VIEW ONLINE arrow1
14 - 01 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η πολιτική είναι μια πάλη συμφερόντων μεταμφιεσμένη σε αγώνα αρχών.
Ambrose Bierce
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Παράταση υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ
• Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη 3η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδύναμου
• Αλληλέγγυος ευθύνη του εν τοις πράγμασι διαχειριστή ΕΠΕ - Προϋποθέσεις, διαχρονικό δίκαιο
• Δαπάνη για ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης υπαλληλικού προσωπικού, διαχειριστών και μελών ΔΣ εταιρειών
• Ενοποιείται και ψηφιοποιείται πλήρως η μισθοδοσία του Δημοσίου
• Ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών
Άλλες ειδήσεις
• Ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος - Η απόφαση της ΤτΕ για την λειτουργία τους και τη χορήγηση αδείας
• ΠΟΕΕΤ: Επίκαιρη ερώτηση στο Κοινοβούλιο για κήρυξη υποχρεωτικής ΣΣΕ Επισιτισμού
• Μητρώο Επιχειρήσεων και Αδειών παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών - Λειτουργία της νέας online πλατφόρμας
• Καθορισμός ανώτατου ποσού κουπονιών, αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ και κάτω, που προορίζονται για την ανώνυμη χρηματοδότηση κομμάτων / συνασπισμών κομμάτων
• Καταγραφή ΕΑΔ: «Το 69% έχει δώσει φακελάκι προκειμένου να έχει καλύτερη αντιμετώπιση στο δημόσιο»
• Εξισωτική Αποζημίωση: Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ για το Μέτρο 13
• ΕΛΕΠΑ: «Για την νέα ΕΓΣΣΕ που συμφώνησε η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ στα μουλωχτά και με άκρα μυστικότητα!»
• ΛΣΑ: Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή των οικονομικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου - Άρθρα
164/2/2019
Όροι και προϋποθέσεις για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, β) την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής συμμετοχής, γ) την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων, δ) τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης, ε) τους κανόνες εποπτείας, στ) την τήρηση μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4537/2018 - 164/2/2019

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ 3120/2019
Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ σε πλυντήριο αυτοκινήτων - Η ΑΠΥ εκδίδεται μόλις ολοκληρωθεί η υπηρεσία - ΔΕΔ 3120/2019
ΔΕΔ 3079/2019
Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ για εκδρομές που γίνονται από τουριστικό λεωφορείο - Δικαίωμα και έκδοση ΑΠΥ πριν την έναρξη - ΔΕΔ 3079/2019
Δ.ΟΡΓ.Β 1003291 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε.» - Δ.ΟΡΓ.Β 1003291 ΕΞ 2020
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/122441/5446/2020
Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114), από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων, επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-16 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-24 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές Περιφερειακών Ενοτήτων Λήμνου και Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» - ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/122441/5446/2020
1745/2020
Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» - 1745/2020
1746/2020
Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» - 1746/2020
919/47/2019
Λειτουργία νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Μητρώου Επιχειρήσεων και Αδειών - 919/47/2019
1680 ΕΞ 2020
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. 1(α) του άρθ. 14Α του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α', 285), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α', 65) - 1680 ΕΞ 2020
Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235
του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2019 που τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και την οδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά τις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης - Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235
15
Jan
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Δεκεμβρίου
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Δεκεμβρίου
Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων προηγούμενου εξαμήνου
Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προηγούμενου εξαμήνου
Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων προηγούμενου εξαμήνου
Απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 30.6 του προηγούμενου έτους
Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού του προηγούμενου έτους
Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
περισσότερα
16
Jan
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Δεκεμβρίου
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©