Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

2 - 10 - 2020
Βιβλιοπωλείο κόμβου
• Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα Με ένα κλικ στο γραφείο σας.
• Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Τιμή 70.00
Το Δίκαιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών μετά το ν. 4601/2019
Το έργο αυτό έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των εταιρικών μετασχηματισμών (συγχωνεύσεων, διασπάσεων και μετατροπών) από την οπτική του εταιρικού δικαίου μετά τον ν. 4601/2019. Ο νόμος 4601/2019 θεσπίζει ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για τους μετασχηματισμούς των εμπορικών εταιριών, αντιμετωπίζοντας και δίνοντας λύση σε καίρια ζητήματα όπως στον περιορισμένο αριθμό των επιτρεπόμενων από τον νόμο μορφών μετασχηματισμών, στη διενέργεια των καλούμενων «καταχρηστικών μετασχηματισμών», καθώς και στην «παρέμβαση» του φορολογικού δικαίου στο ουσιαστικό εταιρικό δίκαιο των μετασχηματισμών.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι εταιρικοί μετασχηματισμοί υπό το πρίσμα του φορολογικού δικαίου. Στα επόμενα τρία κεφάλαια γίνεται εκτενής ανάλυση ανά κεφάλαιο όλων των ζητημάτων που αφορούν στην συγχώνευση των εταιριών, τη διάσπαση εταιρίας και τη μετατροπή της. Γίνεται προσπάθεια μιας συστηματικής και ερμηνευτικής προσέγγισης των νέων διατάξεων με στόχο την πληρότητα και την ακρίβεια καθιστώντας το έργο αυτό χρήσιμο οδηγό για τους μελετητές του δικαίου των εταιριών και τους δικηγόρους της πράξης.

Τιμή 50.00
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία
Έκδοση 12η, Διπλογραφία, 2020


Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, εξέδωσε με τις εκδόσεις Διπλογραφία τη νέα 12η έκδοση έτους 2020 του βιβλίου Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού. Η νέα 12η έκδοση στις 580 σελίδες έχει τη δομή των προηγούμενων εκδόσεων, ώστε η παρουσιαζόμενη ύλη να είναι κατανεμημένη στα κύρια θέματα που απασχολούν την οργάνωση της υπηρεσίας προσωπικού, τη λογιστική, τον υπολογισμό των αμοιβών και των κρατήσεων επί των αποδοχών, τα ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα των αποδοχών και των εξόδων προσωπικού.

Οι προσθήκες της νέας 12ης έκδοσης έτους 2020

Στην νέα 12η δωδέκατη έκδοση συμπεριελήφθησαν, εκτός από τα ανωτέρω θέματα, και τα νέα κεφάλαια:
α) της πολιτικής αποδοχών ανωνύμων εταιρειών, και
β) της εκκαθάρισης αποδοχών καθώς και οι κατωτέρω νέες εξελίξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:
• Οι απόψεις του νόμου 4254/2014 περί εκκαθαρίσεως των αποδοχών του προσωπικού των επιχειρήσεων.
• Οι διατάξεις του νόμου 4488/2017 για την προστασία της παρένθετης μητέρας και των θετών γονέων.
• Οι διατάξεις για την ειδική εξάμηνη άδεια η οποία χορηγείται στην κυοφορούσα γυναίκα μετά τον τοκετό. Στην περίπτωση αυτή, έχουν ληφθεί οι απόψεις της γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. 124/2018 σχετικά με την χορήγηση της ειδικής εξάμηνης άδειας.
• Οι διατάξεις των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας σχετικά με τις συμβάσεις της ανώνυμης εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα καθώς και τις καταβαλλόμενες σε αυτούς αποδοχές.
• ε) Οι νέες διατάξεις του νόμου 4611/2019 για την τήρηση του βιβλίου αδειών.
• στ) Οι διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019 σχετικά με τη φορολογία των αναδρομικών και των εξόδων προσωπικού.
• η) οι νέες απόψεις για τον επανακαθορισμό των όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.] της Υπουργικής απόφασης 40331/2019.
• θ) Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τη μερική απασχόληση, (άρθρο 59, Ν. 4635/2019 με τον τίτλο «Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης» όπου η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του Ν. 1892/1990 αντικαταστάθηκε).
• ι) Οι διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου 4670/2020 σχετικά με την κατάργηση των διατάξεων περί νέων και παλαιών ασφαλισμένων, περί μητρώου ασφαλισμένων, εισφορές μισθωτών και εργοδοτών, υγειονομικής περίθαλψης και επικουρικής ασφάλισης και ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.
• ια) Οι διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας δικηγόρων» για τη διάρκεια και λήξη έμμισθης εντολής δικηγόρων και αποζημίωση αυτών.
• ιβ) Τέλος, συμπεριελήφθησαν οι εκδοθείσες από το έτος 2014 και μετά αποφάσεις δικαστηρίων σημαντικές για την ερμηνεία των εργατικών διατάξεων καθώς και οι λύσεις τις οποίες εξέδωσε η Διοίκηση επί φορολογικών θεμάτων μισθοδοσίας του προσωπικού.

Τρίτο μέρος

Περιλαμβάνονται τρία νέα κεφάλαια: Η αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλων βάσει του Ν. 4093/2012, οι αποδοχές μερικώς απασχολούμενων και το νέο σύστημα διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού.
Η μισθοδοσία στις περισσότερες επιχειρήσεις αποτελεί το σπουδαιότερο κονδύλι των δαπανών εκμεταλλεύσεως, είναι η μεγαλύτερη από τις δαπάνες που καταβάλλονται «μετρητοίς», ενώ η έγκαιρη προετοιμασία των μισθοδοτικών καταστάσεων και η καταβολή των ορθών αμοιβών στους εργαζόμενους συμβάλλει στη διατήρηση καλών σχέσεων με το προσωπικό. Η εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων (λογιστική οργάνωση, εσωτερικός έλεγχος) για να είναι ικανοποιητική πρέπει να καλύπτει τη μισθοδοσία με ιδιαίτερη προσοχή έχοντας ως βασικούς στόχους:
α) Την εφαρμογή διαδικασιών με τις οποίες επιτυγχάνεται ικανοποιητικός εσωτερικός έλεγχος, και β) Τη συμμόρφωση της επιχειρήσεως με τις κυβερνητικές ρυθμίσεις σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις, τις ώρες εργασίας, τις άδειες μετ` αποδοχών και παρεμφερή θέματα (ασθένεια, στράτευση), τις αποζημιώσεις λόγω αποχωρήσεως, τις κρατήσεις για κανονική ασφάλιση, φόρο εισοδήματος κ.λπ.

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών που ασχολούνται με τις λειτουργικές διαδικασίες της μισθοδοσίας (πρόσληψη, παρακολούθηση χρόνου εργασίας, κατάρτιση μισθοδοσίας, ενημέρωση λογιστικών βιβλίων, πληρωμή αποδοχών, λύση συμβάσεων) πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τουλάχιστον τα εξής:
α) Καταβολή εμπρόθεσμα στο προσωπικό των σωστών αμοιβών
β) Υποβολή σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) ορθών στοιχείων για τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού
γ) Περιορισμός των απατών και καταχρήσεων περί τη μισθοδοσία.

Στο παρελθόν πολλές επιχειρήσεις κλονίσθηκαν οικονομικά επειδή δεν εφάρμοσαν σωστά τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Η ανάπτυξη των θεμάτων του βιβλίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ έχει γίνει με βάση τις παραπάνω περιγραφόμενες αρχές.

Η εργασία ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ αποτελεί μια προσπάθεια 42 ετών. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο συγγραφέας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μελέτησε τα θέματα της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, τα κατέγραψε, τα έλεγξε, τα σύνδεσε με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τις οδηγίες της Διοικήσεως και τέλος προσπάθησε να τα παρουσιάσει με απλά παραδείγματα, ελπίζοντας ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα αποδειχθεί χρήσιμη και ωφέλιμη σε όσους ασχολούνται με την έρευνα και την εφαρμογή των θεμάτων που δημιουργούν οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού.
Τιμή 65.00
Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική. Εφαρμογή-Νομολογία-Ερμηνεία
Στη νέα αυτή έκδοση λαμβάνονται υπόψη όλες οι σημαντικές μεταβολές που έχει υποστεί η Εργατική Νομοθεσία, όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στην αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην αδήλωτη εργασία και τα αντίστοιχα πρόστιμα, στις εξαιρέσιμες εορτές, στην επιδότηση ανεργίας, στην αναγγελία λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή εκτέλεσης έργου, στις προϋποθέσεις της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης, στους περιστασιακά απασχολούμενους, στις γεωργικές και αλιευτικές εργασίες, στις εργάσιμες Κυριακές, στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, στον τρόπο και προθεσμία υποβολής των εντύπων ΣΕ.Π.Ε., Ο.Α.Ε.Δ. - Ε.Φ.Κ.Α., στις διατυπώσεις απόλυσης, στις υποχρεώσεις των εργαζομένων, στην αποζημίωση απόλυσης, στις οικοδομικές εργασίες, στη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, στις υπερωρίες, στη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, στη μη καταβολή μισθού, στις συλλογικές συμβάσεις και τη διαιτησία, στην κήρυξη της απεργίας και την σχετική ψηφοφορία, στο μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το έργο παρουσιάζεται εμπλουτισμένο με ερμηνευτικές παρατηρήσεις, νομολογιακή ύλη και περιέχει όπως πάντοτε πρακτικές οδηγίες, με χρήσιμους πίνακες και παραδείγματα για τα εργατικά ζητήματα τα οποία συνήθως απασχολούν εργοδότες και μισθωτούς.

Δείτε τα περιεχόμενα από εδώ.

Τιμή 63.60
Εργασιακές σχέσεις - Νομοθεσία (παραβάσεις-κυρώσεις-πρόστιμα)
Η εταιρεία ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ κυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ)».

Το νέο αυτό βιβλίο αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για την ενημέρωση όσων ασχολούνται με τις εργασιακές σχέσεις και ειδικότερα με τα θέματα εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής μας νομοθεσίας στην πράξη και τις συνέπειες μη εφαρμογής ή της μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:
• Την ισχύουσα Νομοθεσία για την αποφυγή της επιβολής προστίμων
• Τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για κάθε παράβαση
• Την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων (είδη) & ύψος διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
• Τη νέα μέθοδο υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε
• Την ισχύουσα νομοθεσία για παραβάσεις περί υγείας & ασφάλειας στην εργασία
• Αδήλωτη Εργασία -Ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης εργαζομένων (εθελοντισμός, αμοιβή και ασφάλιση μέσω εργοσήμου, εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα, απασχόληση συγγενών κ.λπ.)
• Προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων για την αποφυγή προστίμων
• Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο για την ανεύρεση προστίμων - Νομοθεσίας

Επιπλέον
Εφαρμογή υπολογισμού προστίμου με βάση την τελευταία απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Το βοήθημα αυτό είναι απαραίτητο για κάθε ενδιαφερόμενο (λογιστή, υπεύθυνο προσωπικού, εργοδότη κ.λπ.) προκειμένου:
• Να γνωρίζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
• Για τον έλεγχο επιβαλλόμενων προστίμων
• Για την τεκμηρίωση του ύψους κάθε προστίμου για συγκεκριμένη παράβαση
• Για την αποφυγή συνεπειών λόγω μη εφαρμογής της νομοθεσίας

Τιμή 40.00
ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ - «Παραδοσιακές» και «Έμμεσες» Μέθοδοι Ελέγχου - Θεωρία και Πράξη

Γιώργος Δαλιάνης
Κώστας Νιφορόπουλος

Συγγραφική Ομάδα:
Γιάννης Αρτσίτας
Νίκη Χατζοπούλου

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
«Παραδοσιακές» και «Έμμεσες» Μέθοδοι Ελέγχου
Θεωρία και Πράξη


Αθήνα, Ιούνιος 2020
Εκδόσεις Κλειδάριθμος

ΣΥΝΟΨΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Οι φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν ένα πολύ ιδιαίτερο πεδίο, το οποίο συμπυκνώνει τόσο το γνωστικό αντικείμενο αυτό καθεαυτό, όσο και την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην πράξη.

Το παρόν βιβλίο, του Γιώργου Δαλιάνη και Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου, αποτελεί ένα εγχειρίδιο για τους φορολογικούς ελέγχους και απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου (λογιστές, εφοριακούς, φοροτεχνικούς, νομικούς), αλλά και σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.  Πέραν αυτού, όμως, αποτελεί και έναν χρήσιμο οδηγό σχετικά με τα φορολογικά ζητήματα που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα είτε εμπλέκονται σε φορολογικό έλεγχο είτε όχι.

Στο βιβλίο αυτό, ο αναγνώστης θα βρει πλούσιο υλικό σχετικά με τις παραδοσιακές τεχνικές ελέγχου, αλλά και ένα νέο ταχέως αναπτυσσόμενο εργαλείο των ελεγκτικών οργάνων, τις έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.

Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο μέσα από σειρά παραδειγμάτων, ορισμένα δε από αυτά είναι αντλημένα από διενεργηθέντες ελέγχους.

Τέλος, ένα σημαντικό κεφάλαιο του βιβλίου είναι οι απαντήσεις σε δημοφιλή ερωτήματα που συχνά απαντώνται στην πράξη και απασχολούν επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven

Phone: 210-6773722
Phone 2: 210-8223705
Δ/νση: Αποστολοπούλου 64 - Χαλάνδρι
www.taxheaven.gr

All rights reserved. ©2012 Company name Ltd.