Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πρώτα η δέσμευση των καταθέσεων και μετά η ενημέρωση και η κλήση για ακρόαση προς τους φοροφυγάδες

Σε δέσμευση καταθέσεων θα μπορούν να προχωρούν άμεσα οι ελεγκτικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του Δημοσίου και στην συνέχεια μέσα σε προθεσμία 15 ημερών θα επιδίδουν στον υπόχρεο κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν στην Ειδική Έκθεση Ελέγχου.
Τα παραπάνω αναφέρονται στην απόφαση ΠΟΛ.1103/20.4.2012 και έχουν αναλυτικά ως εξής:

---
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), σε περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου 2523/1997, όπως ισχύει.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Συντάγματος ορίζεται ότι το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Φ.Ε.Κ. 45 Α’), ορίζεται ότι:
«1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.

 2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερομένης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερομένου».

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι:
«3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει. 4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής».

3. Με βάση τα προαναφερθέντα και με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες:

i. Σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει, τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται εξαιρετικά και έχουν προληπτικό και επείγοντα χαρακτήρα, ως εκ τούτου, εξαιρούνται της τήρησης του τύπου της προηγούμενης ακρόασης των φορολογουμένων, ενόψει του σκοπού της διάταξης του ως άνω άρθρου, ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ούτως ώστε να δεσμευθούν οι λογαριασμοί και καταθέσεις καθώς και εν γένει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου μέχρι εκδόσεως των σχετικών τίτλων βεβαίωσης. Η προηγούμενη κλήση των προσώπων αυτών, θα ματαίωνε το σκοπό του νόμου, ο οποίος έχει αναχθεί από το νομοθέτη, επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα, σε σκοπό επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δημοσίου.

ii. Στις ανωτέρω, όμως, περιπτώσεις και προκειμένου να μην εκδίδονται απορριπτικές για τον τυπικό αυτό λόγο δικαστικές αποφάσεις, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του εδ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και η αρμόδια για την εφαρμογή των μέτρων φορολογική αρχή οφείλει να επιδίδει με απόδειξη στον υπόχρεο, σε βάρος του οποίου εφάρμοσε τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν στην Ειδική Έκθεση Ελέγχου του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων.

Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την κλήση του ενδιαφερόμενου, η ενέργεια διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου παύει αυτοδικαίως να ισχύει, δηλαδή αίρονται στο σύνολό τους όλα τα σε βάρος του εφαρμοσθέντα μέτρα, χωρίς να χρειάζεται άλλη ενέργεια του αρμοδίου για την εφαρμογή των μέτρων αυτών οργάνου.

Με την κλήση ο υπόχρεος καλείται εντός προθεσμίας 10 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ημέρας επίδοσης, προκειμένου να παράσχει εγγράφως τις απόψεις του επί των διαπιστώσεων της ως άνω Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, προσκομίζοντας και κάθε αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισμών του. Εφόσον η ημερομηνία λήξης των παραπάνω προθεσμιών είναι αργία, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στην αρμόδια φορολογική αρχή.

iii. Προς διευκόλυνση των αρμοδίων φορολογικών αρχών, η κλήση για επιγενόμενη ακρόαση δύναται να επιδοθεί ταυτόχρονα με την ενέργεια εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης ή επιδίδεται με απόδειξη ξεχωριστό έγγραφο κλήσης (βλ. σχετικό υπόδειγμα), εντός των προαναφερομένων προθεσμιών. Η προθεσμία για κλήση του φορολογούμενου δεν επηρεάζει την προθεσμία άσκησης προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι παραμένει η δυνατότητα στο φορολογούμενο να απευθυνθεί με αίτησή του στον αρμόδιο Υπουργό για την ολική ή μερική άρση των μέτρων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997.

iv. Στις περιπτώσεις που με βάση τις έγγραφες απόψεις του υπόχρεου αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται για οποιονδήποτε λόγο οι προϋποθέσεις για την σε βάρος του εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, εκδίδεται από την αρμόδια αρχή τροποποιητική ενέργεια, βάσει της οποίας υπόχρεος απαλλάσσεται των εν λόγω μέτρων και η οποία κοινοποιείται αντιστοίχως στους αποδέκτες της αρχικής ενέργειας.

v. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στις περιπτώσεις που εκδίδονται από τα αρμόδια Δικαστήρια ακυρωτικές αποφάσεις, λόγω νομικής πλημμέλειας των ενεργειών εφαρμογής των μέτρων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 και συγκεκριμένα λόγω παράλειψης τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που συνίσταται στο δικαίωμα του φορολογουμένου να εκθέτει εκ των υστέρων τις απόψεις του, η αρμόδια για την εφαρμογή των μέτρων φορολογική αρχή, εφόσον οι λόγοι για τους οποίους αυτά ελήφθησαν εξακολουθούν να υφίστανται, πρέπει βάσει της ίδιας Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου να προβεί σε νέα ενέργεια εφαρμογής των μέτρων και να ακολουθήσει τη διαδικασία, τηρώντας τον τύπο που περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Epistle pits | Απριλίου 26, 2012 9:14 π.μ. | Reply
Ας ξεκινήσουν με τα ταμεία των κομμάτων, των βουλευτών, των υπουργών,των προϊσταμένων και μετα των πολιτών.
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 9:21 π.μ. | Reply
ΜΠΡΑΒΟ,ΜΠΡΑΒΟ.....ΤΩΡΑ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ...ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ....ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ...
ΒΡΕ ΚΟΥΤΑ,ΜΗΝ ΤΑ ΛΕΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ,ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ..
image description ΑΠ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΣΑΚΩΣΑ | Απριλίου 26, 2012 9:27 π.μ. | Reply
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ,ΚΑΜΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΕΟΝ,ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΕΟΝ,ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΑΣ ΤΑ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΕΣΩ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ...
ΡΕ ΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ,ΠΑΕΙ,ΤΟ ΧΕΤΕ ΧΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ...
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 9:52 π.μ. | Reply
ΟΠΟΤΕ ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΑ ΟΛΑ,ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΑ ΟΛΑ,ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΕΤΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΣ ΕΡΘΟΥΝ ΜΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟΝ Π..ΟΝ ΣΑΣ
image description ΠΩΣ??? | Απριλίου 26, 2012 9:40 π.μ. | Reply
ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΜΕ???
ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΜΠΕΡΔΕΨΕΙ..ΘΑ ΦΥΓΩ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ
image description ΚΟΥΒΑ | Απριλίου 26, 2012 9:27 π.μ. | Reply
ΚΟΥΒΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΕΔΩ
image description ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ | Απριλίου 26, 2012 9:40 π.μ. | Reply
ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑΣ ΠΥΛΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙ ΠΟΔΑΣ
image description PONAME | Απριλίου 26, 2012 9:10 π.μ. | Reply
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΛΠ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΩΣ (ΓΚΟΥΧ ΓΚΟΥΧ) ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΠΧ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η΄ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΔΙΟΤΙ ΤΟΣΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΒΑΖΕΙ ΟΥΤΕ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤΙΑΝΟΣ ΣΤΑΡ ΣΤΙΣ ΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ......!
image description 969 | Απριλίου 26, 2012 11:01 π.μ. | Reply
Έτσι θα πιάσουν τη φοροδιαφυγή και θα επιστρέψουν οι καταθέσεις;
Έτσι αγαπητοί κύριοι ούτε την φοροδιαφυγή πιάνετε,
ούτε καταθέσεις έρχονται πίσω που σας λείπουν από το τραπεζικό σύστημα και θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσετε ασταμάτητα τις Τράπεζες, μέχρι να τις κάνετε Δημόσιες και να ψάχνετε να τις πουλήσετε τζάμπα αφού θα τις έχετε πληρώσει ίσα με 10-20 φορές.
Ο Μπερλουσκόνι μάζεψε σε 1 νύχτα όλο το χρήμα της μαφίας, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, και εσείς για άλλη μια φορά το διώχνεται .
Και μην ξεχνάτε ότι :
Οι κρατικές αρχές επιβάλουν το εκάστοτε φορολογικό σύστημα και τους μηχανισμούς προστασίας αυτού και άρα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την συμπεριφορά των ατόμων !.
Αυτά για να θυμόμαστε ότι πρέπει να διοικείς και όχι να εκβιάζεις και να τιμωρείς επιλεκτικά.
image description ΠΥΡ | Απριλίου 26, 2012 11:16 π.μ. | Reply
ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ; ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ -ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΛΑΔΗ- ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΤΗ ...ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
image description ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α. | Απριλίου 26, 2012 11:58 π.μ. | Reply
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ;;;
image description takm2000 | Απριλίου 26, 2012 11:25 π.μ. | Reply
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΩ ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 2010 ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η' ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ , ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΛΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΞΕΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ.ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΑΝ ΜΙΑ ΧΑΡΑ .ΤΩΡΑ ΤΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΟΛΑ!!!ΟΙ ΣΥΝΕΤΟΙ!!!ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ,ΝΤΡΟΠΗΤΟΥΣ? ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ?ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΚΟΥΜΕ, ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ, ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ?ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΡΕΛΑΣ.ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΜ ΦΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ.ΟΥΤΩΣ Η' ΑΛΛΩΣ ΚΡΑΤΟΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ,ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΕΝΑΤΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ "ΚΥΡΙΟΣ"ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΘΕΑ!!!
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 11:47 π.μ. | Reply
....ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΝΕ...., ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ.... ( ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ)
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 12:42 μ.μ. | Reply
ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΛΕΦΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ....ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΑΝΕΙΑ....ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ...
ΒΡΕ ΦΤΙΑΞΤΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΠΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ...ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΡΕΥΣΟΤΗΤΑΣ,ΣΑΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΤΩ ΜΙΚΡΗ ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ.
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 12:21 μ.μ. | Reply
ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ...ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
image description axa | Απριλίου 26, 2012 12:55 μ.μ. | Reply
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ.
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 12:13 μ.μ. | Reply
ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΔΕΛΕΧΕΣ ΤΣΕΚΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥΣ.ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΑΛΕΤΕ
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 12:40 μ.μ. | Reply
ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ.ΔΙΟΤΙ ΣΑΝ ΠΟΛΥ ΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ.ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΙΖΟΥΝ
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 12:32 μ.μ. | Reply
ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ.
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 12:02 μ.μ. | Reply
ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ?
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ..ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ(ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ)
image description DIMI | Απριλίου 26, 2012 12:40 μ.μ. | Reply
ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ !
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ........
ΟΤΑΝ ΘΑ ΨΑΧΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ (ΑΦΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ, ΤΑ ΞΑΝΑ-ΛΕΜΕ !
ΠΟΛΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ, ή ΝΑ ΤΟ ΠΩ ΠΙΟ ΣΩΣΤΑ ΠΟΛΥ ΝΕΟ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ !
image description ARIWNAS | Απριλίου 26, 2012 1:59 μ.μ. | Reply
ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΣ , ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΕΣΥ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΚΑΙ ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΕΣ ΜΕ ΤΗΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ , Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ.....
"ΟΥΔΕΙΣ ΜΩΡΟΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝ......."
image description Jianni | Απριλίου 26, 2012 1:09 μ.μ. | Reply
ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΜΟΥ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ... ΑΣ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟΝ ΑΓΥΡΙΣΤΟ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙ ΦΩΣ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ...ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ... ΑΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΥΡΙΣΤΟ ΑΧΑΡΙΣΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΝ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΤΡΩΤΕ ΧΩΜΙ !
image description ΓΙΩΡΓΟΣ | Απριλίου 26, 2012 3:25 μ.μ. | Reply
TOΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΑΝ ΕΣΥ ή ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ,ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΤΙ ΕΚΤΑΚΤΟ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΕΣΥ??? ΑΝ ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΩΡΑ ΟΤΑΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ..ΕΧΕΤΕ ΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΚΥΠΟΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤ ΧΩΡΙΣ ΚΗΠΟ(ΚΟΜΑΤΟΣΚΥΛΑ) ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ 700ΕΥΡΩ ΜΕ 350ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΙ 150ΔΕΗ
image description Mercury1183 | Απριλίου 26, 2012 12:29 μ.μ. | Reply
ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 7:51 μ.μ. | Reply
ΦΥΣΙΚΑ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ,ΝΑ ΓΛΕΙΦΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΝΟΣΟΚΟΜΑ,ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ,
ΡΑΝΤΣΑ,ΤΣΑΝΤΗΡΙΑ,ΑΓΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ ΠΩΣ ΤΑΧΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ......ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΑ
TOΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΑΝ ΕΣΥ ή ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ,ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΤΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΥΞΗΣΗ,ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΑΡΓΙΑ,ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΕΙ ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΕΣΥ???
ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΑΛΛΟ.ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ....
image description trapezokomos | Απριλίου 26, 2012 2:26 μ.μ. | Reply
Μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα: το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, και ως προς το σύμπαν διατηρώ κάποιες αμφιβολίες.

ταδε εφη ΆΛμπερτ Αινστάιν (μου το έβγαλε το taxheaven από κάτω..τυχαίο;;;)
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 3:21 μ.μ. | Reply
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ΦΟΥ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΩ
image description DIMI | Απριλίου 26, 2012 3:11 μ.μ. | Reply
ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Δ.Υ ? ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΙΔ.ΥΠ. ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1982.
ΑΠΛΑ ΤΡΩΤΕ ΑΜΑΣΗΤΑ ΟΤΙ ΠΛΑΣΑΡΟΥΝ ΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΗΜΕΡΩΣΗΣ), ΟΤΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ - ΑΡΠΑΧΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΚΙ Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.
ΑΣ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΚΟΨΟΧΡΟΝΙΑ, ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ.
ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.
ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ : Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ Δ.Υ. , ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ή ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ?
ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΜΑΚΡΥΤΕΡΑ ΑΠ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΣΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ.
image description ΓΙΩΡΓΟΣ | Απριλίου 26, 2012 4:56 μ.μ. | Reply
Κάποιοι θέλουν να μήν έχουμε ούτε ΕΚΑΒ, ούτε νοσοκόμους ούτε γιατρούς ούτε δασκάλους και οι φόροι μας να γίνονται μόνο μίζες και <<μεγάλα έργα>>.
Αντι να ψάχνουμε τρόπο ωστε να γίνουν ποιο παραγωγική ψάχνουμε πως θα απολυθούν. Για το καλό μας είναι και αυτό? Το να απολύσουν εναν δημοσιο υπάλληλο που είναι 8 ώρες στη πισίνα χειμώνα και κάνει παιδάκια Α.Μ.Ε.Α.
ασκήσεις στο νερό?? πόσο ποιο ευτηχισμένοι και πλούσιοι θα ειστε?
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 6:09 μ.μ. | Reply
ΘΟΛΩΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ.ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ.ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΕΝΕΙΣ,ΟΙ ΔΥΣΤΡΟΠΟΙ,ΟΙ ΨΗΛΟΜΥΤΗΔΕΣ,ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ...ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΠΙΛΑ,ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ,ΜΕ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΗΘΟΣ,ΜΕ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ,ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ...
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ....ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ...
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 7:14 μ.μ. | Reply
ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ,ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ...ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ....
image description 1 | Απριλίου 26, 2012 3:47 μ.μ. | Reply
ΤΑ ΜΜΕ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 3:58 μ.μ. | Reply
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΩ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.-Ο ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ.ΒΟΔΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!.ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ !!!!! ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ οταν ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΝΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ..ΑΛΛΑ Ο ΕΛΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΡΧΑΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΝΤΑ ΖΟΥΣΕ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΡΑΤΗ,ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΣ.ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΒΟΔΙΑ!!!!!
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 3:47 μ.μ. | Reply
Σχολιάστε
image description CITIZEN CANE | Απριλίου 26, 2012 5:35 μ.μ. | Reply
Οι νομοθετούντες τέτοια εκτρώματα, επιβεβαιώνουν στον ύψιστο βαθμό την ανικανότητά τους και την παντελή ηλιθιότητά τους. Δηλ. με αυτό τον τρόπο θα στηριχθεί το τραπεζικό σύστημα που έχει καταρρεύσει ; Με αυτό τον τρόπο θα επαναπατρισθούν κεφάλαια ; Με αυτό τον τρόπο θα έρθει ανάπτυξη ; Μήπως όμως δεν είναι τόσο ηλίθιοι ; Μήπως αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η καταστροφή της χώρας ;
image description taxcare | Απριλίου 26, 2012 4:02 μ.μ. | Reply
Έτσι... εδώ στο Φας Ουεστ, πρώτα πυροβολούμε και μετά λέμε "ψηλά τα χέρια"
image description PONAME | Απριλίου 26, 2012 4:53 μ.μ. | Reply
ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2010 ΩΡΕ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΔΙΟΤΙ ΑΝΤΕ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΚΡΗ...................................(ΑΣΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΞΕΦΤΥΛΙΖΕΙ ΚΙΟΛΑΣ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)
image description takm2000 | Απριλίου 26, 2012 5:26 μ.μ. | Reply
ΣΥΜΦΩΝΩ ! ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ? ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ? ΕΧΟΥΜΕ ΑΦΗΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ. ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ2010. ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΜΑΡΑΝΕ.ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η' ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ?ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ!!!!
image description JEMEUX | Απριλίου 26, 2012 6:02 μ.μ. | Reply
ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΔΗΜΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,(2500,00)ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΔΩΣΟΥΝΕ??ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΛΙΓΑΚΙ,ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΩΤΑ ΤΥΠΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΙΔΙΟ.ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ,ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΡΧΗ????ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ.........
image description Your Name | Απριλίου 26, 2012 6:25 μ.μ. | Reply
ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΣ ΚΑΜΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΜΠΕΛΟΚΟΠΡΟΣΚΥΛΟ ΔΥ.
image description Jianni | Απριλίου 27, 2012 1:22 μ.μ. | Reply
"Το να απολύσουν εναν δημοσιο υπάλληλο που είναι 8 ώρες στη πισίνα χειμώνα και κάνει παιδάκια Α.Μ.Ε.Α. ασκήσεις στο νερό?? πόσο ποιο ευτηχισμένοι και πλούσιοι θα ειστε? "

Όπως προαναφέρθηκε παρακαλώ μη διαστρεβλώνετε τα πράγματα ... Δεν βρίσκω τίποτα κοινό στην παραπάνω κατηγορία με το 98% των τεμπελχανάδων που ταϊζουμε , που παίρνουν φακελάκια και που ταλαιπωρούν το κόσμο ... Αααα και για το παραπάνω έχω και περίπτωση που η εν λόγω ΚΥΡΙΑ ζήτησε το φακελάκι της από τους γονείς παιδιού με σύνδρομο down για να το "προσέξει καλύτερα " Άει σικτίρ ..... Όπως έξω ο κόσμος χάνει τη δουλειά του έτσι να αρχίσουν να αδειάζουν καρέκλες ... Κ just for the record δεν επιθυμώ να παύσει ο δημόσιος τομέας και να ιδιωτικοποιηθούν όλα , αλλά να μπούνε άτομα που έχουν μάθει να δουλεύουν γιατί μετά από 3 δεκαετίες η νοοτροπία των κηφήνων δεν αλλάζει Κ ΝΑ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ ΤΟΠΟ διατηρώντας με αναλογία 5 ανθρώπους έξω και ένας μέσα και με το 70% των αποδοχών του ιδιωτικού τομέα για να δούμε ποιος θα πηγαίνει που ....
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο