VIEW ONLINE arrow1
6 - 04 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν -σαν τα βότανα- κρυμμένες ιδιότητες που η τύχη τις κάνει να αποκαλυφτούν.
Λα Ροσφουκώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΓΕΜΗ: Και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα υπόχρεα εγγραφής- Αυτόματη η αρχική εγγραφή
• Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή: Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων
Άλλες ειδήσεις
• e-καταναλωτής: Καθημερινή ενημέρωση της εφαρμογής από τα super markets με ετήσιο τζίρο άνω των 90.000.000
• ΣΔΟΕ: Σημαντικές επιτυχίες από ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Αττικής το μήνα Μάρτιο
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1008741 ΕΞ 2021
Άρνηση των Δ.Ο.Υ. να χορηγήσουν φορολογική ενημερότητα σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής - Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1008741 ΕΞ 2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΑΠ 843/2020
Προϋποθέσεις του υπό όρο ανεγκλήτου εικονικών φορολογικών στοιχείων - ΑΠ 843/2020
ΔΑΦΕ Α 1014911 ΕΞ 2021
Πορεία και αναλογία πληρωμών όλων των φάσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ΔΑΦΕ Α 1014911 ΕΞ 2021
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
4 oς 2021
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1825
0,8625
7,4360
10,1635
26,2060
364,9300
4,6280
1,9558
4,8880
7,5730
Περισσότερα
Webinars κόμβου
08
April
 
ΦΠΑ και Brexit: Πώς αντιμετωπίζονται οι συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο από 1.1.2021
15
April
 
Επίκαιρα θέματα ΦΠΑ (Δικαίωμα έκπτωσης, PRO-RATA, διακανονισμός παγίων, παραγραφή κ.λπ.)
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Brexit - ΦΠΑ: Πρακτικό βοήθημα. Η αντιμετώπιση των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο από 1.1.2021
Άρθρα - Αναγνώριση στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ της αξίας μετοχών που αποκτήθηκαν ως επιστροφή κεφαλαίου σε είδος - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρα - Ανυπαίτια κωλύματα εργασίας
Άρθρα - Οι αποκλίσεις στους συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους επιχειρήσεων ως αιτία φορολογικού ελέγχου
Άρθρα - Παροχή υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας (low value-adding services) μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων. Αποδεκτό περιθώριο κέρδους (mark up) και τεκμηρίωση!
Άρθρα - Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών (Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2859/2000) - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων - Τι αλλάζει με το νέο πτωχευτικό νόμο 4738/2020
Άρθρα - Καθαρά Δευτέρα
Άρθρα - Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων - 9 σημεία ανάλυσης
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος και ελεγκτικές διαδικασίες
Άρθρα - Αναπτυξιακά κίνητρα για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων
Άρθρα - Φορολογικός χειρισμός μερισμάτων που εισπράττει ημεδαπή ΑΕ από αλλοδαπή θυγατρική της εγκατεστημένης στην Τουρκία με την οποία υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ. και φορολογικές υποχρεώσεις από την μετέπειτα διανομή τους - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Η δύναμη της αλήθειας
Άρθρα - Το βάρος απόδειξης κατά τον φορολογικό έλεγχο
Άρθρα - Αποθέματα σύμφωνα με τα ΕΛΠ
Άρθρα - Επίδραση της μείωσης των μισθωμάτων, ως άμεση συνέπεια της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
Άρθρα - Αγρότες: Τέλος επιτηδεύματος - Φορολογία και e-αποδείξεις - Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA)
Άρθρα - Φορολογική αντιμετώπιση των Digital Nomads (Ψηφιακών Νομάδων)
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©