VIEW ONLINE arrow1
5 - 11 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Το "ναι" και το "όχι", αν και είναι οι πιο σύντομες από όλες τις λέξεις, χρειάζεται να τις σκεφθεί κανείς πολύ προηγουμένως.
Πυθαγόρας
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Διαθέσιμο ηλεκτρονικά από σήμερα το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το gov.gr
• Lockdown στη χώρα από το Σάββατο, 06:00, μέχρι 30 Νοεμβρίου
• Προστασία των ζώων: Κατατέθηκε η νέα διάταξη - Αυστηροποίηση των ποινικών κυρώσεων
• Νέα τροπολογία με μέτρα στήριξης του κλάδου του τουρισμού και επιχειρήσεων του πολιτισμού
Άλλες ειδήσεις
• Τακτοποίηση αυθαιρέτων: Τρίμηνη παράταση για την ανάρτηση δικαιολογητικών ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013
• Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών e-Παραβόλου σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και τράπεζες
• Lockdown στη χώρα για τον επόμενο μήνα εισηγήθηκε στην Κυβέρνηση η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
• Παράταση υποβολής δηλώσεων για υπόχρεους με έδρα τη Σάμο
• Μετατίθεται για την 1η-10-2021 η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων κ.λπ. από τους Δήμους
• Με τα μάτια στην πολιτική Αμερική οι χρηματιστηριακές αγορές
• Συμβολαιογράφοι: Αυξάνεται το ανώτατο ηλικιακό όριο διορισμού στα 45 έτη
• ΠΟΛ: Απεργία ενάντια στον εργασιακό νόμο
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
30369 ΕΞ 2020
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου», «Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και τράπεζες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) - 30369 ΕΞ 2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1245/2020
Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος - Α.1245/2020
Α.1247/2020
Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων τελών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Οκτωβρίου 2020, για τους υπόχρεους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Σάμου - Α.1247/2020
Δ1α/Γ.Π.οικ.70466/4.11.2020
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 65549/14.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου - «ΒΙΑΛ» του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 14.10.2020 έως και 21.10.2020» (Β'4533), έως και τις 11.11.2020. - Δ1α/Γ.Π.οικ.70466/4.11.2020
Ε 2176/2020
Κοινοποίηση των εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών α) Γ6/49808/1516/06.10.2020 «Προσωρινά μέτρα για τη θέση σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων» και β) 65019/12.10.2020 «Διευκρινίσεις για προσωρινά μέτρα θέσης σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων» εγκυκλίων οδηγιών του - Ε 2176/2020
4/894/2020
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων από τα εποπτευόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπόχρεα πρόσωπα κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια περιστασιακών συναλλαγών - 4/894/2020
114517/2020
Δεύτερη τροποποίηση της υπ’αρ. 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β΄ 2774) - 114517/2020
2685/2020
Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων για τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά για στατιστικούς λόγους - Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 2644/6.9.2011 Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος - 2685/2020
Ε.2177/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 4736 /2020 (ΦΕΚ 200 /Α΄) “Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά ρυπογόνα οχήματα” - Ε.2177/2020
Ε.2179/2020
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας - Ε.2179/2020
Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 70907/2020
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας στην ΠΕ Σάμου μετά το σεισμό της 29/10/2020 - Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 70907/2020
Ε.2178/2020
Κοινοποίηση των άρθρων 10 και 15 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α’/31.07.2020) - Tροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256/Α’) και οδηγίες εφαρμογής - Ε.2178/2020
Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/2020
Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) - Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/2020
113789/2020
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» - 113789/2020
06
Nov
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη (και ορθών επαναλήψεων), από τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» τον Σεπτέμβριο 2020 (Β' φάση)
Υποβολή αίτησης/δήλωσης στο ΠΣ Εργάνη (και ορθών επαναλήψεων) ένταξης εργαζομένων στον μηχανισμό Συν-Εργασία (Α' Φάση), μηνός Οκτωβρίου 2020
περισσότερα
07
Nov
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©