VIEW ONLINE arrow1
2 - 07 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Όσοι εγκαταλείπουν τη θεμελιώδη ελευθερία, για να αποκτήσουν λίγη ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε ελευθερία ούτε ασφάλεια.
Βενιαμίν Φραγκλίνος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Έντυπο Ν - Νέα έκδοση του Οδηγού Συμπλήρωσης
• myDATA: Άτυπες Ομάδες - Γραφεία γενικού τουρισμού, εκτελωνιστές, ξενοδοχεία
• ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Οι τελευταίες αλλαγές με τη νέα απόφαση
• Ο «οδικός χάρτης» για την πιστοποίηση δικηγόρων και λογιστών/φοροτεχνικών στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων
• Πως θα γίνεται η μετακίνηση προς τα νησιά από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου - Ενημέρωση από τον Νίκο Χαρδαλιά
• ΟΑΕΔ: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ραντεβού για την εξυπηρέτηση των πολιτών
• ΕΡΓΑΝΗ - Άδειες ειδικού σκοπού - Έντυπο Ε11.1: Διαστήματα αδείας έως και 30 Ιουνίου
Άλλες ειδήσεις
• ΠΟΜΙΔΑ: Τροπολογία για ολιγόμηνη παράταση της «βεβαίωσης μηχανικού»
• Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων: Βοηθητικά εγχειρίδια για την υποβολή προτάσεων
• Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την ενσωμάτωση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με ισχύ από σήμερα 1.7.2021, και σχετικά με την παράταση του Προγράμματος «Ηρακλής» και βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας
• Η Ελλάδα στις 130 χώρες που συμμετέχουν στο νέο πλαίσιο παγκόσμιας φορολογικής αρχιτεκτονικής
• Υπ. Εργασίας: Καταβλήθηκε για πρώτη φορά, χθες Τετάρτη 30 Ιουνίου, το επίδομα αναδοχής
• Στις 888,13 μονάδες ο Γενικός Δείκτης στην πρώτη συνεδρίαση του Ιουλίου
• Χρ.Σταϊκούρας: 15 δείκτες της οικονομίας, 6 μεσοπρόθεσμοι στόχοι και 7 άξονες πολιτικής - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής για την περίοδο 2022-2025
• Γ. Χριστόπουλος: Επισήμανση για την επιδότηση παγίων δαπανών σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού
• Υπ. Εργασίας: Μείωση εκκρεμών συντάξεων για 7ο συνεχή μήνα - Στη δημοσιότητα η έκθεση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» Απριλίου
• Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, 1η Ιουλίου, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Σχέδιο νόμου
«α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ} 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α'206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/Ν) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας -Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις» - Σχέδιο νόμου
45456/1.7.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274) - 45456/1.7.2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
21374 ΕΞ 28-06-2021
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης - 21374 ΕΞ 28-06-2021
43638/01-07-2021
Τροποποίηση της παρ. 6 της Ενότητας Ε’ του 2ου Μέρους της υπ’ αριθμ. 8/2021 Δημόσιας Πρόσκλησης για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - 43638/01-07-2021
Κοινωνικός Τουρισμός: Προσαυξάνεται κατά 50% η βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη διαδικασία μοριοδότησης οι δικαιούχοι που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50%
Υπόθεση C‑521/19
Προδικαστική παραπομπή - Φορολογία - Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Φορολογικός έλεγχος - Παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο δραστηριότητας καλλιτεχνικού πράκτορα - Πράξεις υποκείμενες στον ΦΠΑ - Πράξεις που δεν δηλώθηκαν στη φορολογική αρχή και για τις οποίες δεν εκδόθηκε τιμολόγιο - Απάτη - Εκ των υστέρων προσδιορισμός της βάσης επιβολής του φόρου εισοδήματος - Αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ - Συμπερίληψη του ΦΠΑ στην εκ των υστέρων προσδιορισθείσα βάση επιβολής του φόρου - Υπόθεση C‑521/19
ΦΠΑ και φορολογικός έλεγχος - Παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο δραστηριότητας καλλιτεχνικού πράκτορα - Πράξεις υποκείμενες στον ΦΠΑ - Πράξεις που δεν δηλώθηκαν στη φορολογική αρχή και για τις οποίες δεν εκδόθηκε τιμολόγιο - Απάτη - Εκ των υστέρων προσδιορισμός της βάσης επιβολής του φόρου εισοδήματος - Αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ - Συμπερίληψη του ΦΠΑ στην εκ των υστέρων προσδιορισθείσα βάση επιβολής του φόρου
Α.1146/2021
Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν. 2960/2001 για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή - Α.1146/2021
Διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή - Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν. 2960/2001 από 01-01-2022
70362/24.6.2021
Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α’ 147) - 70362/24.6.2021
76256 ΕΞ 2021
Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. - 76256 ΕΞ 2021
190/3/16.06.2021
Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το γ΄ τρίμηνο του 2021. - 190/3/16.06.2021
Δ1α/ΓΠ.οικ.41221/1.7.2021
Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. - Δ1α/ΓΠ.οικ.41221/1.7.2021
Δ3(α)οικ.41334/02-07-2021
Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Μαΐου 2021 - Δ3(α)οικ.41334/02-07-2021
Α.1144/2021
Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1268/30-12-2011 (Β΄ 39/2012), σχετικά με το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα ή των μελών του προσωπικού τους - Α.1144/2021
Α.1145/2021
Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ - Α.1145/2021
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Εγγραφή στο myDATA REST API - Εξουσιοδοτήσεις - Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
03
Jul
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή στο ΠΣ Εργάνη από τις επιχειρήσεις - εργοδότες, υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον μήνα Ιούνιο 2021 (Β' φάση)
περισσότερα
04
Jul
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Σημαντικές αλλαγές στο ΦΠΑ από 1.7.2021
Άρθρα - Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν με το νέο εργασιακό νόμο 4808/2021
Άρθρα - Άστοχοι χαρακτηρισμοί περί φοροφυγάδων
Άρθρα - Ενδοομιλικές συναλλαγές και φορολογικά έντυπα Ε3 και Ν - Συνοπτικός οδηγός ανάλυσης και τεκμηρίωσης transfer pricing 2020
Άρθρα - Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Άρθρα - Χρήση 2020: Οδικός χάρτης για το κλείσιμο - Checklist 67 σημείων
Άρθρα - Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
Άρθρα - Υποβολή φορολογικών δηλώσεων με κέρδη από κρυπτονομίσματα
Άρθρα - Αλλαγές στο ΦΠΑ για αγορές από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου (e-shop)
Άρθρα - Το Μητρώο καταχώρησης των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Άρθρα - Επιδότηση παγίων δαπανών: «Απορίες» που παραμένουν και «χρόνος» που δεν υπάρχει
Άρθρα - Η τηλεργασία στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Άρθρα - Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων: Η νέα ανεφάρμοστη (χρονικά) απόφαση (ΓΔΟΥ 504/29-5-2021) - Οι παλιότερες ανακοινώσεις – Το πλαίσιο στην Ε.Ε.
Άρθρα - Λόγοι απαλλαγής του εγγυητή σε σύμβαση μισθώσεως - ιδίως στις περιπτώσεις που ζητήθηκε η εγγύηση των εκπροσώπων/μετόχων κεφαλαιουχικής μισθώτριας εταιρείας προς εξασφάλιση καταβολής του μισθώματος
Άρθρα - Η απεργία στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Άρθρα - Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Προϋποθέσεις, διαδικασία, χρόνος αποστολής, δικαιολογητικά μεταφοράς
Άρθρα - Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Άρθρα - Απαλλαγή χρεών και για νόμιμους εκπροσώπους-διοικητές εταιριών στο Νέο Πτωχευτικό Κώδικα - Η κομβική σημασία της έγκαιρης υποβολής πτώχευσης
Άρθρα - Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και αναπλήρωση λόγω καραντίνας
Άρθρα - Φορολογία δωρεάς και γονικής παροχής
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©