VIEW ONLINE arrow1
13 - 05 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Καθηγητής είναι κάποιος που μιλάει στον ύπνο κάποιου άλλου.
W.H. Auden
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Παρατείνεται η αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών
• Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ σχετικά με την ΑΠΔ του μηνός Μαρτίου και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας
• 55 απαντήσεις σε εργασιακά θέματα μετά τη νέα ΚΥΑ
• Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις εισφορών των επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση
• Ποινικό αδίκημα η διασυνοριακή απάτη σχετικά με το ΦΠΑ - Κατατέθηκε το νομοσχέδιο
Άλλες ειδήσεις
• Τρόπος εγγραφής στο Μεταφορικό Ισοδύναμο για όσους έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
• ΑΑΔΕ: Πιλοτική λειτουργία υποβολής νέων ηλεκτρονικών τελωνειακών παραστατικών
• Ψηφιακά η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ
• Πως θα λειτουργήσουν οι χώροι θρησκευτικής λατρείας από 17 Μαΐου έως και 5 Ιουνίου
• ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για διευκρινίσεις και διορθώσεις στην πλατφόρμα για την β' φάση της ολοκλήρωσης του προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
• Κλείνει προσωρινά η αίτηση Α21 για το επίδομα παιδιού την Πέμπτη 14/05
• ΔΠΑ - Μέτρα διασφάλισης ΚΦΔ. Αυτοδίκαιη αναστολή των μέτρων μετά την κήρυξη της πτώχευσης
• Διαδικασία υποβολής ΥΔ απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α.
• Απόσυρση πλαστικών μιας χρήσης - Έρχεται το νομοσχέδιο - Στόχος η εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2021
• ΕΔΟΕΑΠ: Υποβολή αναλυτικής κατάστασης αποδοχών και εσόδων (ΑΚΑ-ΑΚΕ), περιόδου 03/2020, για κοινές επιχειρήσεις - εργοδότες
• Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις»
• Έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19
• Απαλλαγή εισοδήματος για την ελεγκτική αποζημίωση των ελεγκτών περιβάλλοντος
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
οικ. ΓΔ2/16764/106
Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας. - οικ. ΓΔ2/16764/106

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ.ΟΡΓ.Α 1048642 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-3-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Τμημάτων στις Φορολογικές Περιφέρειες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών και των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων αυτών και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (Ε.Α.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.). - Δ.ΟΡΓ.Α 1048642 ΕΞ 2020
11528 ΕΞ 2020
Έναρξη καθολικής εφαρμογής της Ψηφιοποίησης της διαδικασίας δήλωσης γέννησης - 11528 ΕΞ 2020
οικ. 16301/933/2020
Τύπος των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.), που εκδίδονται ηλεκτρονικά, αρμόδιο όργανο για την υπογραφή και διαδικασία επίδοσης και αμφισβήτησης αυτών - οικ. 16301/933/2020
18048/1027/2020
Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α. - 18048/1027/2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519/2020
Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020 έως και 5.6.2020 - Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519/2020
Α.1102/2020
Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1024/2020 (ΦΕΚ 317Β76-2-2020) «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ». - Α.1102/2020
Δ. 15/Δ'/οικ. 16681/516
Τροποποίηση της Δ.15/Δ'/οικ.13412/327/27.3.2020 υπουργικής απόφασης - Δ. 15/Δ'/οικ. 16681/516
Α.1095/2020
Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. - Α.1095/2020
14
May
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή εντύπων επιχειρήσεων-εργοδοτών ή/και εργαζομένων τους, για την επίλυση ειδικών ζητημάτων που αφορούν στη λήψη από τους εργαζόμενους αποζημίωσης ειδικού σκοπού
περισσότερα
15
May
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου
Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Απριλίου
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Απριλίου
Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε.
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - «Επιστρεπτέα προκαταβολή (2) - Αίτηση χορήγησης» - Ανάλυση όλων των βημάτων
Άρθρα - Πίστωση φόρου αλλοδαπής για φόρο εισοδήματος 2019 [άρθρο 9 ν. 4172/2013] - (Πρακτικά παραδείγματα)
Άρθρα - Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Βασικά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων-εργοδοτών που πλήττονται από την κρίση της πανδημίας
Άρθρα - «Επιδότηση τόκων Υφιστάμενων Δανείων»: Τι πρέπει να κάνουμε (Σε 12 Βήματα) [Επικαιροποίηση της 3-5-2020]
Άρθρο - Νέα δάνεια με επιδότηση τόκων: Τα πέντε στάδια από την «αίτηση» έως την εκταμίευση του δανείου
Άρθρα - Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, το δικαίωμα έκπτωσής του στις επόμενες φορολογικές περιόδους και η αποφυγή παραγραφής του
Άρθρα - Διευκρινίσεις επί προσφάτων οικονομικών/φορολογικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
Άρθρα - «Επιδότηση τόκων»: Τι πρέπει να κάνουμε (Σε 12 βήματα)
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. - Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3
Οδηγίες - Συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2019
Άρθρα - Μέτρα για τον κορωνοϊό σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις
Άρθρα - Μη υποβολή «Δήλωσης επιβεβαίωσης της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» για την μεταβατική περίοδο από 1.4.2018 έως και 31.12.2019
Αρθρα - Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους
Άρθρα - Φορολογικοί έλεγχοι: Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4646/2019 και ισχύει (Ρ7)
Άρθρα - Χρηστικός οδηγός για τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων 2019
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς αναστολής καταβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών - Σχετικές διαδικασίες
Άρθρα - Λήψη υπηρεσιών όταν δεν υπάρχει Διακρατική Σύμβαση
Άρθρα - Συμψηφισμός πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ με πλασματικό ΦΠΑ εκροών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©