VIEW ONLINE arrow1
18 - 11 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Τα πάθη για τον άνθρωπο είναι ό,τι ο άνεμος για τα ιστιοφόρα. Παρόλο που μπορεί να τον καταστρέψουν, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς αυτά.
Βολτέρος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΔΕΕ - Εθνική συλλογική σύμβαση μπορεί να προβλέπει πρόσθετη άδεια μητρότητας μόνον για τις μητέρες
• Covid-19 - ΑΑΔΕ: Ποια δικαιολογητικά γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής για την υποβολή δήλωσης φορολογίας κατόπιν πρόσκλησης
• Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων: Νέες καταληκτικές ημερομηνίες σε Περιφέρειες - Ποιες Προσκλήσεις είναι ενεργές
• Τροποποίηση στα κριτήρια της επιστρεπτέας προκαταβολής 4 - Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι υπόχρεοι σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων
• Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζομένου με το νέο νομοσχέδιο - Πως θα διαμορφωθούν αναλυτικά οι ασφαλιστικές εισφορές - Πίνακες
• Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε οικονομολόγους, δικηγόρους και μηχανικούς
• Νέο νομοσχέδιο: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ρυθμίσεις πληγέντων λόγω covid-19, διατάξεις ενίσχυσης ανέργων, μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
• Συμπληρωματικές δηλώσεις αγροτών για επιδοτήσεις παλαιότερων ετών - Τρόπος υποβολής - Δικαιολογητικά
Άλλες ειδήσεις
• Επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας: Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
• ΠΟΕ-ΔΟΥ: Να δοθούν παρατάσεις σε κάθε είδους παραγραφές που αφορούν εργασίες των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και του Υπ. Οικ.
• ΠΟΜΙΔΑ: Αναγκαίες αλλαγές στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Covid
• Το νέο πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών φυσικού αερίου - Ανακοίνωση ΥΠΕΝ
• ΕΕΚΕ: Παράνομες δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών
• ΟΕΕ: Μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης του Π.Τ. Ιονίων Νήσων
• ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων
• ΥπΑΑΤ - ΥφΑΑΤ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ: «Σημαντική για τους αγρότες η πιστή τήρηση των μεταρρυθμίσεων της Νέας ΚΑΠ - Και το 2021 μέτρα στήριξης των αγροτών λόγω κορωνοϊού»
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί σε εννέα κράτη μέλη 14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Προϋποθέσεις δίωξης, ποινική διαδικασία και παραγραφή επί φορολογικών αδικημάτων - Σχέση ποινικής και διοικητικής δίκης - Άρθρα
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» - Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
45675/1393/5.11.2020
Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). - 45675/1393/5.11.2020
ΓΔΟΥ 282/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13-11-2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047) - ΓΔΟΥ 282/2020
47284/359/17-11-2020
Αντικατάσταση της υπ' αρ. 34341/5991/18-09-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2014 (Α' 177)» (Β' 4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β' 4581) - 47284/359/17-11-2020
131207 ΕΞ 2020
Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 - 131207 ΕΞ 2020
128320/10.11.2020
Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών - 128320/10.11.2020
Ε.2183/2020
Δικαιολογητικά που, λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής, κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατόπιν πρόσκλησης στο πλαίσιο διασταυρώσεων ή κατόπιν έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. - Ε.2183/2020
131576 ΕΞ 2020
Ανατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2020 - 131576 ΕΞ 2020
19
Nov
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων και των εγκεκριμένων από αυτές οικονομικών καταστάσεων
περισσότερα
20
Nov
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40 τοις εκατό (δηλώσεις Covid αρχικές ή τροποποιητικές) για τον μήνα Οκτώβριο 2020
Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το μισθωτή, σε ποσοστό τουλάχιστον 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 (δηλώσεις Covid αρχικές ή τροποποιητικές)
Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου
Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Οκτώβριο
Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα
Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Οκτωβρίου
Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το μισθωτή, σε ποσοστό τουλάχιστον 30% για τον μήνα Νοέμβριο 2020 (δηλώσεις Covid)
περισσότερα
Webinars κόμβου
19
November
 
Διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας και φορολογικές υποχρεώσεις κατοίκων εξωτερικού
03
December
 
Εργασίες τέλους χρήσεως 2019 σύμφωνα με Ε.Λ.Π. και φορολογία εισοδήματος
10
December
 
Φορολογική αναγνώριση εξόδων - Τεχνητές διευθετήσεις - Αφορολόγητα έσοδα - Διανομή κερδών
17
December
 
Άρθρο 14 κώδικα ΦΠΑ – Παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β)
img

Transfer Pricing - Οικονομική προσέγγιση στην τεκμηρίωση της τιμολόγησης των ενδο-ομιλικών συναλλαγών

Περισσότερα...

img

Πρακτικός Φορολογικός και Ασφαλιστικός Οδηγός Αυτοαπασχολούμενων - Ελ. Επαγγελματιών

Περισσότερα...

img

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©