VIEW ONLINE arrow1
28 - 01 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ό,τι αξίζει να το κάνεις, αξίζει να το κάνεις αργά.
Mae West
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα - Νέα εγκύκλιος με παραδείγματα
• Έμμεσος προσδιορισμός φορολογητέας ύλης (Άρθρο 27 του ΚΦΔ) - Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΑΑΔΕ
• Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση του εντύπου Ε11
• Διαδοχική ασφάλιση στο νέο ασφαλιστικό
Άλλες ειδήσεις
• Χ. Σταϊκούρας: «Τον Απρίλιο θα εξετάσουμε τη μείωση σε εισφορά αλληλεγγύης και ΕΝΦΙΑ»
• Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: Δίκαιη και αυτονόητη η αξίωση της οργανωμένης επιχειρηματικότητας για διαφάνεια στο σχέδιο «Ηρακλής»
• ΔΕΕ - Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Ιταλία όφειλε να διασφαλίσει την τήρηση εκ μέρους των δημοσίων αρχών, στις εμπορικές συναλλαγές τους με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, προθεσμιών πληρωμής οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 30 ή τις 60 ημέρες
• Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για το επίδομα γέννησης
• e-Πολεοδομία: Παραδόθηκε το έργο στο ΥΠΕΝ
• ΔΕΝ - Πενθήμερο: Απασχόληση με πλήρη και μερική απασχόληση. Διαλείπουσα και εκ περιτροπής απασχόληση
• GDPR: Η Γνωμοδότηση της Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού με το νόμο 4624/19
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ειδικό καθεστώς αναστολής καταβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών - Σχετικές διαδικασίες - Άρθρα
Α.1008/2020
Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα - Α.1008/2020
Ε.2006/2020
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα - Ε.2006/2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
3284/59/2020
Τροποποίηση της με αριθ. οικ. 55932/1016/ 2-12-2016 (Β’ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, περί ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α΄205) - 3284/59/2020
2541/Δ1.853/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου E11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/ Β΄/19.09.2019), απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)», για το έτος 2020 - 2541/Δ1.853/2020
Α.1001/2019
Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών - Α.1001/2019
Ε.2007/2020
Συμπλήρωση της Ε. 2005/2020 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook - Ε.2007/2020
Ε.2008/2020
Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1006/15.01.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2020, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών - Ε.2008/2020
ΔΔΘΕΚΑ Α 1010811 ΕΞ 2020
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων - ΔΔΘΕΚΑ Α 1010811 ΕΞ 2020
Ε.2009/2019
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4637/2019: «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» - Ε.2009/2019
8843 ΕΞ 2020
Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 - 8843 ΕΞ 2020
Α.1478/2019
Τροποποίηση της ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/ 1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β΄) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ."» - Α.1478/2019
ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Γ 1011556 ΕΞ 2020
Οδηγίες προς περιφερειακές (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία) και ειδικές αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Δευτερεύοντες Διατάκτες) για τη μηνιαία καταχώρηση στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων έτους 2020 - ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Γ 1011556 ΕΞ 2020
4025/2020
Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις - 4025/2020
Υπόθεση C‑122/18
Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 28ης Ιανουαρίου 2020 «Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2011/7/ΕΕ - Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές - Εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή - Υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι η προθεσμία πληρωμής που προβλέπεται για τις δημόσιες αρχές δεν υπερβαίνει τις 30 ή τις 60 ημέρες - Υποχρέωση αποτελέσματος» - Υπόθεση C‑122/18
Δ.ΟΡΓ.Α 1179943 ΕΞ 2019
Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-7-2017 (Β’/2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής“Με εντολή Διοικητή”σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’12, 52, 234 και 1032) όμοιας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμού Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής, όπως ισχύει - Δ.ΟΡΓ.Α 1179943 ΕΞ 2019
29
Jan
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
30
Jan
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή δήλωσης μεταβολής μικρών επιχειρήσεων για τη μετάταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς του άρθ. 39 του Κ.Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
Υποβολή δήλωσης μεταβολής αγροτών, για την υποχρεωτική μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ή την προαιρετική μετάταξή τους στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.
Υποβολή δήλωσης καταβολής εύλογης αμοιβής για τα προϊόντα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 2121/1993, από τους εισαγωγείς ή τους κατασκευαστές αυτών, για το τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος του προηγούμενου έτους
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©