Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Υποχρέωση εγγραφής των εμπορικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ. Ποιά δικαιολογητικά χρειάζονται και ποιές είναι οι προθεσμίες εγγραφής

Ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3419/2005 για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και των φυσικών προσώπων που ασκούν εμπορία.

Σύμφωνα με την Κ1−941 οικ./27.4.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. την 3η Μαίου 2012, οι υπόχρεοι:

α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύστασή της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (Α΄ 52), οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (Α΄ 192) και οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (Α΄ 220).
γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή,

των οποίων η σύσταση (εφόσον πρόκειται για την ως άνω περίπτωση β) ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας (εφόσον πρόκειται για τις ως άνω περιπτώσεις ζ και η) έγινε πριν τις 4/4/11 και δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ, οφείλουν με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η σχετική αίτηση – δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου της παραγράφου 1, ατελώς ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET. Ο υπόχρεος ελέγχει τα προσυμπληρωμένα πεδία, επιβεβαιώνει τα ορθά και διορθώνει τυχόν ανακριβή, συμπληρώνει τα λοιπά πεδία και υποβάλλει και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα.

Οι προθεσμίες για την υποβολή της αίτησης:

1) Οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της απόφασης (έναρξη ισχύος της απόφασης είναι ένα μήνα μετά από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ ήτοι 3/6/2012) [2/8/2012]

2) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 20 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης. [23-8-2012]

3) Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή, εντός προθεσμίας 20 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της  περίπτωσης 1 [23-8-2012]

4) Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή εντός προθεσμίας 20 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της περίπτωσης 1 [23-8-2012]

5) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας των περιπτώσεων 2,3,4 [23-10-2012]

6) Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας των περιπτώσεων 2,3,4 [23-10-2012]

7) Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας των περιπτώσεων 2,3,4 [23-10-2012]

8) Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας των περιπτώσεων 2,3,4 [23-10-2012]

9) Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας των περιπτώσεων 2,3,4 [23-10-2012]

10)  Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας των περιπτώσεων 2,3,4 [23-10-2012]

----

Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία (εγγραφή) εντός της τασσόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, επιβάλλονται σε αυτόν οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

Περιεχόμενο άρθρου 17 :
Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται, σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδα της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου.


Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να την δείτε εδώ.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 11:12 π.μ. | Reply
Τι είναι πάλι ετούτο? κι άλλη δουλειά για τους λογιστές?
image description Game over.... | Μαΐου 10, 2012 12:08 μ.μ. | Reply
Αν το γράφανε ΜΗ.Γ.Ε. μπορει να έβγαζε " Μη Γα@#$%τε (τις) επιχειρήσεις!!!!"
image description Γιάννης Γεωργιάδης | Μαΐου 11, 2012 12:59 μ.μ. | Reply
Συνάδελφοι,
Καλύτερα να βρούμε τρόπο πίεσης παρά να διαμαρτυρόμαστε απο εδώ μέσα.Καλές οι διαμαρτυρίες αλλά νομίζω οτι μόνο εμείς τις λέμε , εμείς τις ακούμε.
Ας ξεσηκωθούμε και ας βρούμε τρόπο δράσης. Συμφωνώ οτι είμαστε τα τσιράκια αλλά το να φωνάζουμε μόνο δεν βγαίνει τίποτα.
Ας πάρει επιτέλους κάποιος την πρωτοβουλία .....
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 11:04 π.μ. | Reply
Και ελεγα τι να κανω τωρα ...
Ασε λεω πρωτα να ξυστω και μετα να ασχοληθω ...
image description Elena | Μαΐου 10, 2012 11:16 π.μ. | Reply
Τι εννοουν με τους κωδικους? Οι λογιστες θα το κάνουν? Τα εχουν τα στοιχεια όλα, ας τα περασουν οι ιδιοι στο συστημα τους. Τι είναι οι λογιστές? Τα σκλαβάκια του Δημοσίου να τρεχουν αμισθοί?
image description ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ | Μαΐου 10, 2012 12:58 μ.μ. | Reply
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΩΞΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500000 ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ..ΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΦΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ..ΕΞΑΛΛΟΥ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΨΑΧΝΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΣ ΠΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ....ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΧΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ (ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ , ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ , ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΤΛ ) ΘΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ...
image description KALASTY | Μαΐου 10, 2012 12:51 μ.μ. | Reply
Τι έκανε ΛΕΕΙ???
Και το μητρώο των επιχειρήσεων και το taxisnet γιατί το έχουν?
Αλλά θα μου πεις μήπως δουλεύει και ποτέ του για να μπορούν να πάρουν δεδομένα???Ή μήπως το Γ.Ε.Μ.Η(ούτε καν δεν ξέρω τι είναι αυτό)το εννοούν διαφορετικά και έχουν κάνει λέω τώρα ορθογραφικό λάθος και δίνουν άλλη ερμηνεία...το ξέρουμε κύριοι...μόνο Γ...(μπιπ)όλους εμάς!!!!
Αμάν πια!
image description SARAKINOS | Μαΐου 10, 2012 3:21 μ.μ. | Reply
Συναδέλφισα, σαν απάντηση και σχόλιο σου παραθέτω αυτά που έγραψα μια ώρα πριν από σένα, στο FORUM για τον ΚΑΡΟΛΟ.
Τι μπορούμε πια να κάνουμε, όταν υπάρχουν επαπειλούμενα πρόστιμα , όπως θα δεις στην κεντρική σελίδα του TAXEAVEN

KAROLOS, κατά 10 Μάιος 2012 - 10:01 πμ, λόγο:

http://www.taxheaven.../circular/13924


Σε ευχαριστώ πολύ ΚΑΡΟΛΕ, παρά το γεγονός ότι πήρα υπογλώσσιο για να αποφύγω έμφραγμα και εγκεφαλικό,,,Μα, στον θεό τους αυτοί του Υπουργ. Ανάπτυξης δεν καταλαβαίνουν ότι μεσούσης της περιόδου των δηλώσεων δεν μπορούν να ζητάνε 12 (!) σελίδες δικαιολογητικά να υποβληθούν μέχρι την 30/6 και 30/7/2012 κατά περίπτωση ; Μόνο της Παναγίας τα μάτια δεν ζητάνε. Τι έχουν να πούν οι μεγάλες Ομοσπονδίες και Ενώσεις μας ; Η θα εκλιπαρούμε πάλι παράταση, που δεν θα τους κόστιζε τίποτα αν την πήγαιναν μέχρι τέλος του 12.
Αλλά επαναλαμβάνω το ερώτημα που έβαλα παραπάνω.: Ολα τα στοιχεία - και όταν όλα, εννοώ ΟΛΑ - έχουν υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου (Επιμελητήρια-Πρωτοδικεία-Διεύθ. Εμπορίου των Νομαρχιών και νυν Περιφερειών. Δεν μπορούν - διάολε - να τα μεταβιβάσουν αυτοί στο ΓΕΜΗ ; Γιατί πάλι εμείς, που μας κατηγορούν ήδη οι ανίδεοι πελάτες ότι δεν φροντίσαμε (!) να κάνουμε την καταχώρηση αυτή., Και ποιος πληρώνει τον βαρκάρη ; Τι λένε οι συνάδελφοι για όλα αυτά ; Περιμένω απαντήσεις, προτάσεις, ενστάσεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους...

image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 12:39 μ.μ. | Reply
Θα πληρώσουμε και τέλος εγγραφής ?... ....το κέρατό μου
image description nefertiti | Μαΐου 10, 2012 12:18 μ.μ. | Reply
Καλά τώρα είναι σοβαροί αυτοί ή δουλευόμαστε μεταξύ μας?
Δηλαδή δεν έχουν τι να κάνουν όλη μέρα και βγάζουν διατάξεις για να ασχολούνται?
Δεν πάμε καθόλου, μα καθόλου καλά.....................
image description LIANIKH | Μαΐου 10, 2012 12:20 μ.μ. | Reply
ΤΗΛ Γ.Ε.ΜΗ 2103893303
μου είπαν ότι δεν έχει ακόμη αρχίσει η διαδικασία και βεβαια δε υπάρχει ακόμα η αίτηση
επίσης μου είπε ότι τα στοιχεία της κάθε εταιρίας θα μεταπέσουν απο το επιμελητηριο που είναι γραμμένη η κάθε εταιρία και απο το taxis και ότι μετά θα γίνεται έλεγχος για την ορθοτητα καθώς και συμπλήρωση των ελλείψεων από τους υπευθυνους των εταιριών με τους κωδικούς taxiς
θα βγούν ενημερωτικές εγκύκλιοι είπε και οδηγίες για την συμπλήρωση
image description XONDRIKH | Μαΐου 10, 2012 12:22 μ.μ. | Reply
NAI LIANIKH ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ 80-100 ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ Ο ΦΟΥΦΟΥΤΟΣ ? ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΛΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ....
image description ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ | Μαΐου 10, 2012 12:14 μ.μ. | Reply
Και συ συναδελφισα τι του είπες στο τέλος; Ευχαριστώ; Ποιός είναι υπεύθυνος για αυτό τον σαδισμό σε βάρος μας; Έχει διεύθυνση τηλέφωνο;
image description ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ | Μαΐου 10, 2012 12:53 μ.μ. | Reply
Ωρες ωρες αισθανομαι οτι οι του υπουργειου μας εχουν αχτι για εναν ανεξηγητο λογο. Κανονικα επρεπε να μας εχουν στα ωπα ωπα διοτι ολη την δουλεια εμεις την βγαζουμε. Ειμαστε αδικημενοι απο ολες τις αποψεις. Ουτε απεργια τολμαμε να κανουμε.
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 12:17 μ.μ. | Reply
ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.
ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.
ΜΠΡΑΒΟ !!!!!!!
image description ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Μαΐου 10, 2012 12:03 μ.μ. | Reply
ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ.

ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΡΑΒΑ!!!!!!!!!!!
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 12:06 μ.μ. | Reply
ΔΗΛΑΔΗ ΕΛΕΟΣ..ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ??ΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝ ΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗ ΚΑΝΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΗ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ- ΕΜΕΙΣ? ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΑΜΙΣΘΟΙ. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΟΛΑΣ.
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 1:46 μ.μ. | Reply
ΒΡΕ ΑΝΤΕ ΚΙ ΑΠΑΥΤΟΘΕΙΤΕ.ΗΛΙΘΙΟΙ.ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ
image description stauros | Μαΐου 10, 2012 1:37 μ.μ. | Reply
τι ειναι το ΓΕΜΗ
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 1:12 μ.μ. | Reply
ΠΟΦΕΕ ΕΓΕΡΘΗΤΗ...
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 1:49 μ.μ. | Reply
ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΝΡΕΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΒΛΑΚΩΔΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 1:05 μ.μ. | Reply
ΤΟ ΓΕΜΗ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ.ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . ΟΠΟΤΕ ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ.
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 1:27 μ.μ. | Reply
ΒΡΕ ΦΡΟΥΤΑ,ΒΡΕ ΑΣΧΕΤΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΕ ΑΔΙΚΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ,ΠΟΣΕΣ ΜΑ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ?????ΓΙΑ ΨΑΞΤΕ ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...ΠΑΛΙΟ ΤΕΜΠΕΛΟΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ...ΒΟΛΕΜΕΝΑ
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 1:37 μ.μ. | Reply
ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ.ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΥΠΝΑ...
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 1:29 μ.μ. | Reply
ΜΟΝΟ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΠΟΤΕ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ , ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ .
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 1:59 μ.μ. | Reply
ΤΑ ΟΡΑΓΑΝΑ ΜΑΣ ΤΑΧΟΥΝ ΦΤΥΣΕΙ ΠΡΟΠΟΛΛΟΥ...........ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ Ή ΑΣ ΦΟΡΕΣΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΜΙΑ ΑΠΤΑ ΙΔΙΑ...
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 2:58 μ.μ. | Reply
Αν έδιναν τέτοια δουλειά σε δικηγόρους-μηχανικούς θα τρίβαν τα χέρια τους...θα το έβλεπαν ως ευκαιρία να βγάλουν εξτρα αμοιβή.
Και εμείς,το βλέπουμε ως αγγαρεία,γιατί τέτοια θα καταλήξει να είναι.Δεν είναι που μας έχουν όλοι για μ@λ@κες,είναι που μάλλον είμαστε.
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 3:52 μ.μ. | Reply
ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ , ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ 30 ΔΙΑ ΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΑΔΑ , ΞΥΠΝΗΣΤΕ , ΜΕΤΑ ΞΥΠΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 10:00 π.μ. | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ.... ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ... ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΛΙΓΟ....
ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΜΕ;;; ΓΙΑΤΙ ΒΑΛΑΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ Κ ΒΓΑΛΑΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ....
ΠΗΓΑΜΕ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΩΡΑ..... ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ "ΠΕΛΑΤΕΣ - ΦΕΣΙΑ" ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ"... ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ!!! ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕΒΑΤΗΚΑΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ... ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ.... ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ...!!!! ΑΝ ΟΛΟΙ ΛΕΓΑΜΕ : "ΝΑΙ!! ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΛΕΙΣ... ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΣΕ ΑΝΑΛΟΓΑ" ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΩΡΑ..... ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ "ΤΣΙΡΑΚΙΑ" ΔΕΝ ΜΑΣ "ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ" ΟΜΩΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ!!! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΦΤΑΙΜΕ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!!!!! ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ...... ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΧΕΙ ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ Α-Ξ-Ι-Ο-Π-Ρ-Ε-Π-Ε-Ι-Α!!!!!!
image description BILLY TAS | Μαΐου 10, 2012 3:24 μ.μ. | Reply
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ) ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ FORUM, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΤΟΜΑ ΜΕ ΣΤΟΜΑ, ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΜΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΙΓΗ ΦΩΝΗ - ΛΙΓΗ ΔΥΝΑΜΗ . ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΩΡΑ
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 3:18 μ.μ. | Reply
Δεν υπαρχει πια ελπιδα σε αυτο τον τοπο...
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 3:31 μ.μ. | Reply
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΜΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ .. ΑΣ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ 'Η ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ... ΑΣ ΖΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΛΑΝΑΝ ΕΛΕΟΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΛΟΣ
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 4:10 μ.μ. | Reply
Ποιός υποχρεώνει τους λογιστές να στείλουν στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΓΕνικό Εμπορικό ΜΗτρώο);
Η υποχρέωση είναι μόνο των επιχειρήσεων και όχι των λογιστών τους!!
Αν πληρωθείτε τότε πολύ σωστά να τα στείλετε αλλοιώς γιατί κλαψουρίζεται;
Απλά έχετε δώσει αφορμή στις επιχειρήσεις να σας θεωρούν δεδομένους και να σας φορτώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους χωρίς έξτρα αμοιβή.
Αν είναι να σας πληρώσει η επιχείρηση τότε θα διαμαρτυρηθεί στο Επιμελητήριο οτι είναι δική του υποχρέωση. Αν είναι να το κάνετε τζάμπα ποιός ο λόγος να διαμαρτύρεται ο επαγγελματίας;;
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 6:59 μ.μ. | Reply
ΕΙΣΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ή ΔΥ?
image description SARAKINOS | Μαΐου 10, 2012 7:43 μ.μ. | Reply
Αγαπητέ μου, προφανώς ζεις σε άλλο πλανήτη ή όπως λέει παρακάτω ο συνάδελφος είσαι Δ.Υ. Δεν εξηγείται αλλιώς το μένος σου εναντίον των συναδέλφων που ξεπατώνονται για να κάνουν σωστά και έντιμα την δουλειά τους. Οπωσδήποτε δεν είσαι Λογιστής, ούτε καν έχεις σχέση με τον κλάδο, γι΄αυτό σταμάτα τις ειρωνείες και αποχώρησε από τον διάλογο. Δεν προσφέρεις τίποτα.
image description KALASTY | Μαΐου 11, 2012 12:57 μ.μ. | Reply
Το γεγονός ότι δεν ζεις δεν βιώνεις δεν καταλαβαίνεις την πραγματική χαώδης που αντιμετωπίζουμε εμείς δεν σημαίνει ότι έχεις και δικαίωμα να κρίνεις να ειρωνεύεσαι όλους εδώ εμάς!!!Κάνε εσύ την όποια δουλειά σου έχεις και εμείς την δική μας και σταμάτα την λογοκρισία δεν την χρειαζόμαστε δεν την έχουμε ανάγκη ΔΕΝ ΤΗΝ ΘΕΛΟΥΜΕ...αρκετά!
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 3:33 μ.μ. | Reply
Στις 11 Μαϊου 2012 ώρα 10.00π.μ. υπάρχει ένας συνάδελφος – λογιστής -που γράφει ότι έγραψα και εγώ στις 10 Μαϊου 2012 ώρα 4.10 μ.μ.
Η αξιοπρέπεια κατακτιέται δεν ζητιανεύεται !!

image description ΜΙΧΑΛΗΣ | Μαΐου 10, 2012 4:02 μ.μ. | Reply
ΓΙΝΑΜΕ ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ...ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ -ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛ.ΠΕΤΑΝΕ Σ' ΕΜΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!! ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ.
ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ?
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 6:25 μ.μ. | Reply
ΣΩΣΤΟΣ.ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΑΚΟΥΣΕΙ?
image description ANTONIS SANTORINI | Μαΐου 10, 2012 6:02 μ.μ. | Reply
Στις Επομενες εκλογες μην στειλετε δικαστικους αντιπροσωπους.Στειλτε λογιστες.ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ!!!!!!!!! Αφου εσεις ξερετε: οτι οι λογιστες στην ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.Και οταν λεω ΟΛΕΣ εννοω ΟΛΕΣ εκτος απο την αμοιβη...............
image description ακουραστος λογιστακος | Μαΐου 10, 2012 8:53 μ.μ. | Reply
εχω να προτεινω μετα το ΓΕΜΗ να αναλαβουμε και την νεα απογραφη των δημοσιων υπαλληλων, την απογραφη των συνταξιουχων, τις πισινες, τα σκαφη, τη σκαφη, τους κηπους, τα εξοπλιστικα, το τυπωμα των σχολικων βιβλιων, το ετακ, το φαπ, τα εκλογικα αποτελεσματα, τις τακτοποιησεις των ημιυπαιθριων, των αυθαιρετων, τον αμκα, τις αποχετευσεις, τα κατοικιδια, τους κλειδαριθμους, τους λογαριθμους, το helpdesk του taxis και το λουρι της μανας
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 6:20 μ.μ. | Reply
ΠΟΙΑΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ???ΑΥΤΟΥΝΟΥ ΠΟΥΧ ΞΕΦΥΓ??????
ΚΑΛΑ ΑΚΟΜ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ ΠΙΣ???
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 6:48 μ.μ. | Reply
ΝΑΟ ΕΟΤΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΛΑΚΑ
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 6:22 μ.μ. | Reply
ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΣΑ 'Η ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΜΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΑΡΑΜΑΖΩΜΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ " ΑΓΑΠΗΤΩΝ " ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ " ΑΓΑΠΗΤΩΝ" ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ( ΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ) ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΛΕΥΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ. ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΣ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΡΗΜΑΔΟΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΗ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΤΟ 6,67ΩΡΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΟΠΡΟΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ.
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 7:09 μ.μ. | Reply
ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΔΩ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ........
ΠΑΕΙ,ΤΟΧΑΣΑΝ ΕΝΤΕΛΩΣ
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 7:14 μ.μ. | Reply
μπραβο σας,ετσι θα ανοιξουν κ αλλες επιχειρησεις, αντι να κρατησετε αυτες που εμειναν ανοικτες, φορτωστε κ αλλα στη πλατη τους.............πανεξυπνοι χαραμοφαηδες συμβουλοι του καθε ανεπαγγελτου/ασχετου υπουργου......κ ζητατε κ το ψηφο μας.............εδω ροχαλες πεφτουν κ σεις νομιζετε ειναι ακομα φθινοπωρο.........ουστ ρεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 7:07 μ.μ. | Reply
Τι φωνάζετε τζαμπα ρε παιδιά ; αφού η δήλωση υποβάλλεται ΑΤΕΛΩΣ.....
image description ΘΕΟΤΡΕΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Μαΐου 10, 2012 8:24 μ.μ. | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ & ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ? ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΟΛΑ & ΔΕΝ ΞΕΡΩΜΕ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩΜΕ ( ΠΕΤΑΜΕ ΧΑΡΤΑΕΤΟ )!!!!!
ΑΥΤΟΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΜΗΝ ΜΗΝΕΙ ΚΕΝΗ Η ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ & ΠΑΘΩΜΕ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ!!!!!ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΜΕ ΤΡΕΛΑ & ΚΟΡΔΕΛΑ!!!!! ΟΤΖΑΜΠΑΣ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 8:44 μ.μ. | Reply
ΟΧΙ,ΟΧΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ...ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΚΙ ΕΤΣΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΖΟΧΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΣΗ.....
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 8:56 μ.μ. | Reply
δεν κανω τιποτα, δεν ειδοποιω κανενα, να τους ενημερωσει τον καθενα ο εμπορικος συλλογος που ανηκει και να πανε να τα κανουν μονοι τους ή να πληρωσουν καποιο να τους τα κανει. δεν φτανει που τον Αυγουστο θα κανουμε ακομα δηλωσεις, θα εχουμε να βγαλουμε μισθοδοσιες μεχρι 7 του αυγουστου και να στειλουμε ΑΠΔ απο τις 10 του μηνα συν ΦΠΑ, ενημερωσεις κτλ θα πρεπει να κανουμε και αυτα?δηλαδη τι ειμαστε εμεις οι μαλακες τηε υποθεσης? εγω πληρωνομαι (λεμε τωρα τα φεσια τρεχουνε) για να προσφερω συγκεριμενες υπηρεσιες και τιποτα παραπανω,τελειωσαν οι μερες που φορτωνανε το γαιδουρι-λογιστη με οτι του καπνισει του καθενα. το η γαιδουρι-λογιστης ψοφησε και δεν μπορει αλλο να τραβαει τον αραμπα που λεγεται ελληνικο δημοσιο
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 10:43 μ.μ. | Reply
+++++++++++
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 10:34 μ.μ. | Reply
ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ..... ΕΛΕΟΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 10:16 μ.μ. | Reply
+++++
image description FENDER | Μαΐου 10, 2012 10:01 μ.μ. | Reply
ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ
ΕΓΩ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΕΙΜΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΟΘΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΑΠΛΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ
image description Your Name | Μαΐου 10, 2012 10:51 μ.μ. | Reply
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ!
image description FENDER | Μαΐου 10, 2012 10:23 μ.μ. | Reply
ΜΕΥΑ ΑΠΟ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΦΡΕΣΚΟΣ
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 9:39 π.μ. | Reply
Ε ΟΧΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ..ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ..ΣΥΛΛΟΓΟΙ,ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΑΜΕΣΑ..
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 9:24 π.μ. | Reply
ΕΙΔΑΤΕ ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΚΑΠΑΛΕΡΗΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥΣ??
ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ ΗΤΑΝ??
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 9:14 π.μ. | Reply
ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 9:43 π.μ. | Reply
ΧΑΟΣ, ΝΤΡΟΠΗ ,ΞΕΦΤΙΛΑ. ΑΥΤΟΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ Μ ......ΚΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 10:50 π.μ. | Reply
ΜΕΘΥΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 10:25 π.μ. | Reply
ΑΥΤΟΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΦΑΣΙΑ.ΚΑΜΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣθΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ?
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 10:37 π.μ. | Reply
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΖΗΛΕΥΩ..ΑΠΙΘΑΝΟ ΑΡΑΛΙΚΙ..ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΛΑΡΑ ΠΕΦΤΟΥΝ..
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 10:40 π.μ. | Reply
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΝ,ΑΦΟΥ ΕΜΕΙΣ ΠΛΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΚΟΜΑ....ΑΛΛΑ ΟΠΟΥ ΝΑΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ..
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 10:15 π.μ. | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ.... ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ... ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΛΙΓΟ.... ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΜΕ;;; ΓΙΑΤΙ ΒΑΛΑΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ Κ ΒΓΑΛΑΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ.... ΠΗΓΑΜΕ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΩΡΑ..... ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ "ΠΕΛΑΤΕΣ - ΦΕΣΙΑ" ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ"... ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ!!! ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕΒΑΤΗΚΑΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ... ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ.... ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ...!!!! ΑΝ ΟΛΟΙ ΛΕΓΑΜΕ : "ΝΑΙ!! ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΛΕΙΣ... ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΣΕ ΑΝΑΛΟΓΑ" ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΩΡΑ..... ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ "ΤΣΙΡΑΚΙΑ" ΔΕΝ ΜΑΣ "ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ" ΟΜΩΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ!!! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΦΤΑΙΜΕ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!!!!! ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ...... ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΧΕΙ ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ Α-Ξ-Ι-Ο-Π-Ρ-Ε-Π-Ε-Ι-Α!!!!!!
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 11:55 π.μ. | Reply
ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΟΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ...
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΖΗΝ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ,ΜΕ ΤΟΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΙΑΣ,ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ,ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ..ΑΥΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΜΟΝΑΧΑ ΑΝ ΜΑΣ ΚΑΝΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 11:11 π.μ. | Reply
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟ ΕΠΥΘΥΜΟΥΜΕ.ΟΣΟΙ ΔΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ,ΕΓΕΡΘΗΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΞΩ...
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 11:57 π.μ. | Reply
ΤΟ SITE ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ?
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 12:55 μ.μ. | Reply
ΚΑΛΑ ΤΩΡΑ ΕΣΥΕΧΣ ΞΕΦΥΓ.,....ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙΣ????ΕΙΣΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ???
image description TASOULA | Μαΐου 11, 2012 5:09 μ.μ. | Reply
ΑΧ ΠΩΣ Μ΄ΑΡΕΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
image description LOGRALLI | Μαΐου 11, 2012 6:54 μ.μ. | Reply
Από αυτά που διάβασα ,ουσιαστικά πρέπει να γίνει καταγραφή όλων των επιχειρήσεων ,εταιρειών ,φυσικών προσώπων κτλ
είναι τόσο άχρηστες οι υπηρεσίες ,που δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
κύριοι να τα πάρετε από το Υπουργείο Οικονομικών και να μας αφήσετε στην ησυχία μας , ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΑ...
Ολα στο δικό μας το κεφάλι, επειδή κάποιος ανεγκέφαλος σκέφτηκε να κάνει αυτό το πράγμα!!!
αι στο διάολο να τα κάνετε μόνοι σας, που είναι οι σύλλογοί μας ρε παιδιά?
ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΟΣΕ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ
ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΜΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΔΟΥΛΟΣ
image description Your Name | Μαΐου 11, 2012 6:41 μ.μ. | Reply
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΥΟΥΟΥ........ΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ???
image description Υποψήφιος Λογιστής | Μαΐου 11, 2012 8:38 μ.μ. | Reply
Το εντελώς αποράδεκτο είναι η φωτογράφηση του λογιστή:

"από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET"

Από που και ως που λέει κάτι τέτοιο?Η κάθε επιχείρηση είναι υπόχρεη και αν
θέλει ας το αναθέσει σε όποιον θέλει και την συμφέρει !
Τι λέτε για αυτό ?
image description Your Name | Μαΐου 12, 2012 9:37 π.μ. | Reply
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ.ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΗ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΗΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ..
image description Your Name | Μαΐου 14, 2012 4:39 μ.μ. | Reply
Ένα ακόμα από τα πολλά "γυμνάσια" για τους λογιστές; Σαν πολύ ανεκτικούς μας έχουν βρει και μας φορτώνουν όποια ανοησία και ηλιθιότητα τους κατέβει! Φτάνει πια ρεεεεεεεε!!!
image description SARAKINOS | Μαΐου 14, 2012 9:18 μ.μ. | Reply
Λόγια, λόγια, ειρωνείες και λίγες φωνές διαμαρτυρίας. Συνάδελφοι, το πολύ μπλα-μπλα βλάπτει την υγεία μας. Καλέστε τους συναδέλφους της περιοχής σας, τους συλλόγους σας, τις ομοσπονδίες μας, στείλτε επιστολές διαμαρτυρίας , ατομικά ή ομαδικά, στην Περιφέρεια (Δ/νση Ανων. Εταιρειών) στα πρωτοδικεία (για Ο.Ε.-Ε.Ε. & Ε.Π.Ε.), στα επιμελητήρια, στις Εφορίες (Τμήμα Μητρώου), ακόμα και στο ΓΕ.ΜΗ. και τονίστε το ανέφικτο της ανακοίνωσης του Υπουργείου, την ύπαρξη στα αρχεία τους όλων των στοιχείων που υπάρχουν στα αραχνιασμένα συρτάρια τους, γιατί αν τα είχαν αποθηκεύσει κάπου , θα ήταν εύκολο να τα προωθήσουν όπου απαιτείται. Φωνάξτε, απαιτείστε σεβασμό στο επάγγελμά μας , ακόμα και τους επαγγελματίες που εκπροσωπούμε, ζητείστε να διορθώσουν τη απίστευτη και αστήρικτη ανακοίνωσή τους. Οργανωθείτε, αμυνθείτε, γιατί όλοι γνωρίζετε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Μην καθόμαστε άβουλοι να συζητάμε και να σχολιάζουμε χωρίς ουσιαστικές ενέργειες. Ολοι σας γνωρίζετε από τα σεμινάρια κάποιους κρατικούς λειτουργούς, Ενοχλείστε τους, ζητείστε τους προσωπικά να παρέμβουν, να ζητήσουν την επαναλειτουργία της παραλυμένης, διαλυμένης κρατικής μηχανής, να επανεξετάσουν τις αναθέσεις που κάνουν σε ιδιωτικές εταιρείες για την επεξεργασία των στοιχείων , που εμείς οι δουλοπάροικοι, όπως μας κατάντησαν, υποβάλλουμε με κόπο και ξενύχτια , για να μας επιρρίψουν στο τέλος και την ευθύνη της έλλειψης στοιχείων. Προσωπικά εγώ, μίλησα ήδη με την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, το Επιμελητήριο Κυκλαδων και στα παιδιά της δικης μας Δ.Ο.Υ. και μου υποσχέθηκαν ότι θα απευθυνθούν και αυτοί όπου η ιεραρχία τους το επιτρέπει. Θυμηθείτε συνάδελφοι, την ιστορία με το κλαρί που μόνο του τσακίζεται αλλά σαν δεμάτι δεν σπάει με τίποτα.. Ξεσηκωθείτε, φτάνει πια η αναίσχυντη εκμετάλλευση του κλάδου μας από τους ανώνυμους καρεκλοκένταυρους. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ....
image description γιωργος | Αυγούστου 1, 2012 3:13 μ.μ. | Reply
Μας θεωρούν αναλώσιμους γι'αυτό και δεν υπάρχει φορολογική ηρεμία.Τόσα χρόνια ψηφίζουν σαν τρελλοί νομοσχέδια με αποτέλεσμα ακόμα και όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις φορολογικά θέματα παρελθουσών χρήσεων να ανατρέχεις στη νομολογία του κάθε συγκεκριμένου οικονομικού έτους.
image description ΜΑΧΑΤΖΗ | Αυγούστου 22, 2012 12:02 μ.μ. | Reply
Σχολιάστε
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο