VIEW ONLINE arrow1
25 - 11 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ο νόμος πρέπει να διατυπώνεται έτσι, ώστε η εφαρμογή του να είναι και στην πράξη δυνατή, εφόσον ο νομοθέτης θέλει να τιμωρεί αποτελεσματικά τους λίγους και όχι άσκοπα τους πολλούς απ' τους πολίτες.
Σόλων
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και ενισχύσεις de minimis: Αλλαγές στη ΓΔΟΥ 281/2020 με νέα απόφαση
• Παράταση καταβολής δόσης Νοεμβρίου ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οφειλών για εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας
• Δήλωση ΦΠΑ: Οδηγίες για τον τρόπο καταχώρησης των ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού
• Ενεργοποιείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης στο Κτηματολόγιο - Αναστολή κυρώσεων για αυθαίρετες κατασκευές σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης - Ενεργοποιείται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης
• Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Δεν επιστρέφεται το 50% από όσους δεν απασχολούν προσωπικό
• Μείωση ενοικίου 40% για τον Νοέμβριο - Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τους ΚΑΔ
• Τροπολογία για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης - Επέκταση και για τη χρήση άλλων ειδών θέρμανσης
• Αναστολές Νοεμβρίου: Αντί για Κ.Υ.Α., τροπολογία…
Άλλες ειδήσεις
• Γ. Βρούτσης: Ρυθμίζουμε τις ασφαλιστικές οφειλές 800.349 ελ. επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών σε πέντε δόσεις με πρώτη καταβολή στο τέλος Μαρτίου του 2021
• Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία - Επανένταξη πληγέντων σε ρυθμίσεις οφειλών.
• Μείωση ενοικίου 40% για την ΠΕ Κοζάνης το μήνα Οκτώβριο
• Τροπολογία - Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»
• Άνοδος σε Ευρώπη και Αμερική για τα χρηματιστήρια εν μέσω ελπιδοφόρων ειδήσεων
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Απεικόνιση των μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω Covid-19 και του Α.ΝΗ.ΚΟ. στη δήλωση ΦΠΑ - Ποια ποσά συμπεριλαμβάνονται στο κλάσμα της pro-rata - Άρθρα
Ε.2185/2020
Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 - Φ2 TAXIS) - Ε.2185/2020
Α.1256/2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Kατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). - Α.1256/2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1573/2020
Φορολογική διαφορά ουσίας, αρμοδιότητα Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων - Μεταβολή φορολογικής κατοικίας - Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής - ΣτΕ 1573/2020
101737/18.11.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 7135/81/ 29-1-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων “Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης”» (Β΄714) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. - 101737/18.11.2020
Yπόθεση C-59/19
Καταγγελία περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης μέσω εμπορικών πρακτικών καλυπτόμενων από συμβατικούς όρους - Διαδικτυακή πλατφόρμα κράτησης καταλυμάτων booking.com - Yπόθεση C-59/19
Δ1α/Γ.Π.οικ.75342/24.11.2020
Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου - Δ1α/Γ.Π.οικ.75342/24.11.2020
Α.1251/2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020 - Α.1251/2020
Α.1252/2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020 - Α.1252/2020
33150 ΕΞ 2020
Οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (άρ. 90 του ν. 4727/2020) - Ενέργειες προπαρασκευαστικής φάσης - 33150 ΕΞ 2020
Ε.2186/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 290, 291 και 294 του ν.4738/2020 (Α 207 - 27.10.2020) - Ε.2186/2020
ΓΔΟΥ 295/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), όπως ισχύει - ΓΔΟΥ 295/2020
26
Nov
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα
Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ και αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα
περισσότερα
27
Nov
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση) για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Κρήτης (έως 27.11.2020 και ώρα 15:00)
Υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές ακινήτων, για την αποδοχή δήλωσης μείωσης του μισθώματος, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το εκμισθωτή, σε ποσοστό τουλάχιστον 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 (δηλώσεις Covid)
Υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Υπουργείο, για τη χορήγηση έκτακτης επιδότησης (ως αποζημίωση) στις εταιρείες ΚΤΕΛ - Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ., για τους μήνες 7ο και 8ο 2020
Υποβολή αίτησης στήριξης-πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©