεται επί των αποδοχών των ασφαλισμένων , οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 8πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων που ορίζονται σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική. Έτσι, για τους νέους ασφαλισμένους το ανώτατο όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών έχει διαμορφωθεί για το έτος 2012 ως εξής : 693,35 Χ 8= 5.546,8 ευρώ

    Το ποσό αυτό αποτελεί ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών και για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) καθώς και για το επίδομα αδείας, τα οποία, όπως είναι γνωστό, υπόκεινται αυτοτελώς σε εισφορές (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 50/04)
    Οι διαφορές εισφορών, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, από 1/1/2008, του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών των νέων ασφαλισμένων, πρέπει να καταχωρηθούν το αργότερο στην Α.Π.Δ., που περιλαμβάνει την μισθολογική περίοδο του Ιουλίου 2008 και να καταβληθούν μέχρι 29/8/2008 (Γεν. έγγραφο. Α40/20/13-6-08), αλλιώς θα επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις.

    Ανώτατα όρια προηγούμενων ετών (ανεξαρτήτως αριθμού ημερών ασφάλισης κατά μήνα)
    2004 (01/02/2004 - 31/12/2004): 4.693,52€
    2005 (01/01/2005 - 31/12/2005): 4.881,26€
    2006 (01/01/2006 - 31/12/2006): 5.076,51€
    2007 (01/01/2007 - 31/12/2007): 5.279,57€
    2008 (01/01/2008 - 30/09/2008): 5.437,96€ (IKA Αριθμ. Πρωτ. Α40/20/13.6.2008)
    2009 (01/10/2009 - 31/12/2009): 5.543,55€
    2010 (01/10/2010 - 31/12/2010): 5.543,55€
    2011 (01/10/2011 - 31/12/2011): 5.543,55€
    2012 (01/10/2012 - 31/12/2012): 5.546,80€
    2013 (01/10/2013 - 31/12/2013): 5.546,80€ Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/ οικ.27047/ 1800/21.11.2012

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013  Δ.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αριθμ. απόφ. 199
  Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών για το έτος 2013

  α) Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων της κατάταξης, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

  β) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ−ΕΤΑΜ όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων−Πάσχα) και το επίδομα αδείας.

  γ) Η κατάταξη αυτή είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και σ' αυτήν περιλαμβάνονται και οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία κ.λπ.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, υπερωρίες κ.λπ.

  δ) Για μισθωτούς, που τμήμα του μισθού τους είναι σταθερό ποσό και το σταθερό αυτό ποσό ανήκει σε ασφ/κή κλάση ανώτερη από την αναφερόμενη στο συνημμένο στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, για την κατηγορία τους, δεν ισχύει η κατάταξη αυτή, αλλά έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 6 του Κ.Α. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

  ε) Αν οι κατώτατοι μισθοί και τα κατώτατα ημερομίσθια που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σ' όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς που υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία κλαδική Συλλογική Σύμβαση, αναπροσαρμοστούν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφ/κές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί και τα ημερομίσθια.

  στ) Μουσικοί α' λογίζονται οι απασχολούμενοι τη νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα) ενώ μουσικοί β΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο ημέρα.

  ζ) Ως κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και προκειμένου περί χορευτικών κέντρων και δια μουσικών μηχανημάτων.

    01/01/2013 - 31/12/2013
    ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Τ.Η.
  Α. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (άνευ μουσικών οργάνων),
  ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (άνευ μουσικών οργάνων),
  ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ,
  ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ,
  ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ (θεάτρων, κιν/φων, μεγάρων, χοροδιδασκαλείων),
  ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ,
  ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΑ, ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ,
  ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ,
  ΤΑΒΕΡΝΕΣ (όχι κοσμικές),
  ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
  (CATERING)
     
    Μαιτρ 14 47,82
    Αρχισερβιτόροι 14 47,82
    Σερβιτόροι 12 40,45
    Μπάρμαν 12 40,45
    Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν
  (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)
  10 34,69
    Ντισκ τζόκεϋ 11 37,13
  Β. ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (με μουσικά όργανα),
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (με μουσικά όργανα),
  ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (χορευτικά, κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, καφωδεία χορευτικά ή μουσικά, ντισκοτέκ, μπουάτ),
  ΠΑΜΠ, ΠΙΑΝΟ-ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΤΙΣΚΟ-ΜΠΑΡ,
  ΝΑΪΤ-ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ κ.λπ.
     
    Μαιτρ 15 51,11
    Αρχισερβιτόροι 15 51,11
    Σερβιτόροι 13 44,06
    Μπάρμαν 13 44,06
    Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν
  (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)
  11 37,13
    Ντισκ τζόκεϋ 12 40,45
    Μουσικοί α 12 40,45
    Μουσικοί β 11 37,13
    Αρτίστες άσματος 19 64,42
    Αρτίστες χορού 19 64,42
    Διερμηνείς 10 34,69
    Θυρωροί 10 34,69
    Ιματιοφύλακες 10 34,69
    Καθαρίστριες 9 32,12
  Γ. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΡΕΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ    
    Κομμωτές - Κουρείς 8 29,39
    Μανικιουρίστριες - Πεντικιουρίστριες 7 26,76
    Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας) 7 26,76
  Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ - ΠΛΑΣΙΕ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ    
    Παραγωγοί - Πλασιέ - Περιοδεύοντες Πωλητές 11 37,13
    Εισπράκτορες γενικά 10 34,69
  Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ)    
    Με αλλαγή (Μονοβάρδια) 7 26,76
    Χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια) 8 29,39
    Οδηγοί φορτοταξί 7 26,76
  ΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ    
    Αχθοφόροι πάσης φύσεως 7 26,76
  Ζ. ΛΟΥΤΡΑ    
    Υπάλληλοι λουτρών γενικά 7 26.76,
  Η. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ    
    Ανδρες - Γυναίκες 7 26,76
  Θ. ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ    
    Στιλβωτές - Βαφείς 7 26.76
  Ι. ΝΑΟΙ    
    Νεωκόροι - Καθαρίστριες 7 26.76
  ΙΑ. ΚΙΝ/ΦΟΙ - ΘΕΑΤΡΑ - ΒΑΡΙΕΤΕ    
    Ταξιθέτες 7 26.76
  ΙΒ. ΦΩΤΟΚΙΝΗΣΙΟΓΡΑΦΟΙ εργαζόμενοι για λογαριασμό φωτογραφείων 7 26.76
         
  Ι.Γ. Αλιεργάτες Καπετάνιος, Αρχηγός, Τεχνίτης, Δύτης, Ψαροκαπετάνιος, Μηχανικός, Αλιεργάτης 8 29.39
    Αλιεργάτες Λοιποί 7 26.76
 • Ποσοστά Ασφαλίστρων και Πίνακες Αποδοχών 2012
  ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΣΧ. ΑΠΟ
  ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.
  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 1,85
  0,30
  3,70
  0,60
  5,55
  0,90
  1/1/70
  1/1/93
  2,15 4,30 6,45
  ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40 0,80 1,20 1/1/70
  ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40 0,25 0,65 1/7/2014
  ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ   5,75
  0,92
  11,50
  1,83
  17,25
  2,75
  1/7/91
  1/1/93
  6,67 13,33 20,00
  ΕΠΑΓΓ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ - 1 1 1/8/61
  ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΩΝ 2,20 1,40 3,60 1/3/76
  ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ) 3 3 6 1/2/83
  ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ) (3)+1,25 (3)+0,75 (6)+2=8 1/1/93
  Ο.Α.Ε.Δ. ΑΝΕΡΓΙΑ 1
  0,33
  2
  0,67
  3
  1
  25/8/54
  1/1/93
  1/8/2011
   
  0,50 0,50 1
  1,83 3,17 5
  ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ - 1 1 1/6/52
  ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ - 0 0 1/7/2014
  Δ ΛΟΕΜ 1 1 2 1/11/58
  Δ ΛΟΕΜ 0 0 0 1/7/2014
  ΛΠΕα Α.Ε. - 0,15 0,15 1/3/90

  ΛΑΕΚ > (ΛΕΠΕΕ)

  - 0,20 0,20 1/1/88

  ΛΑΕΚ > (ΛΕΠΕΕ)

  - 0 0 1/7/2014

      > ΕΛΠΕΚΕ

  - 0,25 0,25 1/1/94

  > ΕΛΠΕΚΕ

  - 0.24 0.24 1/7/2014

   > ΕΚΛΑ

  0,10 0,26 0,36 1/1/94

  > ΕΚΛΑ

  0.10 0.12 0.22 01/7/2014
    0,10 0,36 0,46  
  Ο.Ε.Κ. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 0,75 1,75 1/1/88
  1 - 1 1/11/2102
  Ο.Ε.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 0,25
  0,05
  0,05
  0,25
  0,05
  0,05
  0,50
  0,10
  0,10
  1/1/78
  29/4/02
  1/1/03
  0,35 0,35 0,70  
  0,35   0,35 1/11/12
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ 30/9/2003
  (Υπολογισμός εισφορών μισθολογικών περιόδων μέχρι και Σεπτέμβριο 2003)
  ΑΠΟ 1/10/2003
  (Υπολογισμός εισφορών μισθολογικών περιόδων από Οκτώβριο 2003 και μετά)*
  από 1/8/2011- 31/10/2012 από 1/11/2012
  ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.
  ΜΙΚΤΑ

  Με επαγ. κίνδυνο
  12,90

  12,90
  24,96

  25,96
  37,86

  38,86
  13,00

  13,00
  25,06

  26,06
  38,06

  39,06
  13,50

  13,50
  25,56

  26,56
  39,06

  40,06
  13,50

  13,50
  24,46

  26,46
  37,96

  38,96
  ΜΙΚΤΑ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ)

  Με επαγ. κίνδυνο
  15,90

  15,90
  27,96

  28,96
  43,86

  44,86
  16,00

  16,00
  28,06

  29,06
  44,06

  45,06
  16,50

  16,50
  28,56

  29,56
  45,06

  46,06
  16,50

  16,50
  27,46

  28,46
  43,96

  44,96
  ΒΑΡΕΑ

  Με επαγ. κίνδυνο
  15,10

  15,10
  26,36

  27,36
  41,46

  42,46
  15,20

  15,20
  26,46

  27,46
  41,66

  42,66
  15,70

  15,70
  26,96

  27,96
  42,66

  43,66
  15,70

  15,70
  25,86

  26,86
  41,56

  42,56
  ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ)

  Με επαγ. κίνδυνο
  19,35

  19,35
  30,11

  31,11
  49,46

  50,46
  19,45

  19,45
  30,21

  31,21
  49,66

  50,66
  19,95

  19,95
  30,71

  31,71
  50,66

  51,66
  19,95

  19,95
  29,61

  30,61
  49,56

  50,56
  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

  Με επαγ. κίνδυνο
  6,23

  6,23
  11,63

  12,63
  17,86

  18,86
  6,33

  6,33
  11,73

  12,73
  18,06

  19,06
  6,83

  6,83
  12,23

  13,23
  19,06

  20,06
  6,83

  6,83
  11,13

  12,13
  17,96

  19,96
  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ)

  Με επαγ. κίνδυνο
  9,23

  9,23
  14,63

  15,63
  23,86

  24,86
  9,33

  9,33
  14,73

  15,73
  24,06

  25,06
  9,83

  9,83
  15,23

  16,23
  25,06

  26,06
  9,83

  9,83
  14,13

  15,13
  23,96

  24,96
  ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (ΑΠΛΑ)

  Με επαγ. κίνδυνο
  10,35

  10,35
  19,86

  20,86
  30,21

  31,21
  10,45

  10,45
  19,96

  20,96
  30,41

  31,41
  10,95

  10,95
  20,46

  21,46
  31,41

  32,41
  10,95

  10,95
  19,36

  20,36
  30,31

  31,11
  ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ) (ΑΠΛΑ)

  Με επαγ. κίνδυνο
  13,35

  13,35
  22,86

  23,86
  36,21

  37,21
  13,45

  13,45
  22,96

  23,96
  36,41

  37,41
  13,95

  13,95
  24,46

  24,46
  37,41

  38,41
  13,95

  13,95
  22,36

  23,36
  36,31

  37,31
  ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (ΒΑΡΕΑ)

  Με επαγ. κίνδυνο
  12,55

  12,55
  21,26

  22,26
  33,81

  34,81
  12,65

  12,65
  21,36

  22,36
  34,01

  35,01
  13,15

  13,15
  21,86

  22,86
  35,01

  36,01
  13,15

  13,15
  20,76

  21,76
  33,91

  34,91
  ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ)

  Με επαγ. κίνδυνο
  16,80

  16,80
  25,01

  26,01
  41,81

  42,81
  16,90

  16,90
  25,11

  26,11
  42,01

  43,01
  17,40

  17,40
  25,61

  26,61
  43,01

  44,01
  17,40

  17,40
  24,51

  25,51
  41,91

  42,91
 •  

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟ 12-11-2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4093/2012

   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
   
   

  Από 12/11/2012

  Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ
  Χωρίς προϋπηρεσία
   
  26,18
  Με (1) μία τριετία 27,49
  Με (2) τριετίες 28,80
  Με (3) τριετίες 30,11
  Με (4) τριετίες 31,42
  Με (5) τριετίες 32,73
  Με (6) τριετίες 34,03

   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
   
   

  Από 12/11/2012

  Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ
  Χωρίς προϋπηρεσία
   
  586,08
  Με (1) μία τριετία 644,69
  Με (2) τριετίες 703,30
  Με (3) τριετίες 761,90


   

  Κάτω των 25 ετών
   


   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
   
   

  Από 12/11/2012

  Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ
  Χωρίς προϋπηρεσία
  22,83
  Με (1) μία τριετία 23,97
  Με (2) τριετίες 25,11

   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
   
   

  Από 12/11/2012

  Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ
  Χωρίς προϋπηρεσία
   
  510,95
  Με (1) μία τριετία 562,05

  Οι ως άνω προσαυξήσεις  λόγω προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012. (Υποπ. ΙΑ11 νόμου 4093/2012)

   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΣΣΕ

  Στους κατωτέρω πίνακες υπάγονται μόνο οι απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους στις οργανώσεις ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ ή ΕΣΕΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   

  Από 14/2/2012

  Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
  Χωρίς προϋπηρεσία
   
  26,18 28,80
  Με (1) μία τριετία 27,49 30,11
  Με (2) τριετίες 28,80 31,42
  Με (3) τριετίες 30,11 32,73
  Με (4) τριετίες 31,42 34,04
  Με (5) τριετίες 32,73 35,35
  Με (6) τριετίες 34,03 36,65

   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   

  Από 14/2/2012

  Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
  Χωρίς προϋπηρεσία
   
  586,08 644,69
  Με (1) μία τριετία 644,69 703,30
  Με (2) τριετίες 703,30 761,91
  Με (3) τριετίες 761,90 820,51


   

  Κάτω των 25 ετών
   


   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   

  Από 14/2/2012

  Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
  Χωρίς προϋπηρεσία
   
  22,83 25,11
  Με (1) μία τριετία 23,97 26,25
  Με (2) τριετίες 25,11 27,39

   

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   

  Από 14/2/2012

  Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
  Χωρίς προϋπηρεσία
   
  510,95 562,05
  Με (1) μία τριετία 562,05 613,15

   

  Παρατίθεται το νομοθετικό πλαίσιο για την ρύθμιση του νέου κατώτατου μισθού όπως δημοσιεύθηκε στον νόμο 4093/2012.

  Άρθρο Πρώτο.

  ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.11. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ), ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  1. Με την παρούσα διάταξη θεσπίζεται νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατωτάτου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1.4.2013. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 θεσπίζεται με πράξη υπουργικού συμβουλίου η διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, της αγοράς εργασίας (ιδίως ως προς τα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης) και τη διαβούλευση της κυβέρνησης με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, εξειδικευμένους επιστημονικούς, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς. Κατά το Α' τρίμηνο του 2014 το σύστημα αυτό αξιολογείται ως προς την απλότητα και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

  2. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.»
  β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990 προστίθενται οι λέξεις «, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου.»

  3. Μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνημόνια που προσαρτώνται στο ν. 4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυτών καθορίζεται ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής:
  (α) Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ.
  (β) Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ευρώ.
  (γ) i) Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.
  ii) Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 και άνω ετών.
  δ) Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012.
  ε) Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.
  στ) Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012.
  ζ) Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

  4. Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο.
   

Up
Close
Close
Κλείσιμο