Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απολυμένων ηλικίας 55-64 ετών και υλοποίηση των διατάξεων ως προς την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων (Α.Π.Δ.),Προθεσμία έως τις 31/12/2012 δίνει το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στους εργοδότες που έχουν απολύσει την προηγούμενη διετία εργαζόμενους ηλικίας από 55 έως 64 ετών, προκειμένου να καταβάλουν τις εισφορές, οι οποίες αντιστοιχούν για την αυτασφάλιση των τελευταίων με βάση τους κατώτατους μισθούς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Το κείμενο της σχετικής απόφασης:

«Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απολυμένων ηλικίας 55-64 ετών και υλοποίηση των διατάξεων ως προς την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων (Α.Π.Δ.), προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών.

ΣΧΕΤ. : Η με αριθ. εγκύκλιο 95/11 Ι.Κ.Α. - Ε. Τ. A.M.

Ως γνωστόν, με την εγκύκλιο 95/11 σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του αρ. 66 του Ν.3996/2011 και της Φ.11321/22575/1810/3.10.2011 (Φ.Ε.Κ. /τ.Β' 2297/2012) απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με την αυτασφάλιση των απολυομένων ηλικίας 55-64 ετών, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η αυτασφάλιση των εν λόγω προσώπων θα πρέπει οι υπόχρεοι τέως εργοδότες αυτών να υποβάλλουν Α.Π.Δ. ως κατωτέρω:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Α.Π.Δ.

Οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται για μέν τους εργοδότες που έχουν υποχρέωση υποβολής (συνεχίζουν να απασχολούν προσωπικό για το οποίο και υποβάλλουν Α.Π.Α.) με Τύπο Δήλωσης (04) (για μισθολογική περίοδο που έχει υποβληθεί κανονική Α.Π.Δ.) ενώ για εργοδότες που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. (δεν απασχολούν προσωπικό) με Τύπο Δήλωσης (01). Για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των απολυμένων θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Δραστηριότητας ΚΑΑ6600, Κωδικός Ειδικότητας 400010 για τους απολυμένους που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 55° της ηλικίας τους και 400020 γι' αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 60° έτος της ηλικίας τους. 

Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 1354 (ποσοστό 26,45%) και Τύπος Αποδοχών 01 (Τακτικές Αποδοχές) καθώς τα εν λόγω πρόσωπα δεν δικαιούνται επιδόματα εορτών και αδείας. Ημέρες Ασφάλισης, θα καταχωρούνται 25 ανά μήνα εκτός από το μήνα έναρξης και διακοπής της αυτασφάλισης που μπορεί να είναι και λιγότερες (οπότε συμπληρώνεται το πεδίο 34 ή 35 ανάλογα).

Ποσό αποδοχών ορίζεται αυτό που αντιστοιχεί κάθε φορά στο βασικό μισθό της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Το πεδίο 40 (Εισφορές Ασφαλισμένου) παραμένει κενό.

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το πεδίο 44 (Επιδότηση Εργοδότη) συμπληρώνεται σύμφωνα με το ποσοστό της επιδότησης ήτοι 50% (συμμετοχή εργοδότη 50% & επιδότηση εργοδότη 50%) ή 20% (συμμετοχή εργοδότη 80% και επιδότηση εργοδότη 20%) αναλόγως. Στο πεδίο 45 (Ποσό της Επιδότησης Εργοδότη) αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στο γινόμενο εισφορές εργοδότη Χ ποσοστό επιδότησης και το πεδίο 46, Καταβλητέες Εισφορές συμπληρώνεται με το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση συνολικές εισφορές - ποσό επιδότηση.

Για την πληρέστερη κατανόηση των προαναφερθέντων παραθέτουμε τα κατωτέρω παραδείγματα:

Απολυμένος ηλικίας 55 - 60 ετών
Ποσοστό επιδότησης 50%
Κατώτατος βασικός μισθός Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: 751,39€ (όπως ίσχυε έως 13-2-12)

Εγγραφές Α.Π.Δ.
18 ΑΡ. ΠΑΡ/ΚΑΔ 0/6600
30 ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 400010
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 1354
33 ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 11/2010
36 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01
37 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25
39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 751,39
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 198,74
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 198,74
44 ΕΠΙΔΟΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%) 50
45 ΕΓΠΔΟΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΣΟ 99,37
46 ΚΑΤΑΒΛ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 99,37

Β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Απολυμένος ηλικίας 60 έως 64 ετών
Ποσοστό επιδότησης 20%
Κατώτατος βασικός μισθός Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: 751,39€ (όπως ίσχυε έως 13-2-12)

Εγγραφές Α.Π.Δ.
18 ΑΡ. ΠΑΡ/ΚΑΔ 0/6600
30 ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 400020
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 1354
33 ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 11/2011
36 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01
37 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25
39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 751,39
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 198,74
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 198,74
44 ΕΠΙΔΟΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%) 20
45 ΕΓΠΔΟΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΣΟ 39,75
46 ΚΑΤΑΒΛ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 158,99

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τις εν λόγω Α.Π.Δ., την περίοδο που υποβάλλουν και για το τακτικό προσωπικό τους και οι οποίες ορίζονται κάθε φορά από τις Εγκύκλιες Διαταγές του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Οι Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων 1/7/2010 έως 29/6/2012 που αφορούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα πρέπει να υποβληθούν, ύστερα από σχετική ενημέρωση των υπόχρεων εργοδοτών, μέχρι 31/12/2012. Εφόσον υποβληθούν μέχρι την τασσόμενη ημερομηνία θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες και δεν θα επιβάλλεται εις βάρος των εργοδοτών οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις (Π Ε Π Ε Ε. λόγω εκπρόθεσμης υποβολής). Πέραν αυτής θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Επειδή πολλά Υποκαταστήματα δεν έχουν ακόμα προβεί στην έκδοση και κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων ώστε οι εργοδότες να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις εισφορές, (έως 31/3/2012 εγκύκλιο 95/11) η προαναφερόμενη προθεσμία παρατείνεται (έως 31/12/2012). 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description doctor | Μαΐου 9, 2012 4:55 μ.μ. | Reply
Παιδιά βάλτε τον σωστό τίτλο στο θέμα γιατί έτσι όπως είναι τώρα μπερδεύει τον κόσμο:
«Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απολυμένων ηλικίας 55-64 ετών και υλοποίηση των διατάξεων ως προς την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων (Α.Π.Δ.), προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών".
image description AGGELA | Μαΐου 9, 2012 5:04 μ.μ. | Reply
τι ενοει?????
Δεν καταλαβα τιποτα.....
image description AGGELA | Μαΐου 9, 2012 5:35 μ.μ. | Reply
υποχρεωνει τους εργοδοτες που εχουν απολυσει εργαζομενο ανω των 55 ετων να υποβαλουν ΑΠΔ και να πληρωσουν εισφορες για αυτασφαλιση????
Δεν καταλαβαινω
image description doctor | Μαΐου 9, 2012 5:35 μ.μ. | Reply
Αν δεν έχεις απολύσει άτομο από 55-64 μην ασχολείσαι. Επίσης, μην απολύσεις τέτοιο άτομο, οπότε πάλι μην ασχολείσαι.
image description GAV | Μαΐου 9, 2012 6:21 μ.μ. | Reply
Αγαπητέ doctor, εαν θυμάμαι καλά, θα πρέπει και ο εργαζόμενος να κάνει αίτηση αυτασφάλισης στο ΙΚΑ και ταυτόχρονα να δουλεύει όλο αυτό το διάστημα "μαύρα"?
image description Your Name | Μαΐου 9, 2012 6:05 μ.μ. | Reply
ποιος θα τολμησει να προσλάβει ανεργο πάνω απο 48 ετών οταν θα ξέρει οτι θα του πληρωνει και την σύνταξη ??????
αν αυτό λεγεται καταπολεμηση της ανεργίας τοτε ζούμε στην χωρα των ΖΟΥΛΟΥ.
image description doctor | Μαΐου 9, 2012 7:02 μ.μ. | Reply
GAV, χα,χα,χα.
Όχι "μαύρα" συνάδελφε. Εξωλογιστικά λέμε!!!
Χαζομάρες του Υπ.Εργασίας που φουντώνουν την μαύρη εργασία, διότι όπως το είπες έχεις πλέον έναν "εργαζόμενο" όχι με ασφάλιστρο κανονικό αλλά με 26,45% επί της εκάστοτε ισχύουσας ΕΓΣΣΕ. Tragic..
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο