VIEW ONLINE arrow1
7 - 02 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Δεν επέτρεψα ποτέ στο σχολείο να αναμειχθεί στην εκπαίδευσή μου.
Mark Twain
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Intrastat και Ηνωμένο Βασίλειο: Θα συνεχίζουν να υποβάλλονται μέσω του συστήματος οι δηλώσεις κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι 31/12/2020
• Μισθώματα βραχυχρόνιων μισθώσεων και τρόπος εξόφλησής τους
• Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών: Τα νέα δεδομένα και η on line σύνδεσή τους με την ΑΑΔΕ
• Το briefing της ημέρας - Αναστολή του ΦΠΑ στα ακίνητα (06.02.2020)
Άλλες ειδήσεις
• Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα του 1% τα ελληνικά 10ετή ομόλογα
• 4 εκατ. περίπου οι οφειλέτες προς το Δημόσιο τον Δεκέμβριο του 2019
• ΔΣΑ: Επιλύεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το «μεγαρόσημο»
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: «Θηλιά για αυτοαπασχολούμενους και λαϊκά νοικοκυριά το σχέδιο ''Ηρακλής''»
• Εκδόθηκε ο οδηγός για την κατάρτιση και την πορεία υλοποίησης του ΠΔΕ για τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες - Μέχρι 31/3 η κατάθεση των προτάσεων
• On line σεμινάριο: Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Υποχρεώσεις και ευθύνες των εξωτερικών λογιστών-φοροτεχνικών
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων, επί των εμπορικών απαιτήσεων, εφαρμόζοντας τις οδηγίες του ΔΠΧΑ 9 - ΣΟΛ ΑΕ - Άρθρα
Άρειος Πάγος 1367/2019
Βάση υπολογισμού αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας - Άρειος Πάγος 1367/2019
Α.1024/2020
Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. - Α.1024/2020
ΣΛΟΤ 2772/2019
Χειρισμός εσόδων από ενδοομιλικά μερίσματα κατά τη διανομή - ΣΛΟΤ 2772/2019
ΣΛΟΤ 2882/2019
Μεταφορά χρημάτων από υποκατάστημα σε ταμείο έδρας - ΣΛΟΤ 2882/2019

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1668/2019
Αντισυνταγματικότητα διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 160 του ν. 2238/1994 κατά το μέρος που προβλέπουν προσθήκη στα φορολογητέα κέρδη Α.Ε. των αφορολόγητων ή ειδικώς φορολογηθέντων εσόδων της, τα οποία αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη, χωρίς προηγούμενη έκπτωση από αυτά των δαπανών που επιβαρύνουν την απόκτησή τους - ΣτΕ 1668/2019
30/003/000/332/2020
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες υπό τις οποίες επιτρέπεται η ανάμιξη αιθυλικής αλκοόλης με άλλη πρώτη ύλη με σκοπό την εν συνεχεία οξοποίησή της, ως και η ανάμιξη ξυδιου από αλκοόλη με ξύδια των υπολοίπων κατηγοριών - 30/003/000/332/2020
5979/2020
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την προετοιμασία του νόμου για τη μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους - 5979/2020
10159 ΕΞ 2020
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, για την ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου” - 10159 ΕΞ 2020
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
2 oς 2020
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1088
0,8445
7,4729
10,5528
25,1360
335,6100
4,2378
1,9558
4,7784
7,4375
Περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων, επί των εμπορικών απαιτήσεων, εφαρμόζοντας τις οδηγίες του ΔΠΧΑ 9 - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων
Άρθρα - Φορολογία εισοδήματος αγροτών
Άρθρα - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ειδικό καθεστώς αναστολής καταβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών - Σχετικές διαδικασίες
Άρθρα - Ο συμψηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με σωρευμένες ζημιές προς απόσβεση αυτών δεν υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
Άρθρα - Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου
Άρθρα - Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ
Άρθρα - Θα πρέπει να καταχωρηθεί αναβαλλόμενος φόρος - έσοδο, (deferred tax asset) επί των καταχωριζομένων αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων (expected credit losses) που προβλέπονται από το IFRS 9; ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (άρθρο 66 ν. 4172/2013) - Εφαρμογή βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρα - Η προμήθεια που λαμβάνει η Booking.com B.V. από το ξενοδοχείο, για τη μεσολάβησή της ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και του ξενοδοχείου για τις πραγματοποιηθείσες κρατήσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Σημαντικές αλλαγές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.2020
133829/2019 - Καθορισμός των αντικειμένων του ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/ 1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρα - Η 26η Δεκεμβρίου - Πως αμείβονται όσοι εργαστούν - Τι γίνεται όταν η αργία συμπέσει με ημέρα αδείας ή ασθένεια
Άρθρα - Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Οι γονικές παροχές και οι δωρεές χρηματικών ποσών. Ανάλυση, ερμηνεία, κάλυψη τεκμηρίων, παραδείγματα
Άρθρα - Κλιματική αλλαγή: Πρόκληση για νέο σχεδιασμό στη φορολογία
Άρθρα - Εργασία τις Κυριακές 15.12, 22.12 και 29.12.2019
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©