Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

16 - 01 - 2020
Βιβλιοπωλείο κόμβου
• Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα Με ένα κλικ στο γραφείο σας.
• Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Τιμή 50.00
Ε.Λ.Π. - Πρακτικός Οδηγός εφαρμογής για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες - Ανάλυση και ερμηνεία (Κυκλοφορεί από 22/01)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Πρακτικός οδηγός εφαρμογής των Ε.Λ.Π. για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες
Ανάλυση και ερμηνεία του Ν. 4308/2014/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύει.

Έκδοση Ιανουάριος 2020

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Λογιστής - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών – Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου
Λογίστρια - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Τιμή 58.00
Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - Ο νέος ν. 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η 6η έκδοση νομοθετικά ενημερωμένη του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη παρουσίαση των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

Την επιμέλεια της έκδοσης  υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με εκτεταμένες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς γύρω από τον νέο Ν 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Έμφαση στην παρούσα έκδοση δίδεται πλέον στον νέο νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018), ο οποίος παρουσιάζεται μαζί με τα κατ’ άρθρο αποσπάσματα της αιτιολογικής έκθεσης και όπως βελτιώθηκε με τους μεταγενέστερους Ν 4587/2018, Ν 4601/2019, Ν 4609/2019 και την ΠΝΠ της 27.6.2019

Από 1.1.2019 ο νέος Ν 4548/2018 αντικατέστησε τον ΚΝ 2190/1920, εκτός από τα κεφάλαια τούτου που αφορούσαν στους εταιρικούς μετασχηματισμούς τα οποία και αυτά καταργήθηκαν  στη συνέχεια με την εφαρμογή του νέου Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Στο νέο νόμο υπάγονται όλες οι ανώνυμες εταιρίες, ακόμη και εκείνες που υπάγονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς, στο μέτρο που δεν ορίζεται γι’ αυτές κάτι διαφορετικό. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν στο νόμο για τις εταιρίες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), μόνο όμως όταν αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο (άρθρο 1 § 3). Πέραν αυτών, ο νέος νόμος περιέχει διατάξεις για τις μετοχές ή τις ομολογίες που τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα δηλ. από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 (“CSDR”) σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην ΕΕ και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ). Ο νέος νόμος έχει ακόμη λάβει υπόψη τους «συλλογικούς λογαριασμούς αξιών» (“omnibus accounts”), λογαριασμούς δηλ. μέσω των οποίων τηρούνται συγκεντρωτικά κινητές αξίες.
Τιμή 50.00
Κώδικας Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
του Χρήστου Ν. Τότση - Έκδοση 22η (2018) ενημερωμένη μέχρι και το ν. 4548/2018

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(ενημερωμένη και με το νόμο 4548/2018)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 22ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Η προηγούμενη 21η έκδοση του Κώδικα Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4403/2016. Έκτοτε και μέχρι σήμερα εκδόθηκαν οι νόμοι 4441/2016 «περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων» 4443/2016 και 4456/2017 που τροποποίησαν το Γ.Ε.Μ.Η., 4446/2016 και 4484/2017 που τροποποίησαν τα Ε.Λ.Π., 4541/2018 που τροποποίησε τις Ε.Π.Ε. και τέλος το Ν. 4548/2018 που αναμόρφωσε τις Α.Ε. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», πέραν των νομοτεχνικών προβλημάτων που παρουσίαζε ο κ.ν. 2190/1920, έπρεπε να αναθεωρηθεί ώστε το καθεστώς της ανώνυμης εταιρείας και οι επιμέρους ουσιαστικές ρυθμίσεις του νόμου να βελτιωθούν, να απλουστευθούν και να γίνουν φιλικότερες, με εισαγωγή καινοτομιών, που θα βοηθήσουν τους Έλληνες επιχειρηματίες. Επομένως ο υφιστάμενος νόμος χρειάζεται γενικότερο εκσυγχρονισμό, κάτι που δεν είναι εφικτό με επιμέρους τροποποιήσεις του, και απαιτεί συνολική αναμόρφωσή του.

Μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες τροποποιήσεις του ισχύοντος δικαίου περί Α.Ε. που επέρχονται με το νέο νόμο 4548/2018 είναι οι ακόλουθες:

1. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών αυξάνεται από 24.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ. Οι ανώνυμες εταιρείες που κατά την 1.1.2019 έχουν κεφάλαιο κάτω των 25.000 ευρώ έχουν διορία έως την 31.12.2019 είτε να το αυξήσουν είτε να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής. Μετά την 31.12.2019, Ανώνυμες Εταιρείες που δεν έχουν προσαρμόσει το κεφάλαιό τους, κατά τα παραπάνω, δεν θα δύνανται να πραγματοποιούν νέα καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνεται από 1.1.2019 σε ειδικό εταιρικό λογαριασμό που τηρείται όχι απαραίτητα σε τράπεζα στην Ελλάδα, αλλά σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα του Ε.Ο.Χ.

3. Από 1.1.2020 καταργούνται οι ανώνυμες μετοχές και ονομαστικοποιούνται οι υφιστάμενες.

4. Με το νέο νόμο (Ν. 4548/2018) εισάγεται ο θεσμός του «τίτλου κτήσης μετοχών», διεθνώς γνωστός και ως «warrant». Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να αποκτήσει μετοχές που εκδίδονται από την εταιρεία έναντι καταβολής ορισμένου ποσού κατά την άσκηση του δικαιώματος.

5. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των μετοχών από 0,30 ευρώ μειώνεται σε 0,04 ευρώ. Η μείωση αυτή στόχο έχει την ευχερέστερη κυκλοφορία της μετοχής καθώς και τη διευκόλυνση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

6. Εισάγεται ο θεσμός της τηλεδιάσκεψης των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε.

7. Οι δύο επαναληπτικές συνεδριάσεις της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται σε μία.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι τριμελές, μπορεί όμως για τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείες να είναι μονομελές.

9. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Η παρούσα έκδοση, εκτός από το νόμο 4548/2018 «περί Α.Ε.» περιλαμβάνει και κωδικοποίηση του νόμου 3190/1955 «περί Ε.Π.Ε.» μέχρι και το Ν. 4541/2018 και είναι εμπλουτισμένη και με Παραρτήματα που περιλαμβάνουν κωδικοποίηση του N. 3419/2005 (Γ.E.MH.) μέχρι και το N. 4456/2017, κωδικοποίηση του N. 4441/2016 (Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων), το N. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και πολλές άλλες χρήσιμες νομοθετικές διατάξεις (βλ. γενικό πίνακα περιεχομένων). Στις υποσημειώσεις του βιβλίου αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάξεις, καθώς και η έναρξη ισχύος αυτών.

Επίσης αναφέρονται και οι παλαιές διατάξεις που αντικαταστάθηκαν ή καταργήθηκαν. Τέλος, οι δύο Κώδικες συνοδεύονται, εκτός από τους πίνακες περιεχομένων και από αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια.

Όπως στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, οι προστιθέμενες και οι τροποποιούμενες με τους ανωτέρω νόμους διατάξεις, παρατίθενται μέσα σε ράστερ για να τις εντοπίζει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ

Τιμή 35.00
«Το νέο Δίκαιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών»
Η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται η συστηματοποίηση του δικαίου των προσωπικών εταιριών και η εισαγωγή της μορφής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) με το Ν 4072/2012, η τροποποίηση του Ν 3190/1955 για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) με το Ν 4541/2018 και η ευρεία αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών (ΑΕ), μέσω της αντικατάστασης του ΚΝ 2190/1920 με το Ν 4548/2018. Η εισαγωγή δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών ακολούθησε χρονικά και συνδυάστηκε ιδιαίτερα με την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, αποτελώντας, όπως και αυτή, μέρος των λεγόμενων «μνημονιακών υποχρεώσεων» που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης.

Η συστηματοποίησή του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών αποτελούσε από καιρό μια διαπιστωμένη νομοθετική ανάγκη, η οποία μάλιστα ήταν ανεξάρτητη από τις ανάγκες τροποποίησης του λοιπού εταιρικού δικαίου. Την παραπάνω έλλειψη έρχεται να καλύψει ο Ν 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44/9.3.2018)3. Μέσω του Ν 4601/2019, η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών υλοποιείται μεθοδολογικά και νομοτεχνικά ως ακολούθως:

α) με τη συστηματοποίηση όλων των ρητά προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μορφών μετασχηματισμών τόσο κατ’ είδος (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές) όσο και κατά εταιρική μορφή (μετασχηματισμοί μεταξύ ομοειδών και μεταξύ διαφορετικών εταιρικών μορφών),

β) με την πλήρωση των κενών και ασαφειών του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδίως σε σχέση με μη ρητά ή χωρίς νομική πληρότητα προβλεπόμενες μορφές μετασχηματισμών,

γ) με τη συμπλήρωση των μέχρι σήμερα αμέσως ή εμμέσως επιτρεπόμενων μετασχηματισμών με τη δυνατότητα οιουδήποτε είδους μετασχηματισμού με τη συμμετοχή οιασδήποτε μορφής επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου, μεγέθους ή κατεύθυνσης.

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, οι ρυθμίσεις του Ν 4601/2019 ισχύουν από 15.4.2019 και συμπληρώνουν την πολύ πρόσφατη αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών με το Ν 4548/2018, η οποία ισχύει από 1.1.2019. Αναμένεται ότι ο νέος νόμος θα αποτελέσει σημαντικό μέρος του σύγχρονου ελληνικού εταιρικού δικαίου και χρήσιμο εργαλείο προσαρμογής των εμπορικών επιχειρήσεων σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα.

Όπως όμως συμβαίνει με κάθε νέο νόμο, η πρακτική εφαρμογή του είναι εκείνη που θα δοκιμάσει την πληρότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των διατάξεών του. Παράλληλα, η ερμηνευτική προσέγγιση κι επεξεργασία του από νομολογία και θεωρία, πιθανότατα θα αναδείξει κενά και νέες ρυθμιστικές ανάγκες.

Την πρακτική εφαρμογή του νόμου έρχεται να επικουρήσει το παρόν βιβλίο σε επιμέλεια του καθηγητή ΔΠΘ, Δ. Αυγητίδη. Με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς για τον νέο Ν 4601/2019. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο νέος νόμος με κατ’ άρθρο απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης. Το έργο προς διευκόλυνση του χρήστη συμπληρώνεται με τις νομοθετικές διατάξεις με μεταβατική ισχύ (και αφορούν σε μετασχηματισμούς που ξεκίνησαν πριν την 15.4.2019) καθώς και με διατάξεις που έχουν παράλληλη ισχύ.

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven

Phone: 210-6773722
Phone 2: 210-8223705
Δ/νση: Αποστολοπούλου 64 - Χαλάνδρι
www.taxheaven.gr

All rights reserved. ©2012 Company name Ltd.