Διεθνή λογιστικά και πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφορά

Διεθνή λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)


Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)


Διερμηνείες ΔΠΧΑ (ΕΔΠΧΑ)


Διερμηνείες διεθνών λογιστικών Προτύπων (ΜΕΔ)


Κανονισμοί Ευρωπαικής Ένωσης


Up
Close
Close
Κλείσιμο