VIEW ONLINE arrow1
1 - 01 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ένας άνθρωπος με ταλέντο βλέπει αυτό που είναι ουσιαστικό και αφήνει τα υπόλοιπα σαν περίσσευμα.
Thomas Carlyle
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Με email ή ταχυδρομικά στις ΔΟΥ η υποβολή των δηλώσεων που παρατάθηκαν
• Ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων - Όλες οι λεπτομέρειες - Σε ποιές περιπτώσεις η ακινησία δηλώνεται στη ΔΟΥ - Πως γίνεται η άρση της ακινησίας
• Συμψηφισμός clawback με ποσοστά δαπανών έρευνας και ανάπτυξης - Η διαδικασία και το ανώτατο ποσό για τις δαπάνες του έτους 2020
• Δημοσιεύθηκαν όλες οι αποφάσεις για τις παρατάσεις των δηλώσεων, myData, και του μητρώου πραγματικών δικαιούχων
• Σε λειτουργία η πλατφόρμα myCAR για την ψηφιακή ακινησία οχημάτων
• Παρατάσεις προθεσμιών λόγω πανδημίας: Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ΦΠ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2020 - Δήλωση Covid
• Λογιστικός και Φορολογικός Καζαμίας 2021
Άλλες ειδήσεις
• Το νέο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών για την ασφάλεια και συμμόρφωση των βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
57454/4982/17-12-2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. 13097/661/13-4-2017 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών» (Β' 1403), όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα. - 57454/4982/17-12-2020
149392 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 2443) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. - 149392 ΕΞ 2020
Η απόφαση για την παράταση καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έως 1.2.2021
143021/24.12.2020
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και της διαδικασίας χορήγησης στοιχείων (άδεια και πινακίδες) δοκιμαστικής κυκλοφορίας. - 143021/24.12.2020
Α.1301/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων, που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. - Α.1301/2020
Παρατείνεται έως την 29η Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία για την διόρθωση λαθών ή παραλείψεων της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», που αφορούν στους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, για τους εκμισθωτές ακινήτων που έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση.
Α. 1302/2020
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. - Α. 1302/2020
Α.1300/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β' 2470), όπως ισχύει. - Α.1300/2020
myData - Παράταση της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα και τροποποιήσεις στην Α.1138/2020
A.1304/2020
Καθορισμός της διαδικασίας θέσης των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών σε ακινησία ηλεκτρονικά, του τύπου της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη θέση ΕΙΧ οχήματος σε ακινησία και την άρση αυτής. Περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση σε ακινησία και την άρση αυτής υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. - A.1304/2020
Θέση οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά - Διαδικασία θέσης οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά - Περιπτώσεις για τις οποίες η θέση σε ακινησία δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ. - Διαδικασία άρσης της ακινησίας
52725/1990/21.12.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. 39278/1823/2018 υπουργικής απόφασης «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας» (Β' 3001), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 59730/2576/2019 υπουργική απόφαση (Β' 4762). - 52725/1990/21.12.2020
Τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας, είναι δυνατόν να υλοποιούνται με μεθόδους τηλεδιάσκεψης, αποκλειστικά και μόνο όταν για έκτακτους λόγους δημόσιας υγείας η εκπαιδευτική λειτουργία των φορέων του άρθρου 2 επιτρέπεται μόνο μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, όπως κατά περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται σε σχετικές κανονιστικές πράξεις.
E.2213/2020
Κοινοποίηση των άρθρων 38 και 66 του ν.4758/2020 (Α'242) που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας από 1-1-2021 βάσει της παγκόσμιας μεθόδου μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 και στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας. - E.2213/2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ1α/Γ.Π.οικ.84485/31.12.2020
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Στροφής του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. - Δ1α/Γ.Π.οικ.84485/31.12.2020
Δ1α/ΓΠ.οικ.84476/31.12.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 80191/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 5487). - Δ1α/ΓΠ.οικ.84476/31.12.2020
Γ.Π. B1 Β2/84482/2020
Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής - Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2020. - Γ.Π. B1 Β2/84482/2020
Γ.Π.οικ.7984/31.12.2020
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ. 6472/ 9.10.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας “Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού" (Β' 4487). - Γ.Π.οικ.7984/31.12.2020
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©