VIEW ONLINE arrow1
1 - 10 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Είναι λάθος πάντα,παντού, για τους πάντες να πιστεύουν οτιδήποτε χωρίς επαρκή στοιχεία.
William James
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Παράταση υποβολής δικαιολογητικών έως 15.11.2021 για πάγιες δαπάνες και επιστρεπτέες προκαταβολές
• Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών για αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
• Έκτακτα μέτρα για Λάρισα, Χαλκιδική, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη
• Προσαυξημένη έκπτωση αποσβέσεων οχημάτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων σε επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους.
• Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης.
• Ανισομερής κατανομή ωραρίου πλήρους απασχόλησης: Τι ισχύει βάσει του νέου ν. 4808/2021
• Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Ελεγκτικές Εταιρείες: Το πλαίσιο εποπτείας για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
• Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις Δήμων Μίνωα Πεδιάδος και Αχαρνών - Αστερουσίων
Άλλες ειδήσεις
• Ενέργεια: συζήτηση για πιθανά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών
• Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές
• Οριακή υποχώρηση του Γενικού Δείκτη αλλά με κινητικότητα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
• Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων «Καινοτόμες Μέθοδοι στον Αγροτικό Τομέα»
• Επιδότηση και για το φυσικό αέριο με τις νέες διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή
• «Freedom Pass: data» - Κατάργηση/μείωση τελών κινητής: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μέτρων - Ερωτήσεις-απαντήσεις
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Μία ακόμα απόφαση για το χαρτόσημο - Θα ληφθεί υπόψιν από τις ελεγκτικές αρχές; - Άρθρα
ΔΕΔ Α 41/2021
Συμψηφισμός φόρου μερισμάτων αλλοδαπής - ΣΑΔΦ Ελλάδας - Αλβανίας - ΔΕΔ Α 41/2021
ΓΔΟΥ 965/29.09.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β'3354). - ΓΔΟΥ 965/29.09.2021
Παράταση έως 15.11.2021 για την υποβολή δικαιολογητικών στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ενίσχυσης με το μορφή επιδότησης παγίων δαπανών
ΓΔΟΥ 963/29.09.2921
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β' 1689). - ΓΔΟΥ 963/29.09.2921
Παράταση έως 15.11.2021 για την υποβολή δικαιολογητικών στην πλατφόρμα myBusinessSupport της επιστρεπτέας προκαταβολής 7
ΓΔΟΥ 961/29.09.2921
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 236). - ΓΔΟΥ 961/29.09.2921
Παράταση έως 15.11.2021 για την υποβολή δικαιολογητικών στην πλατφόρμα myBusinessSupport της επιστρεπτέας προκαταβολής 5
ΓΔΟΥ 957/29.09.2921
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645). - ΓΔΟΥ 957/29.09.2921
Παράταση έως 15.11.2021 για την υποβολή δικαιολογητικών στην πλατφόρμα myBusinessSupport της επιστρεπτέας προκαταβολής 1

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
ΔΛΠ 19/«Παροχές σε εργαζόμενους» - Τι αλλαγές φέρνει η νέα απόφαση του «IASB» στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων το 2021 - Άρθρα
Δ3(α) 57267/30-09-2021
Δελτίο Τιμών: α) Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2021 β) Νέων γενοσήμων Ιουνίου 2021 γ) Ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους - Δ3(α) 57267/30-09-2021
105334/28.9.2021
Τροποποίηση της υπ' αρ. 56672/20.5.2021 υπουργικής απόφασης «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β'2142) - 105334/28.9.2021
105339/28.9.2021
Τροποποίηση της υπ' αρ. 56673/20.5.2021 υπουργικής απόφασης «Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β' 2143) - 105339/28.9.2021
Αριθμ. απόφ. 001/2021
Έγκριση κανονιστικής πράξης για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Αριθμ. απόφ. 001/2021
Υπόθεση C‑285/20
Προδικαστική παραπομπή - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Άρθρο 65, παράγραφοι 2 και 5 - Πεδίο εφαρμογής - Εργαζόμενος σε καθεστώς πλήρους ανεργίας - Παροχές ανεργίας - Εργαζόμενος που κατοικεί και ασκεί μισθωτή δραστηριότητα στο αρμόδιο κράτος μέλος - Μεταφορά της κατοικίας του σε άλλο κράτος μέλος - Πρόσωπο που δεν ασκεί πράγματι μισθωτή δραστηριότητα στο αρμόδιο κράτος μέλος προτού καταστεί πλήρως άνεργος - Πρόσωπο ευρισκόμενο σε αναρρωτική άδεια, στο οποίο χορηγούνται για τον λόγο αυτόν παροχές ασθενείας από το αρμόδιο κράτος μέλος - Άσκηση μισθωτής δραστηριότητας - Συγκρίσιμες από νομικής απόψεως καταστάσεις - Υπόθεση C‑285/20
Εργαζόμενος σε καθεστώς πλήρους ανεργίας - Παροχές ανεργίας - Εργαζόμενος που κατοικεί και ασκεί μισθωτή δραστηριότητα στο αρμόδιο κράτος μέλος - Μεταφορά της κατοικίας του σε άλλο κράτος μέλος - Πρόσωπο που δεν ασκεί πράγματι μισθωτή δραστηριότητα στο αρμόδιο κράτος μέλος προτού καταστεί πλήρως άνεργος - Πρόσωπο ευρισκόμενο σε αναρρωτική άδεια, στο οποίο χορηγούνται για τον λόγο αυτόν παροχές ασθενείας από το αρμόδιο κράτος μέλος - Άσκηση μισθωτής δραστηριότητας - Συγκρίσιμες από νομικής απόψεως καταστάσεις
Υπόθεση C‑299/20
Προδικαστική παραπομπή - Φορολογία - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 392 - Καθεστώς φορολόγησης επί του περιθωρίου κέρδους - Πεδίο εφαρμογής - Παραδόσεις ακινήτων και γηπέδων προς οικοδόμηση τα οποία αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώλησή τους - Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος δεν είχε δικαίωμα έκπτωσης κατά την αγορά των ακινήτων - Μεταπώληση υποκείμενη σε ΦΠΑ - Έννοια των “γηπέδων προς οικοδόμηση” - Υπόθεση C‑299/20
Καθεστώς φορολόγησης επί του περιθωρίου κέρδους - Πεδίο εφαρμογής - Παραδόσεις ακινήτων και γηπέδων προς οικοδόμηση τα οποία αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώλησή τους - Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος δεν είχε δικαίωμα έκπτωσης κατά την αγορά των ακινήτων - Μεταπώληση υποκείμενη σε ΦΠΑ - Έννοια των “γηπέδων προς οικοδόμηση”
Υπόθεση C‑186/20
Προδικαστική παραπομπή - Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Κανονισμός (ΕΕ) 904/2010 - Άρθρα 10 έως 12 - Ανταλλαγή πληροφοριών - Φορολογικός έλεγχος - Προθεσμίες - Αναστολή του φορολογικού ελέγχου σε περίπτωση ανταλλαγής πληροφοριών - Υπέρβαση της ταχθείσας προθεσμίας προς παροχή των πληροφοριών - Επιπτώσεις ως προς τη νομιμότητα της αναστολής του φορολογικού ελέγχου - Υπόθεση C‑186/20
Ανταλλαγή πληροφοριών - Φορολογικός έλεγχος - Προθεσμίες - Αναστολή του φορολογικού ελέγχου σε περίπτωση ανταλλαγής πληροφοριών - Υπέρβαση της ταχθείσας προθεσμίας προς παροχή των πληροφοριών - Επιπτώσεις ως προς τη νομιμότητα της αναστολής του φορολογικού ελέγχου
Δ1α/ΓΠ.οικ.59917/30.9.2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. - Δ1α/ΓΠ.οικ.59917/30.9.2021
Δ1α/ΓΠ.οικ.59916/30.9.2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. - Δ1α/ΓΠ.οικ.59916/30.9.2021
Δ1α/ΓΠ.οικ. 59914/30.9.2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. - Δ1α/ΓΠ.οικ. 59914/30.9.2021
Δ1α/ΓΠ.οικ. 59915/30.9.2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. - Δ1α/ΓΠ.οικ. 59915/30.9.2021
Δ1α/Γ.Π.οικ.59923/30.9.2021
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56613/16.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4296). - Δ1α/Γ.Π.οικ.59923/30.9.2021
Δ1α/Γ.Π.οικ.59921/30.9.2021
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58257/23.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4399). - Δ1α/Γ.Π.οικ.59921/30.9.2021
Δ1α/Γ.Π.οικ. 59919/30.9.2021
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58262/23.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4400) - Δ1α/Γ.Π.οικ. 59919/30.9.2021
Δ1α/Γ.Π.οικ. 59926/30.9.2021
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56610/16.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4295) - Δ1α/Γ.Π.οικ. 59926/30.9.2021
Δ1α/Γ.Π.οικ. 59924/30.9.2021
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56614/16.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4297) - Δ1α/Γ.Π.οικ. 59924/30.9.2021
Δ1α/Γ.Π.οικ.59918/30.9.2021
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.58259/23.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4399). - Δ1α/Γ.Π.οικ.59918/30.9.2021
Δ1α/Γ.Π.οικ.59925/30.9.2021
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 56607/16.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4294). - Δ1α/Γ.Π.οικ.59925/30.9.2021
ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90483/322/29.9.2021
Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων του άρθρου 22Β περ. γ του ν. 4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4710/2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. - ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90483/322/29.9.2021
Διαδικασία, οι όροι και οι λεπτομέρειες χορήγησης των ενισχύσεων που αφορούν την προσαυξημένη έκπτωση δαπανών για αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
Αριθμ. 25/29.9.2021
Παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α' 167). - Αριθμ. 25/29.9.2021
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/13179/Α36
Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9028/ Α325/17.05.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2094). - ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/13179/Α36
mobile

 

Taxheaven webinar
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ – Σ.Α.Δ.Φ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ – Σ.Α.Δ.Φ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©