VIEW ONLINE arrow1
1 - 04 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Δεν με ενδιαφέρει να γνωρίζω την καταγωγή ενός ανθρώπου, μου αρκεί να ξέρω τις αρετές του.
Philip Sidney
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Voucher για laptops και tablets - Ψηφιακή Μέριμνα: Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις τη Δευτέρα 05.04
• ΕΡΓΑΝΗ - Έντυπο 11.1: Δυνατότητα υποβολής από σήμερα έως τις 15.04
• Αγροτικό τιμολόγιο: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών
Άλλες ειδήσεις
• ΙΟΒΕ: Σημαντική ενίσχυση του δείκτη οικονομικού κλίματος, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 μηνών
• Ηλεκτρονικές αγορές μέσω social media - Υπ. Ανάπτυξης: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές
• Χρ. Σταϊκούρας: Εξελίξεις και προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος
• ΠΟΦΕΕ - Επιστολή: Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση για τον δεύτερο κύκλο επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Brexit - ΦΠΑ: Πρακτικό βοήθημα. Η αντιμετώπιση των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο από 1.1.2021 - Άρθρα
Δ3(α)οικ.19229/29.3.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» (Β΄ 1803). - Δ3(α)οικ.19229/29.3.2021
Clawback ετών 2016, 2017 και 2018: Τροποποίηση της Γ5/63587/2015 σχετικά με το μηχανισμό αυτόματων επιστροφών φαρμακευτικής δαπάνης

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/26779/602/19.3.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16229/02.05.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας» (Β’ 1467). - ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/26779/602/19.3.2021
95149/17.3.2021
Συμπλήρωση της υπ’αρ. 59679/12-3-2020 (Β’831) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. - 95149/17.3.2021
7393/2021
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις παρ. 1-5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’ 80). - 7393/2021
Φ.122.1/36047/Ζ2/31.3.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/ 4-12-2020 απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών” (Β’ 2271)» (Β’ 5351) - Φ.122.1/36047/Ζ2/31.3.2021
02
Apr
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
03
Apr
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη, από τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον Μάρτιο 2021 (Β' φάση)
περισσότερα
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
4 oς 2021
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1825
0,8625
7,4360
10,1635
26,2060
364,9300
4,6280
1,9558
4,8880
7,5730
Περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Brexit - ΦΠΑ: Πρακτικό βοήθημα. Η αντιμετώπιση των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο από 1.1.2021
Άρθρα - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρα - Ανυπαίτια κωλύματα εργασίας
Άρθρα - Οι αποκλίσεις στους συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους επιχειρήσεων ως αιτία φορολογικού ελέγχου
Άρθρα - Παροχή υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας (low value-adding services) μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων. Αποδεκτό περιθώριο κέρδους (mark up) και τεκμηρίωση!
Άρθρα - Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών (Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2859/2000) - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων - Τι αλλάζει με το νέο πτωχευτικό νόμο 4738/2020
Άρθρα - Καθαρά Δευτέρα
Άρθρα - Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων - 9 σημεία ανάλυσης
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος και ελεγκτικές διαδικασίες
Άρθρα - Αναπτυξιακά κίνητρα για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων
Άρθρα - Φορολογικός χειρισμός μερισμάτων που εισπράττει ημεδαπή ΑΕ από αλλοδαπή θυγατρική της εγκατεστημένης στην Τουρκία με την οποία υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ. και φορολογικές υποχρεώσεις από την μετέπειτα διανομή τους - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Η δύναμη της αλήθειας
Άρθρα - Το βάρος απόδειξης κατά τον φορολογικό έλεγχο
Άρθρα - Αποθέματα σύμφωνα με τα ΕΛΠ
Άρθρα - Επίδραση της μείωσης των μισθωμάτων, ως άμεση συνέπεια της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
Άρθρα - Αγρότες: Τέλος επιτηδεύματος - Φορολογία και e-αποδείξεις - Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA)
Άρθρα - Φορολογική αντιμετώπιση των Digital Nomads (Ψηφιακών Νομάδων)
Άρθρα - Μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών - Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας τους βάσει του ν. 4601/2019
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©