Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

16 - 01 - 2020
Βιβλιοπωλείο κόμβου
• Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα Με ένα κλικ στο γραφείο σας.
• Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Τιμή 60.00
Κώδικας Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 23ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Η προηγούμενη 22η έκδοση του Κώδικα Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4548/2018. Έκτοτε και μέχρι σήμερα εκδόθηκαν οι νόμοι 4587/2018, 4601/2019, 4609/2019, 4618/2019, 4635/2019 και 4646/2019.Από τους ανωτέρω νόμους πρέπει να γίνει ειδική μνεία στο νόμο 4601/2019 με τον οποίο εισάγονται «ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» με ταυτόχρονη κατάργηση των άρθρων 66-89 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 51 και 53-55 του ν. 3190/1955, που δεν είχαν καταργηθεί με το Ν. 4548/2018, ο οποίος είχε καταργήσει ρητά τις υπόλοιπες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει την κωδικοποίηση του νόμου 4548/2018 « περί Α.Ε.» ενημερωμένη με τους νόμους 4587/2018, 4601/2019, 4609/2019, 4635/2019, κωδικοποίηση του νόμου 3190/1955 «περί Ε.Π.Ε.» ενημερωμένη με το ν. 4601/2019, το νόμο 4635/2019 (άρθρα 85-114) για το Γ.Ε.ΜΗ. όπως και τον προισχύσαντα Ν. 3419/2005 ο οποίος σημειωτέον παραμένει σε ισχύ μέχρι 30.1.2020. Η παρούσα έκδοση είναι εμπλουτισμένη με Παραρτήματα που περιλαμβάνουν κωδικοποίηση του Ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ενημερωμένη με τους νόμους 4591/2019 και 4646/2019, κωδικοποίηση του Ν. 4441/2016 (Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων) και πολλές άλλες χρήσιμες νομοθετικές διατάξεις.

Σε ειδικό παράρτημα του βιβλίου υπάρχουν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, τα οποία έχουν συνταχθεί από τον κ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΗ.

Στις υποσημειώσεις του βιβλίου αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάξεις, καθώς και η έναρξη ισχύος αυτών. Επίσης αναφέρονται και οι παλαιές διατάξεις που αντικαταστάθηκαν ή καταργήθηκαν. Τέλος οι δύο Κώδικες συνοδεύονται, εκτός από τους πίνακες περιεχομένων και από αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια.

Όπως στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, οι προστιθέμενες και οι τροποποιούμενες με τους ανωτέρω νόμους διατάξεις, παρατίθενται μέσα σε ράστερ για να τις εντοπίζει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Αθήνα, Ιανουάριος 2020
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ

Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven

Phone: 210-6773722
Phone 2: 210-8223705
Δ/νση: Αποστολοπούλου 64 - Χαλάνδρι
www.taxheaven.gr

All rights reserved. ©2012 Company name Ltd.