VIEW ONLINE arrow1
5 - 01 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
«Η ελπίδα που διαψεύστηκε, καταθλίβει κι αποθαρρύνει.»
Βολτέρος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 - 'Εως 15 Ιανουαρίου 2021 οι αιτήσεις
• Επέκταση κατα ένα μήνα της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων ορισμένων επιχειρήσεων
• Απαλλαγές από την ασφαλιστική ενημερότητα και τη βεβαίωση οφειλής του e-ΕΦΚΑ
• Καταβολή στους εργαζόμενους του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ αναλογίας επιδόματος αδείας επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας
• Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2021
• Υποχρεωτικά με επιταγές ή με καρτές πληρωμών η εξόφληση οφειλών οι οποίες κατ' εξαίρεση εξακολουθούν να εισπράττονται από τις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα
• Ο νέος ΚΑΔ για τους παραγωγούς - πωλητές λαϊκών αγορών
Άλλες ειδήσεις
• Η ρευστότητα και οι εμβολιασμοί κατευθύνουν τις χρηματιστηριακές αγορές
• Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου: Έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή
• Σε ποιά διαγνωστικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ
• Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τους κανόνες ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1289/2020
Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές και κάρτες πληρωμών - Α.1289/2020
ΓΔΟΥ 1/2021
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020. - ΓΔΟΥ 1/2021
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 - έως 15η Ιανουαρίου 2021 οι αιτήσεις

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 989/2019
Εργασία με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση με μειωμένη απασχόληση - Η ασφάλιση του προσωπικού στην οποία είχε προβεί επιχείρηση υπολειπόταν τόσο ως προς τις ημέρες εργασίας όσο και ως προς τις πράγματι καταβληθείσες αποδοχές λόγω υποβολής καταστάσεων με μειωμένο ωράριο - ΣτΕ 989/2019
Yπόθεση C-401/18
Απόκτηση του δικαιώματος να διαθέτει κάποιος, ως κύριος, αγαθό – Αλυσιδωτές πράξεις αγοράς και μεταπωλήσεως αγαθών με ενιαία ενδοκοινοτική μεταφορά – Δυνατότητα λήψεως αποφάσεων ικανών να επηρεάσουν τη νομική κατάσταση του αγαθού – Καταλογισμός της μεταφοράς – Μεταφορά υπό καθεστώς αναστολής της καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης – Διαχρονικά αποτελέσματα των αποφάσεων περί ερμηνείας - Yπόθεση C-401/18
Δ3(α) 81897/28-12-2020
Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ - Δ3(α) 81897/28-12-2020
Ε.2002/2021
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4764/2020 (Α΄256) αναφορικά με την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. στα εμβόλια και στα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη νόσο COVID-19 καθώς και στις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τα εν λόγω αγαθά –Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλίου - Ε.2002/2021
Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. στα εμβόλια και στα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη νόσο COVID-19 καθώς και στις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τα εν λόγω αγαθά - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4764/2020
ΝΣΚ Ατομική Γνωμοδότηση 130/2020
Εάν η ΕΛΤΕ λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ, GDPR) δύναται να χορηγήσει στο ΣΟΕΛ, στοιχεία από πειθαρχικές κυρώσεις τις οποίες έχει επιβάλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ σε ορκωτούς ελεγκτές και λογιστές ή/και σε ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4449/2017 - ΝΣΚ Ατομική Γνωμοδότηση 130/2020
221/360767/2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 295/177547/20-12-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2017» (Β΄ 5984), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 150/155541/27-06-2019 όμοια απόφαση (Β΄ 2805). - 221/360767/2020
224/360785/2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 414/128412/29-11-2017, όμοια απόφαση (Β΄ 4288). - 224/360785/2020
138156/2020
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» - 138156/2020
225/360786/2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 296/177554/20-12-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2017» (Β΄ 5881). - 225/360786/2020
52725/1990/2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39278/1823/2018 υπουργικής απόφασης «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας» (Β’ 3001), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 59730/2576/2019 υπουργική απόφαση (Β’ 4762). - 52725/1990/2020
ΔΤΔ Γ 1000249 ΕΞ 2021
Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα - ΔΤΔ Γ 1000249 ΕΞ 2021
54410/16088/31-12-2020
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία 54721/Δ1.18853/12-11-2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 5322). - 54410/16088/31-12-2020
Οι υπηρεσίες του Ν.Α.Τ. μέχρι τις 31-12-2022 εξακολουθούν να εκτελούν και να διεκπεραιώνουν πάσης φύσεως εργασίες επί θεμάτων παροχών, εισφορών και εσόδων των ενταγμένων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Κ.Ε.Α.Ν. - Τ.Π.Α.Ε.Ν. - Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν. και να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποφάσεις για λογαριασμό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του.
οικ.42/6/4.1.2020
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αρ. 15435/913/16-4-2020 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e - Ε.Φ.Κ.Α.» (Β' 1559). - οικ.42/6/4.1.2020
οικ.47/9/4.1.2020
Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19. - οικ.47/9/4.1.2020
06
Jan
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές ακινήτων, για την αποδοχή δήλωσης μείωσης του μισθώματος κατά 40% για τον μήνα Οκτώβριο 2020 από τους εκμισθωτές (δηλώσεις Covid)
Υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές ακινήτων, για την αποδοχή δήλωσης μείωσης του μισθώματος κατά 40% για τον μήνα Νοέμβριο 2020 από τους εκμισθωτές (δηλώσεις Covid)
περισσότερα
07
Jan
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©